Bloemendaal

Bloemendaal

Gebiedsontwikkeling

Vanuit de ruimtelijke advisering krijgt de (her)ontwikkeling van de Geestgronden in Bennebroek aandacht. Op het terrein is groot aantal monumentale gebouwen gelegen dat op dit moment deels leegstaat.
Voor het oud-PWN-terrein Reinwaterpark bestaan plannen tot ontwikkeling van het terrein voor woningbouw. Op dit moment zijn deze gronden nog in particulier eigendom. Bij herontwikkeling zijn inpassing in de omgeving, recht doen aan het historisch karakter van het terrein en gevolgen van woningbouw voor de omliggende natuur belangrijke aandachtspunten.
De verwachting is dat in 2017 een bestemmingsplan voor de ontwikkeling naar woningbouw van het voormalig gemeentelijk kantoor aan de Brouwerskolkweg te Overveen zal worden vastgesteld. ODIJ adviseert de gemeente hoe om te gaan met, voornamelijk de geluidsbelasting, afkomstig van de gemeentewerf en het afvaldepot.

Regulering, toezicht en handhaving

Bij het bedrijfsgebonden toezicht in Bloemendaal ligt de focus op de aanwezige strandpaviljoens in de gemeente. Met name rondom de zomerperiode is hier inzet vereist op naleving van geluidsnormen. Dit wordt meegenomen in de reguliere toezichtstrajecten. In 2017 wordt de de opslag van het Filmmuseum bij Aerdenhout bezocht in het kader van milieu en veiligheid.

Digitaal Opkopersregister

In 2017 wordt voor Bloemendaal vervolg gegeven aan controle op het gebruik van het Digitaal Opkopers Register. Het DOR is de moderne variant van het papieren register en dient ter voorkoming van heling van tweedehands goederen. Het ministerie van V&J start in 2017 een wetgevingstraject om gebruik van het DOR verplicht te stellen.

Klachten

Vanuit Bloemendaal komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Duurzame ontwikkeling

De uitvoering van het duurzaamheidsprogramma van Bloemendaal in 2017 loopt door. De projecten uit het duurzaamheidsprogramma waar ODIJ bij betrokken is zijn te verdelen in de drie doelgroepen: bewoners/bedrijven en de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke organsiaties.

Bewoners

Stimuleren woningisolatie, RAP-projecten, Duurzaam Bouwloket, Duurzaam Overveen, wijkgerichte energiebesparingsprojecten (andere wijken dan 2016), stimuleren oprichten lokale energiecoöperaties.

Lerende netwerken

Zowel voor de particuliere als voor de huursector is een lerend netwerk opgestart. Deze lerende netwerken zijn een samenwerking van verschillende partijen: gemeenten, woningcorporaties en ondersteunende diensten van de overheid, marktpartijen en kennispartners.

Duurzaam bouwloket

Het is van belang dat burgers zich bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden in en rond de woning, zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw. Om burgers hierbij te helpen zijn vrijwel alle gemeenten al een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Op de website van deze organisatie staan mogelijkheden om woningen te verduurzamen en wordt inizht gegeven in subsidiemogelijkheden.

Lokale initiatieven

De gemeente Bloemendaal ondersteunt via o.a. BloemendaalSamen.nl initiatieven van bewoners om energie te besparen en te motiveren duurzame energie op te wekken en andere acties uit te voeren. Bij voldoende belangstelling kan een projectgroep van inwoners worden gevormd. Duurzaam Overveen is hier een voorbeeld van. ODIJ informeert, stimuleert en ondersteund bij dit soort initiatieven.

Wijkgerichte energiebesparingsprojecten

Bij wijkgerichte energiebesparingsprojecten worden in een wijk of dorp informatiebijeenkomsten en lezingen over energiebesparing gehouden waarvoor iedereen in de wijk wordt uitgenodigd. Voorafgaand aan deze avonden worden enkele woningen in de wijk geanalyseerd en wordt er voor deze referentiewoningen een maatwerkadvies opgesteld. Het grootste deel van de huiseigenaren in de wijk, waarvoor de avond wordt georganiseerd, moet zijn eigen huis kunnen herkennen in de referentiewoning. Op de avond wordt uitleg gegeven over de energiebesparingsmogelijkheden van de referentiewoning. Bij voldoende belangstelling voor een bepaalde maatregel wordt een collectieve inkoop georganiseerd. Bij de wijkgerichte energiebesparingsprojecten wordt indien aanwezig zeer nauw samengewerkt met lokale initiatieven en inwoners. In 2016 zijn wijkgerichte projecten in Overveen en Bloemendaal met collectieve inkopen en ambassadeurs gehouden. Uit de bewonersenquête voor deze avonden bleek dat er nog belangstelling is voor deelname aan een collectief zonnedak en voor het opstellen van een langetermijn energiebesparingsplan voor de eigen woning. Als vervolg daarop kunnen in 2017 belangstellenden een eigen energiebesparingsplan, met behulp van de Opgewekte Woning Club (een succesaanpak uit Haarlem) opstellen. In 2017 zullen waarschijnlijk de wijkgerichte projecten in Vogelenzang en Bennebroek worden gehouden.

Gemeentelijke en maatschappelijke organisaties

In december 2015 heeft de gemeente Bloemendaal de Parijs-verklaring ondertekend waarin staat dat zij zich inzet om uiterlijk 2030 met de eigen organisatie geen broeikasgassen meer te produceren en uiterlijk 2050 als gemeente/regio klimaatneutraal te zijn. In 2017 wordt daarom doorgegaan met het energiezuinig maken van de eigen gebouwen en het (laten) installeren van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken. Bij andere maatschappelijke organisaties zoals scholen en sportverenigingen worden gestimuleerd door voorlichtingsbijeenkomsten over technieken en subsidies en andere lokale goede voorbeelden om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren.
Stimuleren actiepunten uitvoeren waarmee hogere ECO XXI-score wordt behaald. ODIJ coördineert de informatie voor de jurybeoordeling. Doel hiervan is het behalen van een gouden ECO XXI-award in 2017.
Eind 2016 is geïnventariseerd met welke actiepunten uit de ECO XXI vragenlijst een nog hogere ECO XXI score behaald kan worden en waarvoor bestuurlijk draagvlak is. In 2017 worden deze punten uitgevoerd. ODIJ bewaakt deze actiepunten en inventariseert en coördineert de informatie die aangeleverd wordt voor de jurybeoordeling eind 2017.
Natuur- en milieu-educatie wordt gestimuleerd bij de Bloemendaalse basisscholen d.m.v. het vergoeden van maximaal € 500,- aan NME-activiteiten. ODIJ stimuleert de scholen NME-activiteiten uit te voeren en handelt het financële deel af.

Bedrijven

Aandacht voor energiebesparing bij bedrijfscontroles. Inzetten datalogger en warmtecamera. Informatiebijeenkomsten over circulaire economie, green key en/of andere bijeenkomsten waarvoor ondernemers belangstelling hebben. Daarnaast samenwerking met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties met als doel het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk te verminderen.