Edam-Volendam

Edam-Volendam

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning5
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)10
Maatwerk en ontheffingen2

Toezicht

In de gemeente zijn drie bedrijventerreinen gelegen, te weten Edam-West, Julianaweg en Slobbeland, waar voornamelijk bedrijven in de sectoren industrie, groothandel, transport, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening zijn gevestigd. De kernen zijn voornamelijk gericht op de agrarische sector, toerisme en recreatie en in het buitengebied zijn daarnaast nog agrarische inrichtingen gelegen.

Uit de gebiedsanalyse van 179 ingevulde checklists in gemeente Edam-Volendam van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activtiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.

 • Ammoniakkoelinstallaties (machinekamer en onderhoud)
 • Onderhoud koelinstallaties (HFK’s)

Het naleefgedrag was in 2016 83%.

 Aantal
Inrichting gebonden controles66
Ketenhandhaving asbest50
Ketenhandhaving grondstromen15
Klachten (prognose)20