Purmerend

Purmerend

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning2
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)4
Maatwerk en ontheffingen4

Toezicht

Gemeente Purmerend heeft voor de omliggende plaatsen een centrumfunctie. Purmerend kent een aantal bedrijventerreinen, te weten De Koog, Baanstee-West en –Oost en het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Baanste-Noord.

Uit de gebiedsanalyse van 215 ingevulde checklists in gemeente Purmerend van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activtiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.

 • Opslag gevaarlijke stoffen
  • Geur veemarkt
  • Geur Biowarmte installatie

Het naleefgedrag was in 2016 79%

 Aantal
Inrichting gebonden controles25
Ketenhandhaving asbest80
Ketenhandhaving grondstromen25
Klachten (prognose)20