Toezicht Brandveiligheid

Toezicht Brandveiligheid

Vergunninggericht en objectgericht
Alle omgevingsvergunningen en meldingen brandveilig gebruik dienen periodiek te worden gecontroleerd.

Sinds 1 april 2013 worden de werkzaamheden op het vlak van brandveiligheid en preventie binnen de gemeente Uitgeest uitgevoerd door ODIJ. Hiertoe is een dienstverleningsovereenkomst gesloten met ODIJ.

De uitvoering van de taken op het gebied van brandveiligheid vonden voorheen door de brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland niet plaats conform het PREVAP. Daarom is door ODIJ een PREVAP opgesteld. PREVAP staat voor preventieactiviteitenplan. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor de brandpreventieve prioriteit van verschillende situaties (gebruiksfuncties/gebouwtypen). De PREVAP doet geen uitspraken over de wijze waarop de preventiewerkzaamheden door gemeenten (kunnen) worden georganiseerd. Hiervoor is het gemeentebestuur verantwoordelijk. Het wordt aanbevolen om de systematiek van PREVAP vanaf het begin in samenspraak met de betrokken bestuurder(s) te gebruiken. Het PREVAP geeft o.a. advies over hoe vaak welke type inrichting gecontroleerd of beoordeeld moet worden.

Deze taken omvatten:

Uitvoeringstaken:

 • het adviseren over brandveiligheid in zijn algemeenheid;
 • het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen brandveilig gebruik aanvragen in het kader van het Bouwbesluit;
 • het uitvoeren van toezicht- en handhavingacties op vergunningen en meldingen, festiviteiten, evenementen, horeca, buurthuizen etc.;
 • het houden van toezicht en handhaving op de naleving van brandveilig gebruik;
 • het juridisch adviseren over het Gebruiksbesluit en overige van toepassing zijnde regelgeving;
 • het verzorgen van bestuurlijk juridische adviezen over brandveiligheid, preventie en gemeentelijke verordeningen;
 • het uitvoering geven aan coördinatie ter zake van de handhaving;
  het leveren van inzet bij incidenten en calamiteiten;
 • het actualiseren en onderhouden van een geautomatiseerd bedrijvenbestand;
 • het zorg dragen voor een adequate archivering van de dossiers.

Adviestaken:

 • het adviseren over brandveiligheid en preventie bij bouwplannen;
 • advies op het gebied van brandveiligheid bij bouwwerken nieuwbouw, bouwwerken bestaande bouw en tijdelijke bouwwerken
 • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving en de doorvertaling hiervan richting gemeenten.

Beleidstaken:

 • het jaarlijks opstellen van een jaarrapportage;
 • het viermaandelijks opstellen van een voortgangsrapportage;
Brandweer  Grondslag Pioriteit 
Ontbreken omgevingsvergunning brandveilig gebruik Woningwet Hoog
Ontbreken melding brandveilig gebruik Woningwet gemiddeld
Overtreden voorschriften van vergunning/melding Woningwet Hoog
Ontbreken vereiste documenten, logboeken en certificaten Woningwet gemiddeld
Defecte transparant en noodverlichting Woningwet gemiddeld
Blokkeren, afsluiten of defecte vluchtroutes/NU/blusmiddelen/rook-/brandscheidingen/sprinkler/ontruiming/BMI/RWA Woningwet Hoog
Overschrijden maximaal aantal personen Woningwet Hoog