Overzicht taken Bouwen/RO

Overzicht taken Bouwen/RO
toezicht Grondslag Prioriteit
Controle Bouwbesluit t.a.v. constructieve /(brand)veiligheid    
Woningen Woningwet Hoog
woongebouwen, appartementen, kamerverhuur Woningwet Hoog
logiesgebouw/restaurant/café/horeca/bedrijf/kantoor/winkel Woningwet Hoog
maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, ziekenhuis, sport Woningwet Hoog
Controle Bouwbesluit, overig (gezondheid, energie, welstand)    
logiesgebouw/restaurant/café/horeca/bedrijf/kantoor/winkel Woningwet Hoog
maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, ziekenhuis, sport Woningwet Hoog
Overige activiteiten    
wijziging monument Monumentenwet/ Woningwet Hoog
aanleggen Wro Hoog
controle sloop inclusief veiligheid sloopterrein/omgeving Woningwet Hoog
asbestverwijdering (zonder in afwijking sloopvergunning) Woningwet Hoog

Eenvoudige omgevingsvergunningen waarbij dus geen sprake is van een prioritering op basis van het vastgestelde beleid voor wat betreft risico’s worden wel gecontroleerd. Dit dient ten behoeve van de BAG-registratie en de WOZ bepaling.

toezicht  Grondslag Prioriteit
Bouwen en Wonen    
Controle Bouwbesluit t.a.v. constructieve /(brand)veiligheid    
uitbouw, aanbouw, bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging Woningwet Laag
bouwwerken geen gebouw zijnde Woningwet Laag
Controle Bouwbesluit, overig (gezondheid, energie, welstand)    
Woningen Woningwet Laag
woongebouwen, appartementen, kamerverhuur Woningwet Laag
uitbouw, aanbouw, bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging Woningwet Laag
Bouwwerken geen gebouw zijnde Woningwet Laag

Objectgericht

Preventieve toezichtcontroles worden gekoppeld aan de milieucontroles. Er wordt niet verwacht dat er in 2017 kamerbewoning wordt gesignaleerd. Dit zal bij klachten of signalen uit de omgeving worden opgepakt.

Objectgericht toezicht Grondslag Prioriteit
Bouwen en Wonen  
Kamerbewoning Woningwet Hoog

Gebiedsgericht

Preventieve toezichtcontroles worden gekoppeld aan de milieucontroles. Met name wordt gecontroleerd op strijdig gebruik en bouwen zonder vergunning, waarbij rekening wordt gehouden met de prioritering van het vergunninggerichte toezicht. Het betreft dan met name constructieve veranderingen en veranderingen die een verandering van de situatie met betrekking tot brandveiligheid opleveren. De controles worden integraal uitgevoerd tijdens milieucontroles door ODIJ.

Gebiedsgericht toezicht  Grondslag Prioriteit
Bouwen en Wonen  
strijd met kantoor/detailhandel/bedrijf/horeca/maatschappelijke/

recreatieve bestemming

Wro Hoog

Uitvoering ten behoeve van de Wabo-toezichtstaken provincie Noord-Holland

Door de Wabo zijn bevoegdheden tussen de gemeenten, de waterschappen en de provincie verschoven. Zo is de provincie Noord-Holland, voor wat betreft de provinciale inrichtingen, het bevoegd gezag voor zaken zoals bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen en ook indirecte lozingen. De gemeente Uitgeest, voor wat betreft de gemeentelijke inrichtingen, wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de provinciale verordeningen op het gebied van bijvoorbeeld monumenten, landschap, reclame en wegen. En net als de provincie krijgt de gemeente een rol ten aanzien van het toezicht op de indirecte lozingen.

Door deze verschuivingen moet het nieuwe bevoegd gezag taken uitvoeren waarvoor zij de kennis en de capaciteit niet in eigen huis heeft. Tijdens de bestuurlijke conferentie van oktober 2007 is door (bijna) alle aanwezigen besloten om de benodigde kennis en capaciteit niet zelf op te bouwen, maar in te huren bij het voormalig bevoegd gezag. Deze onderlinge inhuur is de kern van deze samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de Wabo bestaat uit drie te onderscheiden delen:

  • een Verklaring van Samenwerking;
  • een Dienstverleningsovereenkomst;
  • een Productcatalogus.

Met betrekking tot toezicht en handhaving kan het volgende worden overeengekomen:

  • het bevoegd gezag meldt incidenten (instortingsgevaar, milieucalamiteiten, etc.) zo spoedig mogelijk bij het voormalig bevoegd gezag en vice versa
  • het voormalig bevoegd gezag zorgt op het eigen ambtsgebied voor de uitvoering van het toezicht op hetgeen waarvoor zij voorafgaande aan de invoering van de Wabo bevoegd gezag was. Deze afspraak is van toepassing indien, onder deze DVO, afspraken worden gemaakt over de inhuur van kennis en capaciteit
  • partijen die door het bevoegd gezag worden ingezet voor het uitvoeren van het toezicht, voeren dit toezicht uit als toezichthouder van het bevoegd gezag. De aanwijzing van een toezichthouder vindt plaats op basis van een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het opstellen van een handhavingsprogramma. Hierbij stemt het bevoegd gezag het handhavingsprogramma, voor zover mogelijk, af met het voormalig bevoegd gezag.

Dienstverleningsnorm bij toezicht

De partij in de rol van dienstverlener levert het gevraagde binnen het hierna omschreven aantal werkdagen nadat het verzoek van het bevoegd gezag ontvangen is:

  • De partij in de rol van dienstverlener stuurt het rapport controle, het rapport hercontole na constatering overtreding en het rapport hercontrole na waarschuwingsbrief uiterlijk binnen 14 werkdagen na het controlebezoek toe aan de partij in de rol van bevoegd gezag.
  • Voor de overige werkzaamheden gerelateerd aan toezicht wordt per verzoek of groep van verzoeken afgesproken binnen welke termijn de werkzaamheden en advisering kunnen worden uitgevoerd.

Prognose 2017

Op basis van kengetallen uit het verleden en rekeninghoudend met de uitgebreidere omgevingsvergunningvrije bouwmogelijkheden onder de Wabo een inschatting gemaakt van het aantal te verlenen omgevingsvergunningen voor bouwen en slopen. De andere BRIKS-taken komen zo weinig voor dat deze ad hoc worden opgenomen en afgestemd.