Haarlem

Haarlem

Regulering

MSD aan de Waarderweg 39 in Haarlem. Deze procedure stond in het werkprogramma 2016 opgenomen en is toen opgestart. Een aangekondigde aanpassing van de PGS 15 in september 2016 (die zeer relevant is voor het te treffen beschermingsniveau) en het niet voldoen aan het bestemmingsplan, hebben gezorgd voor vertraging. De procedure zal in 2017 worden afgerond.

Edilon aan de Nijverheidsweg  in Haarlem. Net als bij MSD stond Edilon ook in het werkprogramma van 2016. In 2016 zijn, in overleg met de gemeente Haarlem en het bedrijf zelf, de gevolgen in kaart gebracht als de best beschikbare techniek wordt voorgeschreven. Begin 2017 zal een kwantitatieve risico analyse beschikbaar komen, waarna een vergunningprocedure zal worden opgestart.

Toezicht en handhaving

Gemeente Haarlem heeft het bedrijfsgebonden milieutoezicht bij ODIJ belegd. In 2017 wordt gekeken waar de samenwerking tussen ODIJ en verschillende afdelingen van gemeente Haarlem geïntensiveerd kan worden. Dit richt zich in ieder geval op vier onderdelen:

  • Intensiveren van de samenwerking met de vakafdelingen van Haarlem;
  • Versterking van Haarlem door ODIJ bij de uitvoering van milieubeleid door bijvoorbeeld vertegenwoordiging bij regionale overleggen en projectmatige aanpak van verruimde reikwijdte in samenwerking met de Groene Mug, bijvoorbeeld bij sauna’s, scholen, zwembaden en kantoorgebouwen;
  • Uitwisselen van informatie met de gebiedscoördinatoren van Haarlem, om op die manier adequaat en waar nodig in samenwerking tot probleemoplossing te komen;
  • Samenwerking toezicht bedrijvigheid in de Waarderpolder.
    Uit het toezicht dat ODIJ uitvoert in haar werkgebied kunnen trends gedestilleerd worden. Lessons learned worden waar mogelijk toegepast in gebieden met vergelijkbare problematiek en gedeeld met de betreffende gemeenten.

In Haarlem wordt periodiek overlegd over verbeteringen/gewenste oplossingen in het samenwerkingsproces (bijvoorbeeld: een pand wordt verbouwd en daarna komt er een bedrijf in; het verkrijgen van bestemmingsplaninformatie – hoe doen we dit, doen we dat slim). Kortom: continue aandacht voor het werkproces en nadenken over verbeteringen.

Horeca

De binnenstad van Haarlem kent een hoge concentratie aan horecagelegenheden. Het merendeel van de klachten dat door ODIJ ontvangen wordt is gerelateerd aan deze bedrijvigheid. Overlast wordt voornamelijk ervaren in de avonden en weekenden, waarop de inzet in 2017 ook wordt aangepast. Het horeca-overleg wordt gezamenlijk met Haarlem gecontinueerd.

Geluidsoverlast

Ten aanzien van geluidsoverlast wordt in Haarlem binnenkort een protocol opgesteld met de te volgen stappen bij klachten over geluidsoverlast van horecabedrijven. Door verschillende casussen is duidelijk geworden dat de procedures niet altijd helder zijn voor zowel burgers, ondernemers als de professionals (handhaving, politie, ODIJ). Om dit inzichtelijk te maken, bestaat de wens een protocol op te stellen met de te zetten stappen bij geluidsoverlast. Het gaat dan o.a. om het in kaart brengen van de verschillende partijen, bevoegdheden, sanctiemogelijkheden/-wensen en in vervolg daarop wellicht het aanpassen van geldende (beleids)regels, horecasanctiebeleid o.i.d. De uitvoering hiervan start op korte termijn.

In het afgelopen jaar zijn vrij veel meldingen van geluidoverlast ontvangen, waarbij ODIJ geluidsmetingen heeft gedaan. In 2017 wordt gekeken hoe de samenwerking tussen de afdeling Veiligheid & Handhaving en ODIJ verbeterd kan worden, zodat sneller kan worden geacteerd op inkomende meldingen van geluidoverlast.

Brandveiligheid

Toezicht door ODIJ en gemeente Haarlem op brandveiligheid heeft geleid tot relatief veel geconstateerde overtredingen. Bij 33% van het aantal controles dat is uitgevoerd waren de brandblusmiddelen niet in orde. In 2017 wordt ingezet op verbetering van het nalevingsgedrag op brandveiligheidsgebied. Doel is daarbij verlaging van het aantal geconstateerde overtredingen van 33% naar 10% in de eerste controle. Hierbij worden ook de mogelijkheden tot alternatief toezicht onderzocht in samenwerking met gemeente Haarlem en de VRK.

Asbest bij monumenten

Haarlem kent een groot aantal monumentale panden. Bij asbestverwijdering is de status van een pand relevant in relatie tot de benodigdheid van een vergunning. Bij de controle van asbestmeldingen in Haarlem is dit een punt van aandacht.

Klachten

Vanuit Haarlem komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast (binnenstedelijke horeca). Ook geurgerelateerde klachten komen bovengemiddeld voor. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Advisering

ODIJ adviseert Haarlem in voorkomende gevallen over externe veiligheid in relatie tot bestemmingsplannen. In 2017 krijgt mogelijk ook advisering aan gemeente Haarlem op Wabo-producten vorm.

Haarlem klimaatneutraal

De gemeente Haarlem heeft een hoge ambitie met haar duurzaamheidsbeleid. Hoger zelfs dan de ambitie van het Rijk. Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Het college heeft daarom besloten, naar aanleiding van een motie van de raad in juni 2015, versneld uitvoering te geven aan het duurzaamheidsprogramma/klimaat- en energiebeleid. In februari 2017 moet hiertoe een uitgewerkte routekaart beschikbaar komen.

ODIJ heeft bij het realiseren van de doelen van gemeente Haarlem vooral een rol bij het eerste speerpunt uit het Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019, namelijk industrie en bedrijven. zij pakt dit op via zowel stimulering als via wettelijke bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er lopen contacten met Parkmanagment Waarderpolder, in december 2016 is gestart met de inzet van de datalogger en in het kader van de GreenDeal Zorg wordt samengewerkt.

Een aantal bedrijven heeft inmiddels de vanuit Europa verplichte energie-audit ingediend, overige bedrijven volgen nog. De maatregelen die op basis hiervan kunnen worden uitgevoerd worden indien nodig middels handhaving afgedwongen. In 2017 vindt daarnaast verstevigd inzet plaats op handhaving van het algemene artikel 2.15 van de Wet milieubeheer, aangaande zuinig omgaan met grondstoffen en nemen van energiebesparende maatregelen. Komend jaar wordt in ieder geval inhoud gegeven aan de volgende acties aangaande de EED:

  • Organiseren van een aanspreekpunt waar auditplichtige ondernemingen zich kunnen melden;
  • Het reserveren van extra capaciteit voor de toetsing van energieaudits.

Kwantificering van gerealiseerde CO2-reductie/energiebesparing door vergunningverlening, toezicht en handhaving blijft een uitdaging, bijvoorbeeld vanwege factoren als groei van de onderneming of wijziging van de bedrijfsactiviteiten. Tot op heden bestaat er weinig zicht op de bereikte effecten middels toezicht en handhaving op energieprestaties bij bedrijven. De rapportages over toezicht en handhaving richten zich vooral op output over aantallen bezoeken en concrete handhavingsstappen. Waar de raad van Haarlem meer en meer concrete uitkomsten wil zien, is welke effecten toezicht en handhaving hebben op het bereiken van energieprestaties bij bedrijven, daar waar juist de grootste opgave ligt. Eind 2017 wordt gerapporteerd over de inspanningen die zijn geleverd om bedrijven te informeren over verplichtingen met betrekking tot het energiebesparing (EED, Wm etc.), de maatregelen die in dat kader zijn getroffen door bedrijven en in welke gevallen er is overgegaan tot handhaving. Waar mogelijk worden deze inspanningen vertaald naar de gerealiseerde energiebesparing.

(Regionale) afstemming

Naast de afstemming op uitvoeringsniveau met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving en klachten vindt ook op andere vlakken overleg plaats. Naast de Omgevingstafel waar Haarlem aan deelneemt, vindt ook tussen gemeente Haarlem en ODIJ bilateraal overleg plaats over de samenwerking, voorbereiding, meedenken en doen bij de activiteiten rond de Omgevingswet.

Op beleidsniveau wordt gekeken of de beleidsaanpak duurzaamheid zoals ODIJ die voor de IJmondgemeenten uitvoert ook voor gemeente Haarlem kansen kan bieden.