Landsmeer

Landsmeer

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning1
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)5
Maatwerk en ontheffingen1
Drank- en horecavergunning5

 

Toezicht

Landsmeer is een landelijke groene gemeente, omringd door beschermd natuurgebied. De bedrijven in Landsmeer bevinden zich van oudsher voornamelijk in de lintbebouwing en zijn merendeels agrarisch georiënteerd.

Uit de gebiedsanalyse van 136 ingevulde checklists in gemeente Landsmeer van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activtiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.

 • Brandveiligheid onderwijsfunctie
 • Opslag gevaarlijke stoffen

Het naleefgedrag was in 2016 84%.

Integraal toezicht

Wij voeren het omgevingstoezicht integraal uit. Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar milieu gerelateerde zaken tijdens bedrijfscontroles, maar dat we ook controleren op bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank- en horecawetgeving.

 Aantal
Inrichting gebonden controles68
Ketenhandhaving asbest40
Ketenhandhaving grondstromen10
Klachten (prognose)15
Controles brandveiligheid43
Controles Drank- en horecawet30

Bodem

Bodemsanering Zorgcentrum de Keern

De grond van Zorgcentrum de Keern is deels sterk verontreinigd met PCB’s en zware metalen. Ten behoeve van nieuwbouw van het zorgcentrum zal medio 2017 voor het graven van funderingskuip en liftschachten een deel van de sterk verontreinigde grond bij vrijkomen worden gesaneerd. Een deel van de saneringskosten zal worden gedekt vanuit ISV.

Verstrekken van bodeminformatie

Er komt steeds meer regelgeving die erop gericht is dat bodeminformatie aan een ieder beschikbaar wordt gesteld. Daarom is het van belang dat wij ons proces op het gebied van bodeminformatie goed hebben georganiseerd. Alle bodemonderzoeken die bij ODIJ worden aangeboden worden ingevoerd in het bodeminformatiesysteem (BIS).
Naast burgers, bedrijven en gemeenten wordt bodeminformatie vooral geleverd aan makelaars, nutsbedrijven en milieuadviesbureaus. Voor deze partijen is een digitale service via internet beschikbaar (de omgevingsrapportage). Aanvullend kan gedetailleerde informatie worden geleverd en hebben enkele nutsbedrijven toegang tot ons BIS.

Bodem bij gemeentelijke werken

Gemeenten zijn aan- of verkopende partij en zijn als (professionele) contractpartij kwetsbaar. Er is geen expliciete verplichting tot uitvoeren bodemonderzoek bij transacties, maar er zijn wel (verregaande) consequenties als blijkt dat bodem verontreinigd is.
Voor alle werken waarbij de gemeente opdrachtgever is, zoals civiele werken, herontwikkeling en reconstructie, aan- en verkoop van percelen, calamiteiten, begeleidt ODIJ het benodigd onderzoek, eventuele sanering, vertaling van onderzoeksresultaten in de (besteks)voorbereiding, afvoer, (tijdelijke) opslag en/of hergebruik van grond. Concreet begeleidt ODIJ diverse bodemonderzoeks- en saneringsprojecten door het voorbereiden en afstemmen van procedures met gemeenten en provincie, het opstellen van collegenota’s, het aanbesteden en begeleiden van en adviseren over bodemonderzoek, BUS-meldingen en saneringen en juridische ondersteuning bij procedures, klachten en claims. Ook in 2017 wordt geïnvesteerd in de contacten met de gemeenten en een structuur voor projectevaluatie geïntroduceerd.
ODIJ faciliteert tevens adviesbureaus in het uitvoeren van historisch onderzoek. Dit betreft onderzoek naar de verdenking ten aanzien van bodemverontreiniging op een locatie. Op basis van deze gegevens kan een onderzoeksstrategie passend bij het doel en de aanleiding van het te realiseren werk worden vastgesteld.

Duurzaamheid

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor een groot aantal gemeenten beleidsvoorbereidende taken op het gebied luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid uit. Zo ook voor de gemeente Landsmeer. Hiertoe behoort onder meer het opstellen van periodieke plannen en programma’s, zoals milieubeleidsplannen en uitvoeringssprogramma’s. Voor de gemeente Landsmeer zal er begin 2017 een nieuw uitvoeringsprogramma Duurzaamheid worden aangeboden aan het college voor de periode 2017-2018. Dit betreft een gemeente breed gedragen document. Werknemers van de gemeente, van verschillende beleidsterreinen zoals Wonen, Verkeer en Vervoer, Ondewijs, Gemeentelijke gebouwen, Inkoop, Openbare verlichting, Groen beheer en Water hebben allen input kunnen leveren aan dit Uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een breed gedragen programma waardoor tijdens de uitvoering van de projecten samenwerking vanzelfsprekend zal zijn.
De genoemde projecten in dit uitvoeringsprogramma 2017 van Omgevingsdienst IJmond zullen uiteraard overeenkomen met de projecten uit het aankomende Duurzaamheidsprogramma.

Duurzaam bouwen-GPR gebouw

Al een aantal jaren stelt ODIJ het instrument GPR ter beschikking aan initiatiefnemers, architecten en projectontwikkelaars. Met dit instrument kan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de mate van duurzaamheid van een op te richten gebouw. De initiatiefnemer kan zelf keuzes maken waar hij het zwaartepunt wenst aan te brengen (materiaalkeuze, energieverbruik, toekomstwaarde, watergebruik etc.). GPR Gebouw is ook inzetbaar bij renovatieprojecten in de bestaande bouw. Ook in 2017 zal het instrument GPR Gebouw en GPR Stedenbouw zo veel als mogelijk aan initiatiefnemers van nieuwbouw beschikbaar worden gesteld en informatie over duurzame technieken wordt met de initiatiefnemer of gemachtigde gecommuniceerd. In 2015 is de EPC verlaagd naar 0,4; resultaat was dat er meer aandacht voor duurzaamheid was bij bouwaanvragen (o.a. toepassing van zonnepanelen), richting 2020 gaat de nieuwbouw naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), in 2017 zal hier aandacht aan de aanloop hiernaar worden besteed. Tevens zullen de woningcorporaties opnieuw worden gestimuleerd om gebruik te maken van GPR gebouw.

Energiebesparing bij zorginstellingen

Voor zorginstellingen is op 27 oktober 2015 de Green Deal “Nederland op weg naar zorg gesloten”. Deze Green deal is ondertekend door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische zaken en Infrastructuur & Milieu, omgevingsdiensten waaronder Omgevingsdienst IJmond en besturen van zorginstellingen. De Green Deal gaat onder andere over afval, mobiliteit en energiebesparing bij zorginstellingen, en vormt een goed aanknopingspunt om verduurzaming in de zorgsector te ondersteunen. De zorginstellingen zijn inmiddels geïnventariseerd en er is samenwerking met het Milieu Platform Zorgsector. Omgevingsdienst informeert de zorginstellingen hierover en verleidt om deel te nemen aan de Green deal. Deelnemers aan de Green Deal geven blijk van ambitie op het gebied van energiebesparing en gebruiken elkaars kennis om tot resultaten te komen. Instellingen die niet meedoen krijgen voorrang bij handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. Zorginstellingen behoren vaak tot de grootverbruikers op het gebied van energie. Wanneer ook zorginstellingen inzichtelijk maken wat het energieverbruik hier is, kan gestart worden met de uitrol van maatregelen gericht op besparing. Vanuit de Wet milieubeheer zijn erkende maatregelen voor zorginstellingen vastgesteld die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze dienen verplicht uitgevoerd te worden door de zorginstellingen.

Ook de zorginstelling in Landsmeer wordt actief benaderd om aan te sluiten bij de
Green Deal, het gaat hier om de Keern. Voor Wormerland gaat het om Torenerf en voor Oostzaan om Evean Lishof.

Energiebesparing bij scholen

Ook voor scholen is een landelijke “Green Deal” afgesloten. Ook deze doelgroep zal worden verleid om mee te doen. De scholen en schoolbesturen zijn in 2016 reeds uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over energiebesparing, duurzame opweking en subsidies voor scholen. In 2017 zal hier een vervolg op komen en tevens stimulering tot ondertekening van de Green deal scholen. Ook zijn er in 2016 een aantal zonnepanelen geplaatst bij de scholen.
Daarnaast zullen er per gemeente net als in 2016 een aantal scholen worden bezocht voor een milieucontrole. Ook voor deze instellingen geldt dat in het kader van de Wet milieubeheer een aantal maatregelen kunnen worden voorgeschreven als het energiegebruik boven de grenswaarden uit komen.

Sportverenigingen- energiescan

Eind 2015 is door de omgevinsgdienst samen met Sportstroom een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden tot energiebesparing, duurzame opwekking en financiering van de maatregelen voor sportclubs uit Landsmeer. In 2017 zal de omgevingsdienst opnieuw een bijeenkomst organiseren waarin sportclubs gestimuleerd worden duurzaamheidsmaatregelen te treffen en bijvoorbeeld gebruik te maken van de subsidieregeling van het Rijk welke ieder jaar in de eerste week van januari ter beschikking komt in verband met afschaffing van de EKO taks. Zo leveren sportclubs niet alleen een bijdrage aan het Energieakkoord maar creeren wellicht tevens de mogelijkheid om de contributiekosten te laten dalen.

Circulaire economie

Het circulaire gedachtegoed is niet meer weg te denken uit het economische, ecologische en maatschappelijke debat. Want de omslag naar een circulaire economie betekent dat we grondstoffen, materialen, producten, menselijk talent en creativiteit weer optimaal gaan benutten.
Het begrip Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) is de basis van het Cradle to Cradle principe. In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Als alle restproducten hergebruikt worden en de producten milieuneutraal zijn is deze kringloop compleet.
De gemeente heeft een absolute rol waar het gaat om de verdere ontwikkeling van de circulaire economie. Als opdrachtgever en ontwikkelaar maar ook in het beheer van de openbare ruimte en de afvalketen. Het is ten alle tijden een keuze gebruiken we producten die na einde levensduur worden weggegooid of gebruiken we producten die weer kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. En welke eisen stellen wij aan de nieuwbouwplannen van ontwikkelaars. Komende tijd zetten we met name in op informeren en faciliteren van o.a. inwoners over nieuwe technieken en producten. Om deze rol te kunnen nemen zullen de betrokken medewerkers van de gemeente een workshop aangeboden krijgen over de circulaire economie en de mogelijkheden en kansen.
Daarnaast houdt de omgevingsdienst de ontwikkelingen vanuit de MRA in zicht zodat de gemeenten daar tijdig op in kunnen spelen.

Gemeentelijke gebouwen, gemeente als voorbeeld

In 2016 zijn zonnepanelen geplaatst op de scholen en op de gemeentewerf. Ook op het gemeentehuis zelf liggen reeds panelen. Voor de energiebesparingsopties die binnen redelijke termijn kunnen worden terugverdiend, wordt samen met gebouwbeheer gezocht naar ruimte in het meerjaren onderhoudsprogramma of naar extra budgetten die uit de energiebesparing bekostigd kunnen worden. Bijvoorbeeld de stookinstallatie in het gemeentehuis maar ook zal er onderzoek worden gedaan naar energiebesparingsmogelijkheden bij het ICL. Daarnaast zal in samenspraak de erkende maatregelen in het meerjaren onderhoudsprogramma van het pand opgenomen worden. Deze aanpak is het handvat voor een plan voor alle gemeentelijke gebouwen om tot energiebesparing te komen.
Tevens zal de datalogger, net als voorgaande jaren, worden geplaatst om te zien of de CV en luchtbehandelingsinstallatie kan worden geoptimaliseerd.

Lerend netwerk woningcorporaties

Om te komen tot betere afspraken over verduurzaming van de bestaande woningbouw en de nieuwbouw zullen we in 2017 een lerend netwerk gaan faciliteren. Samen met gemeente, woningcorporatie en omgevingsdienst om tafel en zien wat we kunnen opnemen in de woonvisie en hoe we de prestatieafspraken kunnen aanscherpen en ook haalbaar maken. Met elkaar in gesprek over mogelijkheden en kansen. Ook wordt de GPR software tool nogmaals onder de aandacht gebracht bij de woningcorporaties. Hierbij wordt ook, waar zinvol, de connectie benut die Omgevingsdienst IJmond biedt bij het lerende netwerk in de IJmond regio. Een onderdeel van het lerend netwerk kan zijn een bijeenkomst met experts voor een meer grootschalige toepassing van zonnepanelen op huurwoningen van woningcorporaties.

Duurzaam bouwloket

Ook in 2017 maken de gemeenten gebruik van het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Vanaf de website www.duurzaambouwloket.nl worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Daarnaast kunnen inwoners ook telefonisch contact opnemen met het duurzaam bouwloket. Ook zet de omgevingsdienst Duurzaam Bouwloket regelmatig in voor workshops in de wijk. Specifieke onderwerpen met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwekking komen zo onder de aandacht.
Ook in 2017 voert de omgevingsdienst de regie op het loket welke gefinancierd wordt vanuit de landelijke VNG gelden, in elk geval tot de verkiezingen in 2018.

Informatie avond energiebesparing en duurzame opwekking particulieren

Ook in 2017 zal de omgevingsdienst bijeenkomsten organiseren voor inwoners, in samenwerking met Duurzaam Bouwloket. Gerichte informatieve bijeenkomsten waarbij inwoners antwoord krijgen op al hun vragen over energiebesparing en duurzame opwekking. Daarnaast worden er twee informatieavonden georganiseerd voor particuliere woning eigenaren door Winst uit je Woning, samen met ODIJ. Daar worden woningeigenaren niet alleen geinformeerd maar tevens gestimuleerd deel te nemen aan een collectieve inkoop voor Vloerisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Lokale ondernemers wordt gevraagd een aanbod neer te leggen.

Energy Battle

Klimaatverbond Energy Battle stuurt aan op de belangrijkste maatregelen uit het Energieakkoord. Hierin is energiebesparing in de bestaande bouw een belangrijk speerpunt. Daarbij gaat het om huiseigenaren maar bijvoorbeeld ook om scholen. En daar richt deze energiebesparingswedstrijd zich op. In de editie 2017 zal net als 2016 extra aandacht besteedt worden aan de scholen. De deelnemers van de battle zullen worden gevraagd op het schoolplein: Gezinnen met kinderen. Daarnaast zal ook de school zelf mee gaan doen door middel van monitoring van de energie en verschillende adviezen en tips via de website www.klimaatverbondenergybattle.nl. Daarnaast ontvangt de school een aanvullend educatiepakket voor de leerlingen. In Landsmeer zullen de scholen in maart reeds benaderd worden om mee te doen met de Energy Battle. Zodat de scholen dit tijdig kunnen inplannen in hun programma voor 2017/2018.

Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen

Omgevingsdienst heeft een gastles ontwikkeld met opdrachtenboekje en digitaal beschikbare filmpjes van o.a. het Klokhuis waarin aandacht wordt besteed aan duurzame energie en energiebesparing. In 2016 is dit project reeds van start gegaan en heeft de wethouder duurzaamheid de eerste les gegeven. In 2017 zal dit op alle scholen in de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer verder worden aangeboden. De les is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8). Afsluitend knutselen de kinderen een ‘Picosol’ zonnepaneeltje op een zonnebloem, welke dan kan draaien.

Vereniging van eigenaren (VvE)

Op initiatief van de omgevingsdienst is in 2016 in samenwerking met gemeente Zaanstad een project voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) voor woningen tot stand gekomen binnen het samenwerkingsverband regio Zaanstreek – Waterland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gelden uit het Regionaal actieprogramma volkshuisvesting en gelden van de VNG die vanuit deelname aan het SER-Energieakkoord ter beschikking zijn gekomen. In de gemeenten zijn Vve’s uitgenodigd om in gesprek te gaan met een energiespecialist zodat gericht energieadvies kan worden gegeven.
In het VvE project zijn 25 quickscans aangeboden aan VvE’s van particulieren die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een quickscan, en geen bezwaar hebben dat de resultaten van de quickscan worden gepresenteerd, desgewenst anoniem. De quickscans zijn verdeelt naar rato over de gemeenten. In 2017 worden deze scans verder uitgewerkt.

Duurzame Huizenroute

De gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer sluiten zich vanaf 2017 aan bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Iedere gemeente heeft hierop zijn eigen gemeentelijke pagina. Vanaf deze pagina kan er direct worden ingezoomd op de deelnemende huizen in de gemeente.
Tijdens de Duurzame Huizen Route in november kunnen inwoners de woningen ook daadwerkelijk bezoeken, de rest van het jaar zijn de bewoners te benaderen via een informatieformulier voor allerhande vragen over de woning. In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun duurzame huis open.
Woning eigenaren worden opgeroepen hun woning op te geven. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen of balansventilatie; alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol!