Heemstede

Heemstede

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijk is in 2017 de (her)ontwikkeling van het VOMAR-terrein en het woningbouwproject Slottuin actueel. ODIJ adviseert de gemeente inzake de planvorming hieromtrent.

In 2016 heeft overleg plaatsgevonden met provincie en stichting BOSATEX over de sanering van de grondwaterverontreiniging met VOCl ter plaatse van Binnenweg 174, waartoe BOSATEX verplicht is. Het verspreidingsgebied van deze verontreiniging maakt onderdeel uit van een grotere verontreiniging van het grondwater met VOCl waarvoor een sanering in opdracht van provincie Noord-Holland gaande is (Blekersvaartweg 41-51). In 2017 moet geborgd worden dat de sanering van de pluim van de Binnenweg 174 onderdeel wordt van de totale sanering door PNH van de Blekervaartweg en omgeving.

De asbestsanering ter plaatse van de volkstuinvereniging Groenendaal wordt afgerond. Voor de saneringskosten wordt subsidie bij het Rijk aangevraagd.

Regulering, toezicht en handhaving

Gemeente Heemstede kent weinig tot geen risicovolle inrichtingen. Het grootste deel van de bedrijvigheid is gecentreerd op de twee bedrijventerreinen en de (grofweg) zeven winkelclusters in de gemeente en behoort tot de commerciële dienstverlenende sector. Slechts een klein deel kan als (kleinschalig) industrieel worden aangemerkt.

Eind 2016 zijn 4 asbesthoudende daken van gebouwen van volkstuinvereniging Groenendaal (en in eigendom van de gemeente) verwijderd.  Begin 2017 zal bodemonderzoek plaatsvinden in verband met uitgraven van asbesthoudende erfafscheiding. ODIJ begeleidt de verwijdering en het onderzoek.

In 2017 worden de bedrijven die behoren tot het basistakenpakket volgens de reguliere cyclus bezocht. Toezichtsacties bij bedrijven die niet tot dit pakket horen worden verlaagd, in verband met de wens van Heemstede meer tijd te besteden aan de uitvoering van de duurzaamheidsnota Heemstede 2016-2020.

Klachten

Vanuit Heemstede komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Geluid

In de gemeente Haarlemmermeer bevindt zich het gezoneerde industrieterrein Cruquius, waarvan het beheer bij de gemeente Haarlemmermeer ligt. De contour van deze zone bevindt zich gedeeltelijk over grondgebied van gemeente Heemstede (omgeving Ringvaartlaan). Op verzoek van ODIJ levert Haarlemmermeer geluidsbelastingen voor het aspect Industrielawaai op grond van de zonemodellen, noodzakelijk voor onze ruimtelijke advisering.

Bodem

In 2016 is een geschil ontstaan met de eigenaar van een perceel aan de Glipperweg 4 te Heemstede, waar door provincie Noord-Holland in het verleden een baggerdepot is ingericht. Door de eigenaar wordt gesteld dat er bij de inrichting van het baggerdepot een nieuw geval van ernstige bodemverontreiniging is gecreëerd, namelijk met asbest. In 2017 loopt deze zaak door.

Duurzaamheidsnota Heemstede 2016-2020

In Heemstede is eind 2016 een nieuwe duurzaamheidsnota vastgesteld. Door gemeente Heemstede is aangegeven dat zij een verschuiving wenst in het aantal uur dat aan toezicht en handhaving wordt besteed naar de uitvoering van de duurzaamheidsnota. In 2017 worden de volgende projecten opgepakt in het kader van de uitvoering van de duurzaamheidsnota.

Inwoners

 • Wijkgerichte bijeenkomst energiebesparing i.s.m. Duboloket
 • Uitrol lerende netwerk i.s.m. Duboloket
 • Informatiestand jaarmarkt 2/j
 • Bewustwordingscampagne duurzaamheid en versterken platform Duurzaam Heemstede
 • Winkeliersvereniging ondersteunen bij inrichting pop-up-renovatiewinkel voor een versnelling in de aanpassing van koopwoningen tot duurzame woningen.
 • Grotere bekendheid geven aan Duurzaam Bouwloket.
 • Zoncoöperaties (meer) stimuleren.

Bedrijven (GreenBiz)

 • Om inzicht te krijgen in het besparingspotentieel worden bedrijven gestimuleerd tot het laten uitvoeren van een energiescan in combinatie met begeleiding bij de realisatie van maatregelen. Nulmeting is van belang voor alle bedrijven.
 • Stimuleren verduurzamingsinitiatieven bij ondernemers mede vanuit subsidiemiddelen.
 • Onderzoek oprichten/ samenwerken met energiecoöperaties (zonnepanelen op bedrijfsgebouwen door en voor bedrijven).

Maatschappelijke instellingen

 • Kennis- en adviesbijeenkomsten voor scholen en sportverenigingen organiseren, samenwerkings-overeenkomsten afsluiten (mini-Greendeal) en werkgroep energie coördinatoren oprichten voor uitvoering maatregelen.
 • Samenstellen van een kinderkabinet dat op regelmatige basis gaat meedenken over Duurzaam Heemstede.

Gemeentelijke organisatie

 • Nulsituatie woon-werkverkeer vastleggen (aantal medewerkers per fiets/OV) middels enquête.
 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
 • Opstellen maatschappelijke verantwoord en duurzaam inkoopbeleid.
 • Opstellen uitvoeringsprogramma sept 2017-sept 2018.