Toezicht & handhaving

Toezicht & handhaving

Kerntaak van ODIJ vormt toezicht en handhaving bij bedrijven en op ketens. Bij toezicht en handhaving hoort de verzameling en registratie van informatie met het oog op de beoordeling van de naleving van de regelgeving en de eventueel daarop volgende interventie of advisering inzake het opleggen van bestuurlijke sancties. Opleveringscontroles en de behandeling van klachten die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving horen eveneens bij toezicht.

Inrichtinggebonden milieucontroles en ketentoezicht- en handhaving worden in voortschrijdende mate projectmatig volgens de methodiek van programmatisch en informatiegestuurd handhaven opgepakt. Dit vereist dat voorafgaand daadwerkelijke inspectie een goede analyse wordt gemaakt van de resultaten uit het verleden, doelgroep, naleefgedrag en risico’s. Dit gebeurt in samenwerking met andere partners in handhaving, maar bijvoorbeeld ook met brancheverenigingen. Vervolgens kan bepaald worden welke aanpak passend is voor de doelgroep en inzet gepleegd worden. Het doel wordt daarbij geformuleerd als het te behalen ‘resultaat in de buitenwereld’. Dat is immers waar het bij toezicht en handhaving om draait.

Ook stimulering is een instrument dat steeds wordt toegepast, met name gericht op onderwerpen waar niet direct een overlast- of gevaarsaspect aan verbonden is. Energiebesparende maatregelen zijn hiervan een goed voorbeeld.