Haarlemmerliede

Haarlemmerliede

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer zijn voornemens per 2019 te fuseren. Op dat moment zou de taakuitvoering die op dit moment nog bij ODIJ ligt, in ieder geval voor wat betreft het basistakenpakket, bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied komen te liggen. Tot dat moment continueert ODIJ de huidige taakuitvoering.

Inleiding

Voor u ligt het milieuprogramma 2017 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit document geeft een overzicht van de geplande activiteiten op het gebied van milieu in 2017. Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer (Wm) stelt de gemeente jaarlijks een milieuprogramma op, dat minimaal de programmering van de wettelijke taken bevat en een overzicht van de financiële gevolgen van de uitvoering van deze taken.

Als wettelijke taak gelden alle activiteiten die ter uitvoering van de milieuwetgeving worden ontplooid door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de organisatie. Het college bereidt het programma voor, en de raad stelt het vast. Inachtgenomen de voorgenomen fusie met gemeente Haarlemmermeer, ligt de focus voor 2017 op de uitvoering van de wettelijke taken, te weten vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Jaarlijks wordt verslag gedaan over het voorgaande jaar. Zo wordt er in 2017 het jaarverslag 2016 opgesteld.

Financiën

De financiële aspecten van het milieuprogramma zijn opgenomen in de begroting voor 2017. Het merendeel van de werkzaamheden wordt verricht binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Procedure

Het milieuprogramma wordt door de gemeenteraad vastgesteld en ter kennisname aan gedeputeerde staten van provincie Noord- Holland gezonden. Ter informatie van de bewoners wordt het milieuprogramma bekend gemaakt in het gemeenteblad en op de website van de gemeente geplaatst.

Milieubeleid

Beleidsadvisering en uitvoering algemeen

Het gemeentelijke milieubeleid betreft het anticiperen op nieuwe milieuwetgeving en het implementeren van bestaande wetgeving en hoger overheidsbeleid, zoals het Nationaal Milieubeleidsplan, waterbeheersplannen en de Provinciale Milieuverordening. Tevens wordt onder milieubeleid verstaan: het ontwikkelen van beleid voor de verschillende milieuspecialismen, zoals klimaat, bodem, geluid en luchtkwaliteit.

Milieuverslag en –programma

Jaarlijks dient de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een milieuprogramma en een milieuverslag op te stellen. Het verslag wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders. Het programma wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het team Milieu levert daarnaast de benodigde gegevens voor de jaarrekening en de begroting.

Lokale Agenda 21 en de Milieuraad

Om mede invulling te geven aan de Lokale Agenda 21 is in april 1998 de Milieuraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude geïnstalleerd. In samenspraak met de Milieuraad wordt beleid ontwikkeld dat de bewoners moet betrekken bij milieuvriendelijke maatregelen en veranderingen in gedrag (voorbeelden hiervan zijn de milieuraadgever en de zwerfvuilactie scholen). De Milieuraad heeft als taak het college van burgemeester en wethouders – gevraagd en ongevraagd – te adviseren over milieu en leefbaarheid. Zo wordt de Milieuraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de inhoud van het milieuprogramma. De Milieuraad is overigens niet verplicht dit te doen. Zij mag afzien van advies.

Samenwerking met Omgevingsdienst IJmond

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor de uitvoering van het basistakenpakket. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is uitgegaan van het basistakenpakket versie 2.3. Binnen het kader van deze nieuwe overeenkomst vallen tevens toekomstige wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van het basistakenpakket. ODIJ voert daarnaast ook taken uit op het gebied van de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening en toezicht bij evenementen. Maandelijks wordt de dienstverlening kort afgestemd (bijgestuurd) met de contactfunctionaris van ODIJ.

BRZO-inrichtingen

Binnen onze gemeentegrenzen bevindt zich één BRZO-bedrijf. Voor dit bedrijf geldt dat de gemeente Omgevingsdienst NZKG heeft moeten inschakelen. Zij zijn tevens betrokken geweest bij het proces van vergunningverlening.

Vergunningen en meldingen

De vergunningverlening op grond van de Wet Milieubeheer wordt in opdracht van de gemeente door de ODIJ uitgevoerd. ODIJ heeft 300 uur beschikbaar voor de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en het leveren van ondersteuning op het gebied van de Wet bodembescherming, Wet geluidhinder en Wet luchtkwaliteit.

Binnen de Wabo worden voorbereidingsprocedures op het gebied van bouwen en slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. Dit resulteert in één omgevingsvergunning. Het toetsingskader is niet veranderd; alleen de behandeling van aanvragen moet worden gecoördineerd. Dit vergt vergaande afstemming en gebruik van ICT-toepassing in de vorm van een digitaal loket, workflowsysteem, kennisbeheer en monitoring.

Handhaving en toezicht

De handhaving van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, het Besluit Bodemkwaliteit en advisering op het gebied van luchtkwaliteit wordt eveneens door ODIJ uitgevoerd. Hiermee wordt voldaan en invulling gegeven aan de roulatieverplichting op grond van artikel 7.4 van het Besluit omgevingsrecht (voorkomen moet worden dat handhavers een te nauwe band opbouwen met een bedrijf).

De belangrijkste gemeentelijke milieuhandhavingstaak is het door toezicht en het toepassen van (of dreigen met) bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke middelen bereiken dat bedrijven (inrichtingen) de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften naleven.

Lokaal milieuoverleg

De gemeente houdt per kwartaal een Lokaal Milieuoverleg (LMO) onder voorzitterschap van de wethouder milieu. In dit overleg zitten behalve ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente ook ambtelijke vertegenwoordigers van de regiopolitie Kennemerland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. In overleg worden concrete handhavingssituaties besproken.

Milieuklachten, incidenten en milieugerelateerde APV taken

Milieuklachten kunnen kort samengevat betrekking hebben op hinder van geluid, geur, afval, verontreiniging van bodem en oppervlaktewater en visuele hinder. Het zorgvuldig afhandelen van een milieuklacht is van groot belang en heeft een hoge prioriteit.

Een deel van de klachten komt binnen bij de politie en bij de controleurs openbare buitenruimte (BOA’s). De milieuklachten hebben vooral betrekking op de in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geregelde milieuaspecten, zoals het illegaal storten en verbranden van afvalstoffen, het achterlaten van autowrakken, geluidshinder (buiten inrichtingen) en incidenten op de openbare weg.

Evenementen

De gemeente houdt toezicht op evenementen en andere horecagebonden festiviteiten. Voor het uitvoeren van geluidsmetingen bij dergelijke evenementen wordt gebruik gemaakt van de kennis van ODIJ.

Wachtdienst

De afdeling Ruimte is, in geval van milieu-incidenten en andere calamiteiten ook buiten kantooruren oproepbaar. De wachtdienstambtenaar is telefonisch bereikbaar en kan andere medewerkers oproepen of externe bedrijven inschakelen.

Lucht en geluid

Luchtkwaliteit is de som van de bijdrage door verkeer, industrie en de aanwezige achtergrondconcentraties. In onze gemeente is geen voor de luchtkwaliteit relevante industrie aanwezig. Wel zijn er twee rijkswegen die de gemeente doorkruisen: de A9 en de A200/N200. De in de regio aanwezige achtergrondconcentraties worden mede bepaald door de nabijheid van stedelijke gebieden (Amsterdam-Haarlem), Westelijk Havengebied Amsterdam, Schiphol en de scheepvaart op het Noordzeekanaal. De gemeente wordt bij het nemen van maatregelen beperkt door het feit dat de gemeente geen bevoegdheden heeft om bepaalde maatregelen te nemen.

De geluidsproblematiek in Haarlemmerliede en Spaarnwoude beperkt zich hoofdzakelijk tot verkeerslawaai (wegen, spoorwegen en vliegverkeer) en in mindere mate tot industrielawaai. Advisering over geluidhinder vindt beperkt plaats. Bij de gemeente is wel enige kennis aanwezig, maar ODIJ wordt in voorkomende gevallen ingehuurd om adequaat te kunnen adviseren. Regelmatig dient naar geluidsbelasting, afkomstig van horeca, festiviteiten, industrie, weg- en railverkeer een akoestisch onderzoek uitgevoerd en door de gemeente beoordeeld. Daarnaast wordt er geadviseerd over de geluidsaspecten bij planvorming.

Externe Veiligheid

Doelstelling is om de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een minimum te beperken. Risico’s zijn geïnventariseerd en provinciale risicokaarten  (www.risicokaart.nl) zijn vastgesteld evenals de routes van gevaarlijke stoffen.

Afval

Sinds 2002 heeft de gemeente de gehele inzameling van afvalstoffen overgedragen aan De Meerlanden te Rijsenhout. In overleg met De Meerlanden wordt ieder jaar bekeken in hoeverre landelijke doelstellingen, wensen of eisen worden gehaald en waar verbetering mogelijk is. De gemeente blijft wel te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop de wettelijke zorgplicht wordt uitgevoerd. Om effectief uitvoering te kunnen geven aan het gemeentelijk afvalbeheer en adequaat te kunnen reageren wanneer de gemeente aangesproken wordt door haar burgers, is het van belang dat de gemeente in alle gevallen de regie over de inzameling houdt.

Bodem

Binnen het Polanenpark bevindt zich een grondverontreiniging met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) waarvoor een raamsaneringsplan is opgesteld met daarin voorwaarden voor het functiegericht saneren en herschikken van grond binnen de locatie. Met de ontwikkelaar vindt afstemming plaats over de werkzaamheden in relatie tot de beschikkingsvoorwaarden, bodemtoezicht is hierbij een aandachtspunt.

Bodemonderzoeken en –saneringen

Eén van de reguliere gemeentelijke taken is het toetsen van bodemonderzoeken. Bodemonderzoeken komen voort uit grondtransacties, bouwvergunningen en milieuvergunningen. Bij bouwplannen vindt er met betrekking tot de bodem afstemming plaats tussen de medewerker bouw- en woningtoezicht en de technisch medewerker milieu.

Verstrekken van bodeminformatie

Bodeminformatie kan ook van invloed zijn op de waarde van onroerend goed. Daarom ontvangen wij van makelaars aanvragen voor bodeminformatie. Deze informatie wordt binnen vijf werkdagen verstrekt.

Grondverzet

Met grondverzet wordt het afgraven, hergebruiken, opslaan, verwerven en storten van grond bedoeld. Handelingen met grond zijn aan regels onderworpen om te voorkomen dat deze handelingen leiden tot (extra) verontreiniging van de bodem. Het merendeel van de grondverzetcontroles worden uitgevoerd ten behoeve van het project het Groene Schip.

Het toezicht wordt uitgevoerd door ODIJ en de technisch medewerker milieu van de gemeente. Het betreft toezicht in het “veld”. Het accent ligt hierbij op die situaties die in de praktijk vaak voorkomen en ook het meest risicovol zijn.

Groene Schip

Het Groene Schip wordt een grote recreatieheuvel om een afscherming te bieden tegen de oprukkende industrie van de Haven van Amsterdam. Het Groene Schip is onderdeel van de Houtrakpolder die als natuur en recreatie is (wordt) ingericht. Het Groene Schip wordt 30 meter hoog en ca 1 km lang en ca 200 meter breed. Het zal 10 jaar duren voordat het geheel klaar is. Tussentijds worden gedeelten opgeleverd. Het Groene Schip is een initiatief van drie partijen, te weten Staatsbosbeheer, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de combinatie Afvalzorg/Boskalis.

Natuur

Bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten moet rekening worden gehouden met natuurwetgeving en –beleid, zoals de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Beleid en regelgeving zijn gericht op bescherming van zowel soorten als gebieden.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking ter vervanging van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van flora, fauna en natuur. Voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn de gevolgen hiervan minimaal.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Bij ruimtelijke projecten kan het voorkomen dat het uitvoering van een natuurtoets nodig is. De verplichtingen gelden voor initiatiefnemers van projecten. Gemeenten hebben hierbij een signalerende rol of in enkele gevallen, in het kader van de Wabo, een coördinerende taak.

Verder is op grond van de Flora- en Faunawet (2002) bij iedere ruimtelijke ingreep, onderzoek nodig om na te gaan wat de gevolgen zijn van de ruimtelijke ingreep voor de plaatselijke flora en fauna. Als er sprake is van schade aan beschermde plant- of diersoorten kan een ontheffing nodig zijn. Daarnaast geldt een zorgplicht, waarin is geregeld dat zorgvuldig met beschermde dier- en plantsoorten om moet worden gegaan.

Groene Buffer

De groene buffer staat symbool voor de gemeentelijke identiteit. Voorop staat dat het open groene gebied met haar diverse invullingen moet worden behouden. Het groene gebied vervult een belangrijke rol voor de gemeente zelf, maar ook voor de regio. De aanwezigheid van een kwalitatief goed groen- en recreatiegebied bepaalt mede de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast fungeert het groengebied als buffer, die het aaneengroeien van de steden Haarlem en Amsterdam heeft en moet blijven voorkomen.

De gemeente wil de rust en natuurwaarden in het gebied behouden en waar mogelijk versterken. Dat betekent dat verkeer en parkeren zich concentreren langs de randen van het gebied. Datzelfde geldt voor de meer intensieve vormen van recreatie. Hoe meer het hart van het groene gebied in, hoe lichter de vormen van recreatie moeten zijn. De lichtste vorm betreft wandelen, fietsen, ontspannen en de waardering van het gebied als ‘kijkgroen’. Bebouwing in het buitengebied moet passen in het landschap en gekoppeld zijn aan agrarische of recreatieve activiteiten.

Het behoud van het groene gebied komt tot stand in intensieve afstemming met de partners (Provincie Noord-Holland, Dienst Landelijk gebied, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude, waarin de buurgemeenten participeren en Agrariërs in het gebied).

Ongewenste ontwikkelingen

Staatsbosbeheer bezit veel grond in de groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam en de Houtrakpolder. De grond wordt sinds 2011 beschermd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten Door gebruik te maken van het voorkeursrecht voor gemeenten bij de aan- en verkoop, kan de gemeente voorkomen dat door verkoop van de grond er ongewenste ontwikkelingen komen.

Water

De wetgeving op het gebied van water is veranderd. Volgens de Wet gemeentelijke watertaken draagt de gemeente naast de zorg voor afvalwater ook zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater en grondwater voor zover er sprake is van structurele overlast.  Het Gemeentelijk Rioleringsplan loopt nog tot en met 2019.

Ruimtelijke ordening

Milieuadvisering op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluidsaspecten en externe veiligheid is nodig bij het toetsen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bedrijfsvestigingen.

Bij ruimtelijke ontwikkeling is het noodzakelijk om de advisering op het gebied van milieu in een vroeg stadium van de planvorming te betrekken. Mogelijke knelpunten op het gebied van milieu (bijvoorbeeld luchtkwaliteit en externe veiligheid) kunnen zo op tijd gesignaleerd worden.