Uitgeest

Voor Uitgeest wordt inmiddels al enkele jaren integraal uitvoering gegeven aan een breed takenpakket. Naast milieutaken voert Omgevingsdienst IJmond ook taken uit op het gebied van brandveiligheid, BWT, Drank- en Horeca en APV. Hoewel Uitgeest ambtelijk gaat samenwerken met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo ligt de uitvoering van het volledige pakket vooralsnog bij Omgevingsdienst IJmond. Op deze pagina leest u het integrale uitvoeringsprogramma voor de gemeente Uitgeest.

Door middel van dit uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven aan de door het college van B&W ingezette handhavingcyclus conform de dubbele regelkring of ‘Big-eight’. De gemeente stelt nu vervolgens jaarlijks een dergelijk programma op. Door op deze manier de toezicht en handhaving programmatisch plaats te laten vinden loopt de gemeente voorop in de ontwikkeling van een integrale handhaving.

Het programma voorziet in een dekking van de door het college gestelde prioriteiten. Door middel van samenwerking van de gemeente met ODIJ, die het toezicht uitvoert, vindt de uitvoering plaats op een kwalitatief goed niveau, aangezien de gemeente de beschikking heeft over het hele kennisgebied van ODIJ. Op deze manier geeft de gemeente Uitgeest kleur aan de landelijke tendens naar integrale handhaving. Het college zal geïnformeerd worden over de voortgang door middel van bestuursrapportages.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest hebben aangegeven dat er hoge prioriteit moet worden gegeven aan de behandeling van klachten.

Landelijk is er een tendens naar een integrale, omgevinggerichte handhaving gaande. De taakvelden milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en brandveiligheid groeien naar elkaar toe. Dit heeft geresulteerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

Het wettelijk kader voor de uitvoering van de handhaving van het omgevingsrecht wordt gesteld door artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 10.3 van de bijbehorende Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Dit steunt op artikel 5.3 van de Wabo.

Omdat programmeren een kwestie is van keuzes maken heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Uitgeest het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) in februari 2010 vastgesteld. Dit integrale handhavingsbeleid beschrijft de keuzes die Uitgeest maakt over de handhaving van regels voor de (leef)omgeving. Het geeft invulling aan de taak om in overeenstemming met de Wabo te handhaven. Hierbij zijn keuzes gemaakt wat meer of minder aandacht verdient. Ook is beschreven op welke verschillende manieren er toezicht wordt gehouden en welke instrumenten er beschikbaar zijn voor de handhaving, dit gebeurt onder ander in de sanctiestrategie. Aan de hand van onderliggende Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht zal invulling worden gegeven aan hoe de gestelde prioriteiten en doelen adequaat kunnen worden behaald.

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht is een probleemanalyse van de gemeente Uitgeest.