Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid

ODIJ inspecteert bedrijven op het gebied van omgevingsveiligheid. Jaarlijks wordt de EV-situatie in de gemeenten binnen ons werkgebied geactualiseerd. Onder bedrijven met een omgevingsveiligheidrisico vallen:

  • Aandachtsbedrijven;
  • Opslagen gevaarlijke stoffen, explosieven en vuurwerk;
  • LPG tankstations;
  • Ammoniakkoelinstallaties;
  • Natte koeltorens.

De meest risicovolle bedrijven worden zeer regelmatig geïnspecteerd. De inzet op deze bedrijven is ingeval overtredingen worden geconstateerd navenant hoger, om ervoor te zorgen dat de betreffende bedrijven de overtredingen binnen afzienbare tijd oplossen. Met betrekking tot LPG-tankstations wordt in 2017 streng opgetreden, gegeven de constateringen die in 2016 bij de betreffende branche zijn gedaan.

In dit hoofdstuk leest u ook over de onderwerken:

  1. Impuls Omgevingsveiligheid
  2. Risicoberekeningen
  3. Laden en lossen gevaarlijke stoffen

LPG-tankstations

LPG-tankstations worden jaarlijks gecontroleerd. Uit de in 2016 uitgevoerde controles blijkt dit onverminderd relevant. In 2016 zijn nog steeds veel overtredingen geconstateerd, de meeste waarvan betrekking hebben op het afleveren van brandstof, de ondergrondse tanks en bodembeschermende maatregelen.

Omdat er nog steeds veel tankstations bij de eerste controle niet voldoen is besloten om de bestuurlijke strafbeschikking in te zetten bij de bedrijven welke reeds overtredingen hebben begaan in voorgaande jaren 2016.

In 2016 is een start gemaaKt met de het beoordelen en bekijken van de actuele situatie ten opzichte van de vergunde situatie waarbij ook specifiek gefocust is op de opstelplaats van de tankwagens en de coördinaten hiervan geverifieerd in het RRGS (voor zover nog niet vastgelegd). Daarnaast wordt bekeken of de tankauto’s zijn voorzien van een brandwerende coating en het bij het LPG-tankstation aanwezige leidingwerk gecontroleerd in 2017 wordt dit traject voortgezet.

In 2009 is de doorzet LPG bij veel tankstations begrensd, waarmee veiligheidscontouren zijn vastgelegd. Binnen deze contouren, die zich uitstrekken tot buiten het perceel, is slechts een beperkte ontwikkeling mogelijk. Nu blijkt dat de verkoop van LPG sinds 2009 is afgenomen, waardoor de doorzet aan LPG op een lager niveau begrensd kan worden en de bijbehorende veiligheidscontouren afnemen. Het maakt dat meer ruimte vrijkomt voor ontwikkelingen.

In 2016 is geïnventariseerd wat de doorzet aan LPG is bij de LPG-tankstations in het werkgebied, en waar mogelijk wordt de doorzet aan LPG verder begrensd. In 2017 zullen de trajecten gestart worden betreffende het begrenzen van de doorzet bij de tankstations, waarbij de doorzet van de afgelopen jaren een belangrijkse factor is.

Ammoniakkoelinstallaties

In 2016 zijn deze installaties op gelijke wijze gecontroleerd op naleving van artikelen uit het Activiteitenbesluit, vergunningvoorschriften en PGS 13. Hierbij is gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde digitale checklisten waarbij de installaties strak langs de PGS 13 lat zijn gehouden. Deze aanpak is nog niet eerder toegepast. Dit verklaart het aantal overtredingen. Hierbij wordt aangetekend dat de overtredingen voor het merendeel uit administratieve omissies bestaan. Gevaarlijke situaties zijn niet aangetroffen.

Op dit moment worden de bedrijven in staat gesteld de overtredingen te beëindigen. De hercontroles staan voor begin 2017 gepland. Wanneer de hercontroles achter de rug zijn en de bedrijven op een gelijk veiligheidsniveau zitten, kan dit niveau geconsolideerd worden door jaarlijks administratief toezicht. De frequentie van de fysieke controles kan dan afgestemd worden op basis van overige (milieu)factoren binnen het betreffende bedrijf met een max. van 3 jaar.

Voor 2017 houdt dit in het uitvoeren van hercontroeles gedurende het eerste kwartaal gevolgd door administratieve controles wat verder in het jaar.

Natte koeltorens

Bij controle van de natte koeltorens in het werkgebied bleek dat een aantal niet meer in werking was. De algemene conclusie over 2016 is dat het merendeel van de koeltorens in orde is en geen gevaar vormt voor de verspreiding van legionella.
In 2017 en daarna worden natte koeltorens (middels IGH) gecontroleerd op de naleving van het geactualiseerde beheersplan van de natte koeltoren van het voorafgaande jaar. Dit kan jaarlijks gecontroleerd worden door middel van (digitaal) laten toesturen van de uitgevoerde monsternames. Steekproefsgewijs vinden daarnaast nog fysieke controles plaats.

 

Impuls Omgevingsveiligheid

In het werkgebied van ODIJ vinden veel vervoersbewegingen plaats met gevaarlijke stoffen zowel per buisleiding als over de weg en heel incidenteel nog vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. In het kader van de Impuls Omgevingskwaliteit 2015 (IOV 2015) voor overheden voert ODIJ op dit gebied een aantal taken uit en vervult zij het regio-coördinatorschap voor de programmafinanciering.

In verband met de aanstaande wijzigingen in het omgevingsveiligheidbeleid (Omgevingswet) is ervoor gekozen de bestaande visies externe veiligheid nog niet te actualiseren, maar te wachten tot de wettelijke en provinciale kaders hieromtrent duidelijk zijn. De verwachting is dat dit half 2017 zover is. Vervolgens worden ook de visies geactualiseerd. Vooruitlopend hierop wordt wel alvast geëxperimenteerd met de nieuwe kaders, zodat de geactualiseerde kaders straks gemakkelijk ingepast kunnen worden in de omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Gemeentelijke routering vervoer gevaarlijke stoffen

In 2016 zijn de routes in de gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen geëvalueerd en zullen naar het zich laat aanzien opnieuw worden vastgesteld. In 2017 wordt de discussie of routering nog een passend instrument is om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door een gemeente te verbeteren, gevoerd in het kader van het IOV menukaartonderdeel structuurvisie EV. Dat kan dan relevant zijn voor alle gemeenten in ons werkgebied.

Risicoberekeningen

Om te bepalen of er sprake is van een te vergunnen situatie bij een nieuwe, gewijzigde of revisievergunningprocedure wordt een QRA (risicoberekening) uitgevoerd. QRA’s die veel in ons werkgebied voorkomen zijn QRA’s van BEVI-inrichtingen met een PGS15 opslag groter dan 10 ton. Met name de opslag van een groot aantal verschillende en sterk wisselende verpakte gevaarlijke stoffen vereist specifieke, specialistische kennis voor wat betreft het doorrekenen van de risico’s.

Laden en lossen gevaarlijke stoffen

ODIJ verleent voor een groot aantal gemeenten ontheffingen in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en verleent bijzondere toestemmingen en behandelt kennisgevingen in het kader van de ADR. ODIJ fungeert hiermee als het loket voor de transporteurs van vuurwerk in de regio.