Velsen

Velsen

Gebiedsontwikkeling

Op het gebied van duurzaamheid wordt onderzocht in hoeverre een duurzaam participatiefonds vorm zou kunnen krijgen om initiatiefnemers te ondersteunen bij de opstart of doorontwikkeling van hun projecten en het economisch rendabel maken daarvan. De verdere verduurzaming van Zeehaven IJmuiden gaat in 2017 ook door.

Eind 2016 is er een nieuw ambitiedocument voor de ontwikkelingen rond de Jachthaven in IJmuiden opgeteld. De verwachting is dat dit ambitiedocument in 2017 vertaald zal worden in een nieuw bestemmingsplan. ODIJ zal de gemeente adviseren bij deze ontwikkeling.

In 2017 wordt de ontmanteling en herontwikkeling van de Averijhaven weer actueel. ODIJ zal gemeente Velsen ondersteunen bij haar taak als wettelijke adviseur. Daarnaast zal ook in 2017 de bouw van de nieuwe zeesluis te IJmuiden doorgaan. Gemeente Velsen is wettelijk adviseur voor de ontheffingen bouwlawaai. ODIJ voorziet de gemeente hierin van advies.

In IJmuiden wordt een verkenning uitgevoerd bij bedrijven naar de mogelijkheden (bio)LNG in te zetten en om na te gaan met geïnteresseerde bedrijven of regionaal een LNG-tankstation zou kunnen  worden gerealiseerd. Bij voldoende belangstelling wordt bezien of het mogelijk is om een LNG-bunkerstation te realiseren in het havengebied van IJmuiden. Bovendien is er blijvende aandacht om GTL als transitiebrandstof te bevorderen. Het lidmaatschap van het Nationaal LNG-platform wordt gecontinueerd.

Wind op Land

In Velsen zijn omgevingsvergunningen aangevraagd; één voor een lijnopstelling van 6 windturbines langs de Noordersluisweg en éen voor drie windturbines in het verlengde van de bestaande drie windturbines langs de Reyndersweg op terrein van Tata Steel. De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag. De gemeente Velsen is in deze wettelijk adviseur. Onderzoek moet vaststellen welke effecten de plaatsing van de windmolens heeft voor omwonenden van het Windpark. In 2017 adviseert ODIJ hierover.

Voor de gemeente Velsen zal de beleidsnotitie Wind op Land in 2017 worden aangepast , n.a.v. besluit college om ruimer Wind op land toe te staan. Ook initiatief voor nieuwe windturbine parken in Velsen (langs de A22) zal hierbij worden meegenomen.

Regulering

Kade aan de Concordiastraat in Velsen-Noord. Nu MEO-stuwadoors een langdurige pachtovereenkomst met gemeente Velsen heeft afgesloten wil MEO in 2017 graag met ODIJ uitwerken onder welke “milieuvoorwaarden’ het gebruik verder kan ontwikkelen.

Averijhaven aan de Reijndersweg. In 2017 zal de ontmanteling van het depot verder vorm krijgen en zal waarschijnlijk worden gestart vooroverleg voor de vestiging van nieuwe inrichtingen, waaronder het lichteren.

Pelt en Hooijkaas aan de Wenckebachstraat. Pelt en Hooijkaas heeft in 2016 aangegeven ene gehele nieuwe Omgevingsvergunning milieu te willen aanvragen. De voorbereiding heeft in 2016 plaats gevonden en de formele afhandeling in 2017.

Hermans Marine aanvraag is binnen en aangevuld. Deze wordt momenteel beoordeeld of de aanvraag compleet is.  Afhankelijk van deze keuze zal worden gegaan voor een nieuwe omgevingsvergunning of een reparatie omdat de aanvraag niet volledig is. De reparatie zal een ambtshalve wijziging zijn.

In de haven liggen inmiddels enkele boorplatforms waarvoor plannen bestaan tot ontmanteling. Vanuit circulaire economie gedacht is dit een kans. Gekeken wordt in hoeverre deze plannen doorgang kunnen vinden inachtgenomen de vigerende regelgeving en Havenverordening.

Toezicht en handhaving

In 2016 zijn er verschillende signalen en klachten binnengekomen over het lichteren aan de IJpalen. In 2016 is ingezet om hierop uitgebreider toezicht te houden en indien nodig te handhaven. In 2017 zetten wij deze lijn verder door. Het bedrijf heeft meerdere onderzoeksverplichtingen vanuit de omgevingsvergunning. In 2017 ontvangen wij de resultaten van deze onderzoeken en zullen wij deze beoordelen.

In 2016 is het havengebied van IJmuiden geïnventariseerd. Het gaat om het gebied gelegen tussen de Halkade en de Amperestraat. De resultaten van de inventarisatie zijn per locatie vastgelegd in een Digitale Checklist en verwerkt in ons milieu informatie systeem. In 2017 zullen de bedrijven worden bezocht, die op basis van de inventarisatie hiertoe aanleiding gegeven.

Haventeam

In 2017 wordt – opnieuw – in samenwerking met politie, gemeente, douane, belastingdienst, marechaussee en justitie in het Haventeam extra aandacht besteed aan toezicht in het havengebied van IJmuiden. Verrommeling en verpaupering liggen hier op de loer, specifiek rondom het Middenhavengebied. Visafval en riolering, informatiebrief en toezicht. Er is een relatief hoge doorloop aan bedrijvigheid die niet altijd bij ons bekend is of gemeld wordt.

Havenverordening

ODIJ houdt namens de gemeente Velsen toezicht op de naleving van ontheffingen en meldingen op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Het betreft hier specifiek reparaties aan schepen en de daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico’s. Daarnaast wordt toezicht gehouden op het bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen, afgifte van scheepsafvalstoffen, etc. Namens de gemeente wordt ook geadviseerd over ontheffingen en over ligplaatstoewijzing.

Klachten

Vanuit Velsen komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast. Ook geurgerelateerde klachten (met name rondom het havengebied) komen bovengemiddeld voor. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Bodemproblematiek

In de gemeente Velsen is een aantal locaties bekend waar sprake is van (grondwater)verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl).

  • Op en ten noorden van de Zeeweg 263 IJmuiden is een grondwaterverontreiniging met oplosmiddelen aanwezig, veroorzaakt door een chemische wasserij. Sanering gaat plaatsvinden door de bron te saneren en de rest van de verontreiniging (de pluim) gecontroleerd te laten afvloeien met de stroming van het grondwater in noordelijke richting naar het Noordzeekanaal. In 2016 heeft de aanbesteding en opdrachtverlening van de sanering plaatsgevonden.  In januari 2017 zal het onttrekkingssysteem en de zuiveringsinstallatie worden aangelegd waarna de bronsanering gaat starten.
  • Voor de locatie Rivierenbuurt-noord te IJmuiden, waar in het verleden met behulp van een aantal saneringstechnieken is gesaneerd maar waarbij de doelstelling niet haalbaar is gebleken, vindt nu gecontroleerde verspreiding plaats van de grondwaterverontreiniging met VOCl waarbij jaarlijks grondwatermonitoring wordt uitgevoerd en door ons beoordeeld.
  • Ook ter plaatse van Koningsplein 24 richting Steigerweg bevindt zich een dergelijke grondwaterverontreiniging die in 2017, na sloop van de opstallen, worden gesaneerd in opdracht van provincie Noord-Holland. ODIJ adviseert de gemeenten in deze.
  • Ter plaatse van de Zuiderkruisstraat is een grondwaterverontreiniging met VOCl aanwezig die bij het huidig gebruik geen risico’s met zich meebrengt en saneringsmaateregelen niet nodig zijn.
  • Ter plaatse van de Grote Hout, grenzend aan het vml. HIM-terrein bevindt zich een verontreiniging met monochloorbenzeen, olie en aromaten. De kade is vervangen waarbij tevens uitstroom van verontreinigd grondwater in het Noordzeekanaal wordt voorkomen. Bij ontwikkelingen op dit terrein dient rekening te worden gehouden met deze verontreiniging. Op het Grote Hout terrein is een grootschalig historisch onderzoek verricht waarbij op delen van het terrein bodemonderzoek is verricht. Hier zijn spots van verontreiniging, waaronder asbest aangetroffen. Een aantal (ook particuliere) saneringen heeft afgelopen jaren plaatsgevonden. Bij ontwikkelingen op het Grote Hout terrein adviseren wij de gemeente ten aanzien van deze verontreinigingsproblematiek .

PCB verontreiniging herontwikkelingslocaties

In verband met geplande herontwikkeling of renovatie van portiekflats in IJmuiden is de bodem milieukundig onderzocht. Opvallend bleek dat bij een aantal flats een vergelijkbaar voorkomen van PCB is aangetroffen zonder dat daar een direct waarneembare aanleiding voor is (historische gegevens en waarnemingen tijdens grondonderzoek). Doordat de bodem van deze sterk verontreinigd is met PCB is bodemsanering noodzakelijk bij herontwikkeling. Dit speelt in 2017 voort enkele locaties. In 2017 zullen wij verder met gemeente afstemmen over deze specifieke vorm van PCB in relatie tot in 2016 uitgevoerd historisch onderzoek bij meerdere woningbouwcomplexen. Een deel van deze locaties zal gelijk met herontwikkeling in 2017 gesaneerd worden om geschikt te maken voor beoogd gebruik.

Geluidsanering

Op grond van de Wet geluidhinder is geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor “gevelmaatregelen” (bijvoorbeeld aanbrengen akoestisch glas). De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst op de zogeheten A- en B- lijsten. In Velsen zijn de A-lijst woningen (de meest urgente) gesaneerd. Van de B-lijst woningen resteren nog diverse woningen. Om deze woningen te saneren verleend het ministerie van I & M projectsubsidies aan gemeenten.

Hagelingerweg Santpoort

Voor woningen aan de Hagelingerweg te Santpoort-Noord is in 2016 een dergelijke subsidie verkregen. Het project wordt nu voorbereid en in 2017 aanbesteed en uitgevoerd.

Noostraat IJmuiden

In 2015 is subsidie verkregen voor geluidsanering. Beoogde maatregelen betreft het aanleggen van stil asfalt nadat de woningen recent zijn gerenoveerd. De werkzaamheden zijn voorbereid en zullen naar verwachting in 2017 uitgevoerd worden.

Zeeweg en Heerenduinweg IJmuiden

Voor woningen aan de Zeeweg en Heerenduinweg in IJmuiden zal begin 2017 gescreend worden of subsidieaanvraag noodzakelijk is en dan subsidie worden aangevraagd.

Donkertebeleid

Er is te veel licht in Nederland, dit heeft negatieve effecten op de directe leefomgeving van de inwoners van Velsen en landschaps- en natuurwaarden. Er is geen centrale regelgeving om lichthinder te beperken en gemeenten hebben de mogelijkheid om zelf donkertebeleid op te stellen. Velsen wil door middel van donkertebeleid deze negatieve effecten beperken. Het beleid dient mede als (juridisch) toetsingskader voor bestemmingsplannen en Wabo-vergunningverlening. Het beperken van de lichthinder heeft bij voorkeur ook energiebesparingseffecten tot gevolg.

Het opstellen van donkertebeleid is één van de projecten uit het uitvoeringsplan van het Landschapsbeleidsplan Velsen. De voorbereiding is gestart in 2016, in 2017 zal het beleid, gezamenlijk door ODIJ en gemeente, uitgewerkt worden en ter bestuurlijke vaststelling worden aangeboden.

Evenementen

Gemeente Velsen is bezig een  nieuw uitnodigend evenementenbeleid op te stellen. De afgelopen jaren is het aantal evenement behoorlijk toegenomen.  De verwachting is dat deze groei aankomende jaren zal doorzetten, hierdoor zal ook de advisering en de toezicht bij evenementen toenemen.

Duurzaamheid

In 2017 wordt gewerkt aan een IJmondiaal milieubeleidsplan voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In Velsen is in 2015 het Milieubeleidsplan 2015-2020 vastgesteld. Een groot deel van de ambities hieruit komt terug in het IJmondiaal Milieubeleidsplan. In 2017 wordt gewoon uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2015-2020. Velsen neemt hiertoe onder meer deel aan de Energybattle.

Advies duurzaamheid bewoners

Individuele advisering aan particulieren zal worden gedaan door het Duurzaam Bouwloket, een virtueel loket waar particulieren huiseigenaren terecht kunnen voor informatie en advies over verduurzamen van de woning en over de toepassing van duurzame energie.

Fysiek wordt dit advies gegeven in Du-Dock , de pop-up store in IJmuiden. Het is een pilot om samen met energiecoöperatie Energiek Velsen en leveranciers van isolatiemaatregelen en energiesystemen de bewoners van Velsen nog beter te bedienen. Met deze fysieke plek worden de Energy Battle en de Opgewekte Woningclub gefaciliteerd. Ook de Bewustwordingscampagne Duurzaam en energiezuinig wonen met pilotprojecten om huurders en woningbezitters aan te sporen tot energiezuinig gedrag en over te halen tot het treffen van energiebesparende maatregelen het overgaan tot de aanschaf van duurzaam energie zal worden doorgezet. Ten slotte zal via het voorfinancieren van energieonderzoeken bij bewoners  duurzame (grotere) investeringen bij particulieren worden gestimuleerd.