Beverwijk

Beverwijk

Gebiedsontwikkeling

Parallelweg

Beverwijk kent een aantal potentiële (her)ontwikkellocaties. Voor de Parallelweg is eind 2016 de aanzet gegeven tot een onderzoek naar de milieubelasting in dit gebied, om zo inzichtelijk te krijgen welke ontwikkeling mogelijk is. Hierin wordt meegenomen de belasting vanaf de A22 bij de huidige maximumsnelheid.

Omgevingsplan Wijk aan Zee

In 2017 zal het pilot omgevingsplan Wijk aan Zee worden vastgesteld. ODIJ heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit plan. In 2017 zal ODIJ een bijdrage leveren aan de afronding van de besluitvorming.

De Pijp

Herontwikkeling van bedrijventerrein de Pijp is lastig, vanwege de aanzienlijke bodemverontreiniging die hier aanwezig is. Bij de Pijp wordt de mogelijkheid van gebiedsgericht beheer onderzocht waarbij de grondwater verontreiningsproblematiek  een belangrijk onderdeel is en waarbij het verkennen van gebiedsgericht grondwaterbeheer een doelstelling uit het convenant Bodem betreft.  In de Pijp bevinden zich 4 potentiele spoedlocaties, vermeld op de landelijke spoedlijst dit betreffen Gasfabrieksterrein Parallelweg, Randweg (RWZI), Parallelweg 43 en Wijkermeerweg ong.

Aagtenpark

In 2016 is het Aagtenpark herhaaldelijk in het nieuws geweest vanwege het risico dat de stort van staalslakken op de verspreiding van de benzeenverontreiniging met zich mee zou brengen. ODIJ houdt namens de gemeente toezicht op de toepassing van de staalslakken conform de vigerende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit).

Aanvullend vindt naast het Aagtenpark een monitoring van het grondwater plaats ter controle op de verspreiding van een benzeenverontreiniging in het diepe grondwater (Wet bodembescherming). ODIJ beoordeelt (in mandaat van PNH) op deze beschikking en adviseert de gemeente hieromtrent.

Zeestraat 50 en Breestraat 89

De locaties Zeestraat 50 en Breestaat 89 zijn in het verleden gebruikt door chemische wasserijen die een flinke verontreiniging van vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwater hebben veroorzaakt. Bij de Zeestraat 50 en omgeving heeft een actieve sanering plaatsgevonden waarna de controle op verspreiding van restverontreiniging plaatsvindt middels het jaarlijks uitvoeren van grondwatermonitoring in de omgeving van de verontreinigingen. Ook de verontreiniging Breestraat 89, die zich heeft uitgestrekt richting de A9, wordt gecontroleerd met een monitoringsregime De begeleiding hiervan vindt plaats door de omgevingsdienst. Naast deze verontreinigingen zijn ook andere verontreinigde locaties bekend, waarbij andere partijen (dan de gemeente) aan zet zijn. Dit betreft bijvoorbeeld een VOCl verontreiniging nabij de Beverhof.

Veilig Ontwerp

In 2017 worden met een interdisciplinair team vanuit het programma Ontwerp Veilige Omgeving de ontwikkelmogelijkheden voor de locatie Wijckerpoort/Ankie’s Hoeve (voormalig hertenkamp) verkend. Dit gebied ligt ingesloten tussen de Velsertraverse, het spoor naar het TaTa-terrein en de A22, is daarmee lastig te ontsluiten en kent een relatief hoge milieubelasting (veiligheid, lucht en geluid).

Regulering

In 2015 is een omgevingsvergunning verleend voor verlenging van het kopspoor te Beverwijk. Hierdoor  komen de sporen tussen de Spoorsingel en Wessel Ilckenlaan  ter hoogte van bebouwing te liggen. In het voorjaar van 2017 zal het spoor gereed zijn. Bij het in gebruik nemen van het spoor verwachten wij een tijdelijke toename van de geluidsklachten in Beverwijk.

Braam aan de Zuiderkade in Beverwijk. Het bedrijf Braam heeft het bedrijf Braam zich met een gedoogbeschikking aan de Zuiderkade gevestigd. De procedure naar een volwaardige omgevingsvergunning “milieu” zal in 2017 worden afgerond. Riwald aan de Zuiderkade in Beverwijk. Het bedrijf Riwald heeft in 2016 een doorstart gemaakt met de failliete boedel van Koster Metalen. Bij de doorstart, waarbij de verouderde omgevingsvergunning “milieu” van Koster wordt gebruikt, zijn afspraken gemaakt om een nieuwe vergunning aan te vragen. De procedure naar de nieuwe omgevingsvergunning “milieu” zal in 2017 worden afgerond.

Toezicht en handhaving

In 2014 is bij de Beverwijkse Bazaar een milieucontrole uitgevoerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een last onder dwangsom (maart 2016).  In deze last is aangeven dat de Bazaar energiebesparende maatregelen moet treffen.  Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend door het bedrijf. Deze bezwaarprocedure was  met wederzijdse instemming opgeschort om te proberen  tot overeenstemming te komen over het treffen van de energiebesparende maatregelen. Er is geen overeenstemming bereikt, de bezwaarprocedure kan worden hervat. Voor toezicht en handhaving zal in 2017 extra tijd  aan  dit bedrijf worden besteed.

In 2016 zijn in Beverwijk drie gebieden geïnventariseerd. Het eerste gebied bestaat uit de omgeving rond de Beverwijkse Bazaar (Gebied tussen de Ringvaartweg, Randweg, Wijkermeerweg tot aan de rotonde en de Parallelweg). Het tweede gebied betreft het gebied tussen de Kanaalweg en de A9. Het derde gebied betreft het BUKO-terrein gelegen aan de Randweg.  Door het uitvoeren van deze inventarisaties is ons informatie systeem geüpdatet. In 2017 zullen diegene bedrijven worden bezocht, waarbij om diverse redenen wijzigingen hebben plaatsgevonden, zoals vestiging van een nieuw bedrijf, een bedrijfsverplaatsing, uitbreiding en/of beëindiging van het bedrijf.

Aan de Zuiderkade zijn 16 bedrijven gevestigd en aan de Noorderkade zijn circa 12 bedrijven gevestigd.  Er vindt veel overslag van goederen plaats en er is veel bedrijvigheid. De industrie is middelzwaar tot zwaar. Twee  bedrijven zijn  provinciale bedrijven die onderdeel uit maken van het basistakenpakket. In 2017 zullen deze bedrijven worden bezocht in het kader van toezicht en handhaving.   Er wordt gekozen voor een integrale aanpak. Dit betekent dat voorafgaand aan de controles  de verbinding zal worden gezocht met waterkwaliteitsbeheerder, gemeente en politie om knelpunten te bespreken en inzichtelijk te maken en gezamenlijk op te lossen.

Klachten

Vanuit Beverwijk komen veel klachten binnen die gericht zijn op overlast van muziek. Ook afvalgerelateerde klachten komen bovengemiddeld voor. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Geluidsanering

Op grond van de Wet geluidhinder is geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor “gevelmaatregelen” (bijvoorbeeld aanbrengen akoestisch glas). De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst op de zogeheten A- en B- lijsten. In Beverwijk zijn nagenoeg alle A-lijst woningen (de meest urgente) gesaneerd. Van de B-lijst woningen resteren nog diverse woningen. Om deze woningen te saneren verleend het ministerie van I&M projectsubsidies aan gemeenten. Voor woningen aan de Baanstraat is in 2016 een dergelijke subsidie verkregen. Het project wordt nu voorbereid en in 2017 aanbesteed en uitgevoerd.

De sanering van A-lijst woningen  aan de Alkmaarseweg is opgenomen in het ISV programma van Beverwijk. Fase 2 is nagenoeg afgerond, fase 3 wordt in 2017 uitgevoerd. Uit oogpunt van de ambitie voor energiebesparing en van effectiviteit van besteding van middelen, is gelijktijdig met fase 2 van de geluidsanering, als pilot, ook een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd (indien gewenst door de bewoner) en kosteloos aan de bewoner aangeboden.

Duurzaamheid

In 2017 wordt gewerkt aan een IJmondiaal milieubeleidsplan voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In Beverwijk is in 2015 het Milieubeleidsplan 2015-2020 vastgesteld. Een groot deel van de ambities hieruit komt terug in het IJmondiaal Milieubeleidsplan. In het IJmondiaal milieubeleidsplan wordt ook een evaluatie van het Milieubeleidsplan 2015-2020 van Beverwijk opgenomen. In 2017 wordt gewoon uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2015-2020. Beverwijk neemt hiertoe onder meer deel aan de Energybattle.

In 2017 worden verschillende wijkaanpakken voortgezet in samenwerking met o.a. de stichting Opgewekte Woning Club, het Duurzaam Bouwloket en stichting Eneregio. Doel van de wijkaanpakken is het stimuleren en begeleiden van bewoners bij het verduurzamen van hun woning. Primaire focus zijn het treffen van energiebesparende en duurzame maatregelen (bijv. middels het organiseren/faciliteren van een collectieve inkoop), stimuleren van gedragsverandering en versterken en faciliteren van lokale (bewoners)initiatieven die zich hiervoor inzetten.

Uit de eerste monitorings resultaten van 2016 blijkt dat extra inspanningen nodig zijn om de ambitie van 14% duurzame energie opwekking in 2020 te gaan realiseren. Daarom ondersteunt de gemeente de campagne van de stichting Eneregio van een grootschalige campagne voor de aanschaf van zonnepanelen bij particulieren.

Vanuit het Milieubeleidsplan 2015-2020 is aangegeven dat de gemeente duurzaamheid wil stimuleren door te ondersteunen in het mede financieren. In 2016 is daarom een presentatie gegeven aan de Raad over de mogelijkheden. Ambtelijk is negatief geadviseerd voor de oprichting van een revolving fund. Indien zich grootschalige projecten voordoen waar financiering vanuit de gemeente noodzakelijk is, worden deze voorgelegd aan de Raad voor instemming.

Een straat opnieuw inrichten. Hoe doen we dat traditioneel en hoe doen we dat circulair en toekomst bestendig? Om daar meer ervaring mee op te doen ligt er een initiatief voor het starten van een pilot voor het inrichten van een circulaire straat. Hier worden vele disciplines vanuit de gemeente zelf bij betrokken. Ook de Omgevingsdienst IJmond zal hier haar medewerking aan verlenen.

Natuur en Milieu Educatie (NME)

In opdracht van de gemeenten Beverwijk voert ODIJ de taken uit op het gebied van Natuur en Milieu Educatie (NME). Jaarlijks wordt een NME-werkprogramma opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de NME taken die wij in 2017 zullen uitvoeren. Het gehele NME-werkprogramma 2017 is aan te vragen via nme@odijmond.nl.

Lesprogramma’s, lesmaterialen en excursies

Voor scholen in Beverwijk bieden wij gratis lesprogramma’s, lesmaterialen en excursies aan. Jaarlijks vernieuwen wij ons lesaanbod. Alle lesprogramma’s en ondersteunende lesmaterialen zijn digitaal aan te vragen via www.nmewijzer.nl.

Nieuw onderwijsaanbod in 2017:

  • Bloembollen in de klas;
  • Boer zoekt hulp;
  • Braakballen in de klas;
  • Circulaire Economie;
  • Lesprogramma in samenwerking met KIMO Nederland;
  • Lesprogramma uilen;
  • Van Regen naar Zegen.

Voor inwoners en belangstellenden uit Beverwijk organiseren wij in 2017 onder andere:

  • De Nacht van de Nacht;
  • Natuurgerelateerde excursies voor verschillende doelgroepen;
  • Workshop natuurfotografie.

Maandelijkse NME-themamiddagen

Elke maand worden er themamiddagen georganiseerd op het gebied van NME. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar altijd gerelateerd aan natuur, milieu en duurzaamheid. De themamiddagen vinden plaats op verschillende plekken in de gemeenten Beverwijk. Zo zijn wij regelmatig actief op het strand, in het duin- en bosgebied, op kinderboerderij De Baak en bij bezoekerscentrum ’t Koetshuijs.

Regionale samenwerking

NME Beverwijk werkt samen met de NME-centra in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Het gezamenlijk lesaanbod van deze NME-centra is te vinden op www.nmewijzer.nl. Medio 2017 zullen wij overgaan op een vernieuwde overzichtelijke website. Namens de NME centra in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland brengen wij twee maal een  gezamenlijke nieuwsbrief uit.