Beemster

Beemster

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning1
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)10
Maatwerk en ontheffingen2

Toezicht

Gemeente Beemster kent twee bedrijventerreinen. Het bedrijvenbestand van gemeente Beemster bestaat voor ongeveer 75 procent uit agrarische bedrijven. Dit betreft grotendeels melkrundveehouders en daarnaast ook vleesrundveehouders, paardenhouderijen en schapenhouderijen. De overige 25 procent bestaat onder andere uit tankstations met LPG, garagebedrijven, opslag/transportbedrijven met gasopslag, horeca en houtbewerkingbedrijven.

 • Uit de gebiedsanalyse van 180 ingevulde checklists in gemeente Beemster van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.
  • Opslagtanks bij agrariërs
  • Grote stookinstallaties bij alle bedrijven
  • opslag gev. stoffen bij alle bedrijven

Het naleefgedrag was in 2016 82%.

 Aantal
Ketenhandhaving asbest30
Ketenhandhaving grondstromen15
Klachten (prognose)15
Aan ODIJ is gevraagd een signaalfunctie te vervullen met betrekking tot de stalling van caravans bij bedrijven en particulieren, en illegale bewoning bij bedrijfspanden.

Bodem

Bamestraweg 17 te Middenbeemster

Begin 2016 is door de Omgevingsdienst IJmond ingestemd met het saneringsplan voor een in-situ-sanering van de verontreiniging die veroorzaakt was door de voormalige bedrijfsactiviteiten. De afbraak wordt bij deze sanering gestimuleerd door een substraat dat toegevoegd is aan de bodem. De omgevingsdienst zal toezicht houden op het verloop van de sanering die een aantal jaren in beslag zal nemen.