Probleemanalyse

Probleemanalyse

De basis voor het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht is het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo). In het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) worden de problemen en risico’s die zich in de gemeente voordoen benoemd. Door het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht jaarlijks te evalueren kan worden aangesloten bij actuele lokale (ruimtelijke en economische) ontwikkelingen en nieuw geconstateerde omgevingsproblematiek.

Adequaat niveau

Van belang is een heldere formulering van een adequaat niveau van zowel handhaving als vergunningverlening. Daartoe is in dit Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht een omschrijving van het adequate niveau van uitvoering geformuleerd. Deze omvat de volgende elementen:

 • vergunningen en meldingen worden op tijd aangevraagd en ingediend;
 • vergunningen en meldingen worden binnen termijn verleend en geaccepteerd;
 • registratie van alle stukken is volledig en voldoende actueel;
 • vergunningen en meldingen zijn actueel;
 • de omgeving wordt op naleving van verplichtingen gecontroleerd, gebaseerd op de prioriteiten en doelen die door B&W zijn vastgesteld;
 • incidenten en klachten worden onderzocht en geëvalueerd;
 • de gemeente is oproepbaar om bestuursrechtelijk te assisteren bij calamiteiten en rampen;
 • notoire overtreders worden strikt gehandhaafd;wald
 • nieuwe verplichtingen worden pro-actief gecommuniceerd;
 • bij vestiging en uitbreiding worden verplichtingen vroegtijdig aangegeven;
 • de overheid is duidelijk zichtbaar;
 • de bijdrage aan ruimtelijke ordeningstaken wordt geleverd vanuit overzicht en kennis van de gemeente.

Het adequaat niveau wordt bepaald door de verplichtingen die bij de uitvoering van de wettelijke taken aan het bevoegd gezag worden gesteld. De provincie Noord-Holland is hierbij interbestuurlijk toezichthouder.

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht. Met deze wet wordt een basis gelegd voor het Interbestuurlijke toezicht (IBT). De doelen van deze wet zijn:

 • Vermindering van het interbestuurlijk toezicht
 • Minder belasten van overheden
 • Transparant en duidelijk toezicht

In het nieuwe IBT richt de provincie Noord-Holland zich op de meest risicovolle medebewindstaken, namelijk de taken die te maken hebben met de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Het gaat om de volgende taakvelden:

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet/Wabo
 • Externe veiligheid
 • Financieel beheer
 • Archiefbeheer

Het is de plicht van het college van burgemeester en wethouders om de wettelijke taken voor wat betreft toezicht en handhaving van het omgevingsrecht op een adequaat niveau uit te voeren.

Uitvoering

Aan de hand van het Handhavingsbeleid Omgevingsrecht (Wabo) worden het aantal verleende vergunningen, bestaand gebruik en gebieden benoemd die gecontroleerd gaan worden en de daarvoor benodigde personele capaciteit wordt gepland. Vergunningprocedures en controlebezoeken dienen te worden geregistreerd. Met behulp van deze database wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de handhavingcontroles, verleende vergunningen en behandelde klachten en incidenten. Verantwoording vindt plaats door middel van bestuursrapportages per vier maanden en een jaarverslag. In het kader van de integrale handhaving onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er ook rekening gehouden met de handhavingspartners die signaaltoezicht uitvoeren of waarmee, indien noodzakelijk, gezamenlijk inspecties kunnen worden uitgevoerd.

Karakterschets gemeente

Het inwoneraantal van Uitgeest is meer dan 13.000 inwoners. Uitgeest is gelegen in Noord-Holland, aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De gemeentegrenzen waren eeuwenlang nagenoeg ongewijzigd, vastgesteld in 1821 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en vrijwel overal gevormd door het water (door sloten, vaarten, tochten). Slechts in het noorden, waar de grens loopt over de hogere gronden tussen Uitgeest en Akersloot, werd zij gevormd door een kade en de Kleine Dorregeesterdijk. De Gemeente Uitgeest werd dus overal omgeven door natuurlijke grenzen. Grenzen die in het landschap herkenbaar zijn.

In Uitgeest zijn circa 285 bedrijven (peildatum december 2016) gevestigd die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen. Het merendeel van deze bedrijven is gelegen op het bedrijventerrein dat zeer gunstig naast de A9 is gelegen. Daar is ook een groot partycentrum gevestigd, namelijk Bob’s Partycentrum. In het buitengebied zijn een aantal agrarische bedrijven (veehouderijen) aanwezig.

Kenmerkend voor het dorpsgezicht van Uitgeest is de Nederlands Hervormde Kerk met 14e -eeuwse toren en de rooms-katholieke kerk in neogotiek. Rondom het dorp zijn maar liefst vijf molens: De Dog, De Kat, De Dorregeester, de Tweede Broekermolen en de zaagmolen De Jonge Leeuw. Deze laatste bevindt zich aan de Lagendijk op het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’. Fort aan den Ham is één van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam, een 19e -eeuwse defensielinie rond Amsterdam. Het Uitgeestermeer en Alkmaardermeer bieden uitgebreide mogelijkheden voor waterrecreanten en natuurliefhebbers.

In de 20e eeuw kwamen de uitbreidingen. Aanvankelijk bescheiden van omvang; de Bergstraat, Burgemeester van Lithstraat en Tulpstraat. Na de aanleg van de Geesterweg werden de tuinderijen tussen de Hogeweg en Geesterweg volgebouwd. In 1966 begon de wijk De Koog, die dertig jaar later werd voltooid. In 1990 werd begonnen met de bouw van wijk De Kleis. In 21e eeuw was het de beurt aan de wijk Waldijk en de HMS. Naar verwachting komt de Waldijk in 2017 gereed.

Oppervlakte van Uitgeest

Spoorwegen 23 ha.; verharde wegen 80 ha.; onverharde wegen of half verhard 1 ha.; overig water breder dan 6 meter 332 ha.; begraafplaatsen 2 ha.; sportterreinen 30 ha.; volkstuinen 4 ha.; dagrecreatie objecten en terreinen 20 ha.; sociaal-culturele voorzieningen 11 ha.; industrie- en haventerrein 20 ha.; dienstverlenende sector (overige bedrijfsterreinen) 2 ha.; woongebied 136 ha.; bouwterrein voor overige bestemmingen 2 ha.; bos 3 ha.; overig agrarisch gebruik 1.023 ha.; natuurlijk terrein 533 ha. De totale oppervlakte van Uitgeest is 2.222 ha.

Probleemanalyse

Basis voor het handelen van de gemeente Uitgeest, regionale Brandweer Kennemerland en ODIJ is een analyse van de omgevingsproblemen, de effecten van niet-naleving en de kansen op niet-naleving. Op deze wijze kan sturing worden gegeven aan handhavingsinspanningen.

In 2017 zal verder worden gewerkt aan een verdere visualisatie van de gemeentelijke omgevingsproblematiek door digitale kaarten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reeds beschikbare landelijke risicokaart, lokaal in ontwikkeling zijnde geluid- en luchtkwaliteitskaarten. Relevante informatie over de omgeving kan op deze wijze transparant worden ontsloten en betrokken bij op te stellen prioriteitstellingen.