Overzicht milieuhandhaving

Overzicht milieuhandhaving

In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond zijn de milieutaken en bevoegdheden van de dienst benoemd. De milieutaken zijn opgenomen in artikel 16 en Bijlage I. Ook is er met de gemeente een overeenkomst is gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van toezicht op niet in de regeling opgenomen taken. De bevoegdheden van de dienst zijn opgenomen in o.a. artikel 22, Bijlage II en separate mandaatbesluiten.

Wat betreft milieuhandhaving, voert ODIJ voor de gemeente Uitgeest de milieutaken uit. Onderstaand zijn deze taken op hoofdlijnen weergegeven. De totale uitvoering van de omgevingsdienst voor gemeente Uitgeest vindt plaats op basis van het uitvoeringsprogramma dat door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de gemeente.

Vergunninggericht

In het uitvoeringsprogramma worden opleveringscontroles opgenomen. Startende en veranderende bedrijven dienen een omgevingsvergunning aan te vragen of zich te melden in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, afhankelijk van de zwaarte van de milieubelasting die het bedrijf kan veroorzaken en/of de activiteiten die het bedrijf verricht. Deze bedrijven worden na vergunningverlening of melding gecontroleerd. Daarnaast heeft ODIJ de wettelijke verplichting om regelmatig te bezien of de voorschriften op basis waarvan een omgevingsvergunning is verleend nog wel actueel zijn. Periodiek worden de verleende omgevingsvergunningen tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. Ook bij de bedrijven waarvan de vergunning is geactualiseerd worden opleveringscontroles uitgevoerd.

Bij het toezicht op deze bedrijven zullen waar nodig externe (handhavings-)partners worden betrokken om een maximaal effect in de naleving van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Hierbij kunnen de volgende partners worden betrokken:

 • de regionale Brandweer Kennemerland
 • de afdeling Ruimtelijke Ordening en juridische zaken van de gemeente Uitgeest
 • het Regionaal Milieu Team van de politie
 • het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • de Inspectie Leefomgeving en Transport
 • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • de Inspectie SZW

Taken

 • voeren van procedures verband houdende met omgevingsvergunningen, ontheffingen, aanwijzingen, maatwerkvoorschriften en meldingen.
 • houden van toezicht en het uitvoeren van controles op de naleving van omgevingsvergunningen, ontheffingen, aanwijzingen, maatwerkvoorschriften en meldingen.

Toezicht en handhaving

In het Uitvoeringskader zijn met behulp van een risicomatrix systematisch de risico’s in het toezichtsgebied in beeld gebracht en gewaardeerd. Uit de uitgevoerde risicoanalyse volgt dat externe veiligheid en ketentoezicht op asbest tot de speerpunten behoren van het uit te voeren toezicht in de komende jaren. Bij milieutoezicht hoort de verzameling en registratie van informatie met het oog op de beoordeling van de naleving van de regelgeving en de eventueel daarop volgende interventie of advisering inzake het opleggen van bestuurlijke sancties.

Hierbij wordt de methodiek van programmatisch handhaven toegepast. Ook de behandeling van klachten die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving hoort bij milieutoezicht.

Het gaat bij de omgevingsdienst om de hele reguleringsketen, dus vanaf vergunningverlening tot de uitoefening van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctiebevoegdheden. Dit is in mandaat opdragen aan ODIJ.

Toezicht en handhaving Grondslag Prioriteit
Milieu  
controle besluit Bodemkwaliteit Wet bodembescherming Hoog

Besluit bodemkwaliteit

Op 1 januari 2008 trad het Besluit bodemkwaliteit in werking. Het toepassen van grond en baggerspecie moet vanaf die datum centraal gemeld worden via meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. Alle meldingen worden gecontroleerd. Namens gemeente Uitgeest adviseert ODIJ ook over benodigd onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (voor grondafvoer en –verzet met name in civiele en herinrichtingsprojecten) en beoordeelt zij dit onderzoek.

Lozingen buiten inrichtingen

Met het in werking treden van de Waterwet zijn de lozingen buiten inrichtingen op het vuilwaterriool ontheffingsplichtig op grond van de Wet milieubeheer. ODIJ geeft de ontheffingen namens de gemeente af en controleert deze. Gezien deze taak laag geprioriteerd wordt zal er geen programmatisch toezicht op plaatsvinden.

Controle op vervoer van gevaarlijke stoffen

Binnen de gemeente Uitgeest is geen route gevaarlijke stoffen aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen. ODIJ verleent ontheffing voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk.

Analyse klachten en ongewone voorvallen Grondslag Prioriteit
Milieu  
Ongewone voorvallen hfd 17 Wm Wet milieubeheer Hoog

Klachten ten aanzien van geluidsoverlast en geurhinder zijn in de veel gevallen afkomstig van horeca-inrichtingen gelegen in de directe nabijheid van woningen. Een aanbeveling is om deze groep periodiek te controleren. Klachten over vervuiling gaan in de meeste gevallen over dumpingen van afval en zwerfvuil in de woongebieden.

Naast het uitvoeren van inrichtinggebonden milieutaken worden ook niet inrichtinggebonden milieutaken uitgevoerd. Te denken is hierbij aan toezicht op de naleving van milieutaken gerelateerd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.).

Op basis van de ervaringen op dit gebied in de afgelopen jaren is de volgende analyse opgesteld en zijn de actiepunten voor de komende jaren uitgewerkt. Hierbij zal het accent op het toezicht liggen bij de volgende onderwerpen:

 • Asbestdumpingen / dumpingen van gevaarlijke stoffen
 • Milieu-incidenten, zoals:
  • Lekkages van oliën etc. uit voertuigen;
  • Illegale lozingen op het oppervlaktewater;
  • Brand met milieugevolgen (zoals asbestbranden).

In deze gevallen kan er sprake zijn van een ongewoon voorval. ODIJ garandeert onmiddellijke inzet in geval van calamiteiten en ongewone voorvallen. Ook buiten kantooruren (piket). Hier is een aparte regeling voor getroffen. Het niet melden van een ongewoon voorval is strafbaar. Hierover zijn afspraken met het Regionaal Milieu Team gemaakt.