Regulering

Regulering

Het verlenen van omgevingsvergunningen milieu en het in behandeling nemen van meldingen voor het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en het Besluit lozen buiten inrichtingen is vraaggestuurd en een taak die ODIJ voor alle gemeenten en provincie Noord-Holland uitvoert. ODIJ neemt alle aanvragen en meldingen die binnenkomen in behandeling en prioriteert indien noodzakelijk.

Aanvullend kunnen toezicht, ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling of veranderende wetgeving aanleiding zijn om vigerende vergunningen ambtshalve te wijzigen.

Hierna is per gemeente/provincie aangegeven welke relevante procedures in 2017 spelen. Vanwege het vraaggestuurde karakter van deze taak is vooraf niet altijd een accurate inschatting te maken van de werklast.