APV

APV

Vergunninggericht: Evenementen

Het toezien op evenementen is bij uitstek een taak die integraal opgepakt dient te worden. Milieu-, brandveiligheids- en APV-toezicht komen samen. Het betreft bijvoorbeeld het toezien op brandveiligheid en constructieve aspecten van tijdelijke bouwwerken (tenten), opruimen van zwerfafval en het naleven van geluidsnormen. Er wordt een professionaliseringsslag gemaakt in het evenementenbeleid in Uitgeest. In 2016 is het evenementenbeleid vastgesteld, de verwachting is dan ook dan er in 2017 meer inzet wordt gepleegd op de evenementen.

De volgende evenementen worden in ieder geval bezocht:

  • Cor Groenewegen Internationaal Voetbal Toernooi (FC Uitgeest)
  • Feestweek/kermis
  • Openwatersportdag Uitgeest
Evenementen  Grondslag Prioriteit 
Geluidsmetingen op evenementen Gemeentewet (APV)/Woningwet gemiddeld
Brandveiligheid grote evenementen Gemeentewet (APV)/Woningwet gemiddeld
Brandveiligheid kleine evenementen (buurt/straatfeesten) Gemeentewet (APV)/Woningwet gemiddeld

Gebiedsgericht

APV/niet inrichting gebonden milieutaken  Grondslag  Prioriteit 
afvaldumping Wet milieubeheer /Gemeentewet (APV) Hoog
verbranden afvalstoffen Wet milieubeheer /Gemeentewet (APV) gemiddeld
hinder stank Wet milieubeheer /Gemeentewet (APV)/Wet bodembescherming gemiddeld
Beheer openbare ruimte  
honden (poep, aanlijning) Gemeentewet (APV) Hoog
aanhanger/caravan openbare weg langer dan 3 dagen Gemeentewet (APV) gemiddeld
Ligplaatsen/pleziervaartuigen Gemeentewet (APV) gemiddeld

Objectgericht

Horeca  Grondslag  Prioriteit
Terrasvergunning Gemeentewet (APV) gemiddeld
Sluitingstijden paracommerciele horeca (wordt door ODIJ uitgevoerd) Gemeentewet (APV) Hoog
Sluitingstijden druk bezochte   horeca (wordt door de politie uitgevoerd) Gemeentewet (APV) Hoog

Het APV-toezicht vindt plaats door een Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van ODIJ