Drank- en Horecawet

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet staat voor een groot gedeelte in het teken van het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en het (zoveel mogelijk) voorkoming van de alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde.  Sinds 1 januari 2013 is het toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet over gegaannaar de ODIJ. Het toezicht behelst o.a. de controle rondom het verstrekken van alcohol, het bezit van alcohol onder jongeren, de inrichtingseisen en de leidinggevende op de vergunning.

De aandachtspunten zijn:

 • toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet gaat over naar de gemeente
 • de burgemeester als bevoegd gezag
 • vereenvoudiging vergunningstelsel
 • strafbaarstelling jongeren
 • leeftijdgrens van 18 jaar voor alcoholische dranK (zwak en sterk)
 • regels ten aanzien van paracommerciële instellingen
 • het opstellen van een drank- en horecaverordening
 • wijziging sanctiebeleid voor detailhandel

De benodigde toezichtcapaciteit kan worden bepaald op basis van een berekeningsmethodiek die door het ministerie ter beschikking is gesteld. Op basis hiervan wordt onder andere bepaald:

 • het aantal controles per jaar;
 • het soort controles (basiscontrole, leeftijdsgrenzencontrole);
 • de duur van de controles;
 • of de controles worden gecombineerd met andere controles;
 • of de controles alleen of in duo worden uitgevoerd.

Het is van belang om meer dan 1 toezichthouder aan te wijzen voor deze taak, in verband met vervanging bij vakantie, ziekte en duo-controles ’s avonds en in het weekend.

Het toezicht op de DHW bij evenementen wordt meegenomen in het reguliere toezicht. Hier wordt rekening mee gehouden in het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2017.

Berekening

Gemeente Uitgeest heeft circa 30 alcoholverkopende bedrijven (horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines, evenementen, cafetaria’s, etc.). Het precieze aantal schommelt natuurlijk iets, vanwege verloop in de branche zelf. De inschatting is gemaakt dat er circa 15 leeftijdsgrenzen hotspots zijn (bedrijven waar jongeren alcohol proberen te kopen).

Op basis van eigen expertise en expertise van de VWA wordt het volgende jaarplan voorgesteld:

 1. bij ieder bedrijf 1x per 4 jaar een basiscontrole uitvoeren;
 2. bij de hot spots 4x per jaar een leeftijdsgrenzencontrole bij drankverstrekkers uitvoeren door teposten op verkoop van alcohol aan jongeren.

Basiscontroles

Onder basiscontroles vallen de inrichtingscontroles. Deze vorm van toezicht richt zich op DHW-regels voor de drankverstrekkende inrichtingen (horeca, paracommerciële horeca, slijterijen, supermarkten) en verkooppunten die geen alcohol mogen verstrekken. Het gaat hierbij over de aanwezigheid en actualiteit van de vergunning of ontheffing, het voldoen aan de voorschriften bij de vergunning/ontheffing en andere bepalingen uit de DHW. Er is direct contact met de drankverstrekker, waardoor ook voorlichtings- en bewustwordingsinstrumenten zijn in te zetten. Er zijn mogelijkheden om de controle te integreren met andere toezichttaken. Tijdens de inspectie kan ook de voorlichting op het doorschenken aan dronken personen (artikel 20, lid 6) worden meegenomen.

Leeftijdsgrenzeninspecties

Leeftijdsgrenzeninspecties bij drankverstrekkers richt zich op het controleren van verstrekking van    alcoholhoudende drank aan een jongere onder de 18 jaar. Het toezicht bestaat uit observaties op de plaatsen waar en tijdstippen waarop (’s avonds en in de weekenden) jongeren alcoholhoudende dranken kopen en gebruiken: supermarkten, evenementen, jongerendisco’s, etcetera. Om op de juiste plekken toezicht te houden is het van belang om goed voorbereid en risico-gestuurd te werk te gaan.

Automatisering

Het instrument ‘digitale checklisten’ is beschikbaar op een tablet (iPad). Hiermee kunnen de controles worden uitgevoerd op een gestandaardiseerde wijze en hiermee kunnen de resultaten inzichtelijk worden gemaakt.

Toezichthouders

De toezichthouders zijn als BOA te zijn aangewezen en hebben een examen gedaan dat is goedgekeurd door de nVWA