Heemskerk

Heemskerk

Gebiedsontwikkeling

In 2017 wordt een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Heemskerk uitgewerkt waarop advisering plaatsvindt. Daarnaast is de verwachting dat voor de locatie Tolhek begin 2017 een uitgangspuntennotitie gereed is waarmee ook de ontwikkelmogelijkheden duidelijk worden. Gekeken wordt in 2017 of deze locatie zich leent voor een ontwerpatelier Veilig Ontwerp vanuit het Rijk. Daarin wordt onderzocht hoe  een onveilige plek met ontwikkelambities veiliger gemaakt kan worden.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts.

Vanuit omgevingsveiligheid wordt onder de Omgevingswet gewerkt aan de zogenoemde schillenbenadering. Op dit moment kent het Filmmuseum een aanzienlijke risicocontour. Mogelijk gaat de schillenbenadering meer ruimte bieden voor ontwikkelingen in het gebied rondom het Filmmuseum. Dit wordt in 2017 verder onderzocht.

Trompet

De Trompet is begin deze eeuw als meest milieubewuste bedrijventerrein van Nederland ontwikkeld. Helaas functioneert de warmte-/koude-opslag (WKO) op het terrein niet optimaal. Op grond van een stakeholderanalyse wordt in 2017 verder onderzocht op welke wijze met de verschillende partijen tot een oplossing kan worden gekomen.

Kerklaan (nazorglocatie)

Aan Kerklaan 10 te Heemskerk is in verleden een chemische wasserij gevestigd die een grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen heeft veroorzaakt. Van 1997 tot en met 2012 heeft hier een actieve grondwatersanering plaatsgevonden, waarbij een deel van de grondwaterverontreiniging door middel van onttrekking is verwijderd. De achtergebleven verontreiniging wordt 2-jaarlijks gemonitord totdat sprake is van een stabiele eindsituatie. Met de grondwatermonitoring wordt gecontroleerd in hoeverre de nog aanwezige verontreiniging zich verspreidt naar de omgeving en in welke mate er afbraak van de verontreiniging plaatsvind. De volgende monitoring is gepland voor maart 2017.

Regulering, toezicht en handhaving

PWN aan de Waterweg in Heemskerk is voornemens om pompstation Wim Mensink in 2017 te renoveren en heeft ODIJ gevraagd om een vooroverleg om tot een gewenste vergunde situatie te komen. De procedure naar de nieuwe omgevingsvergunning “milieu” zal in 2017 worden opgestart.

Binnenkort (zoals het er nu naar uitziet 1 januari 2018) wordt in het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen dat het verboden is vloeistoffen die gewasbeschermingsmiddelen bevatten te lozen op oppervlaktewater en/of riool. Als drainwater of drainagewater dan toch gewasbeschermingsmiddelen bevat, is het bedrijf verplicht om deze met behulp van een zuivering technische voorziening te verwijderen voordat het geloosd wordt.

In principe dient daarnaast elk bedrijf waar teelt plaatsvindt onder glas een meststoffenregistratie bij te houden. Het Activiteitenbesluit biedt echter het bedrijf de mogelijkheid om onder deze registratie achterwege te laten, indien blijkt dat dit niet doelmatig is. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en/of ODIJ kan bij maatwerkvoorschrift een ander wijze van meten, berekenen, registreren en rapporteren voorschrijven of het in geheel niet van toepassing verklaren. De ondernemer moet zelf een verzoek indienen bij het bevoegd gezag, om hiervoor in aanmerking te komen.  Eind 2016 wordt een pilot uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De resultaten en ervaringen van deze pilot worden gebruikt om in 2017 de Heemskerkse tuinbouwbedrijven gezamenlijk te bezoeken. In die trajecten wordt naast afvalwater ook energieverbruik als speerpunt meegenomen.

Klachten

Vanuit Heemskerk komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast. Ook geurgerelateerde klachten komen bovengemiddeld voor. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Geluidsanering

Op grond van de Wet geluidhinder is aan de Rijksstraatweg geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor “gevelmaatregelen” (bijvoorbeeld aanbrengen akoestisch glas). De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst op de zogeheten A- en B- lijsten. In Heemskerk zijn de A-lijst woningen (de meest urgente) gesaneerd. Van de B-lijst woningen resteren nog diverse woningen. Om deze woningen te saneren verleend het ministerie van I&M projectsubsidies aan gemeenten. Voor woningen aan de Rijksstraatweg is in 2016 een dergelijke subsidie verkregen. Het project wordt nu voorbereid en in 2017 aanbesteed en uitgevoerd.

Duurzaamheid

In 2017 wordt gewerkt aan een IJmondiaal milieubeleidsplan voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In Heemskerk is in 2013 het Milieubeleidsplan 2014-2018 vastgesteld. In het IJmondiaal Milieubeleidsplan wordt hieraan een flinke update gegeven. In 2017 wordt gewoon uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2014-2018.

De ambitie in 2020 energieneutraal te zijn als gemeentelijke organisatie blijft overeind. In 2017 worden hiertoe energieonderzoeken bij gemeentelijke gebouwen uitgevoerd en zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke gebouwen. Vanuit ODIJ wordt tevens geadviseerd op het nieuwe beleidsplan openbare verlichting.

Heemskerk doet in 2017 mee aan het Klimaatstraatfeest dat wordt georganiseerd vanuit HIER klimaatbureau.

Ecologie

In 2017 wordt met gemeente Heemskerk een ecologisch gedragsprotocol opgesteld om te waarborgen dat met voldoende zorg wordt omgegaan met de flora en fauna in de gemeente.

Natuur en Milieu Educatie (NME)

In opdracht van de gemeenten Heemskerk voert ODIJ de taken uit op het gebied van Natuur en Milieu Educatie (NME). Jaarlijks wordt een NME-werkprogramma opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de NME taken die wij in 2017 zullen uitvoeren. Het gehele NME-werkprogramma 2017 is aan te vragen via nme@odijmond.nl.

Lesprogramma’s, lesmaterialen en excursies

Voor scholen in Heemskerk bieden wij gratis lesprogramma’s, lesmaterialen en excursies aan. Jaarlijks vernieuwen wij ons lesaanbod. Alle lesprogramma’s en ondersteunende lesmaterialen zijn digitaal aan te vragen via www.nmewijzer.nl.

Nieuw onderwijsaanbod in 2017:

  • Bloembollen in de klas;
  • Boer zoekt hulp;
  • Braakballen in de klas;
  • Circulaire Economie;
  • Lesprogramma in samenwerking met KIMO Nederland;
  • Lesprogramma uilen;
  • Van Regen naar Zegen.

Voor inwoners en belangstellenden uit Heemskerk organiseren wij in 2017 onder andere:

  • De Nacht van de Nacht;
  • Natuur gerelateerde excursies voor verschillende doelgroepen;
  • Workshop natuurfotografie.

Maandelijkse NME-themamiddagen

Elke maand worden er themamiddagen georganiseerd op het gebied van NME. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar altijd gerelateerd aan natuur, milieu en duurzaamheid. De themamiddagen vinden plaats op verschillende plekken in de gemeente Heemskerk. Zo zijn wij regelmatig actief op het strand, in het duin- en bosgebied, op kinderboerderij De Baak en bij bezoekerscentrum ’t Koetshuijs.

Regionale samenwerking

NME Beverwijk werkt samen met de NME-centra in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Het gezamenlijk lesaanbod van deze NME-centra is te vinden op www.nmewijzer.nl. Medio 2017 zullen wij overgaan op een vernieuwde overzichtelijke website. Namens de NME centra in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland brengen wij twee maal een  gezamenlijke nieuwsbrief uit.