Waterland

Waterland

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning1
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)10
Maatwerk en ontheffingen1

Toezicht

De watersport is een belangrijke bedrijfstak in gemeente Waterland. De overige bedrijvigheid in gemeente Waterland is beperkt van omvang, evenals de vier bestaande bedrijventerreinen/bedrijfserven Galgeriet, Katwoude, De Dollard en Hellingwerf, en betreft voornamelijk bedrijven in de agrarische sector.

Uit de gebiedsanalyse van 232 ingevulde checklists in gemeente Waterland van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activtiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.

 • Bodembeschermende voorzieningen
  • Opslagtanks
  • Opslag gevaarlijke stoffen

Het naleefgedrag was in 2016 87%.

 Aantal
Inrichting gebonden controles110
Ketenhandhaving asbest40
Ketenhandhaving grondstromen25
Klachten (prognose)20

Bodem

Verstrekken van bodeminformatie

Er komt steeds meer regelgeving die erop gericht is dat bodeminformatie aan een ieder beschikbaar wordt gesteld. Daarom is het van belang dat wij ons proces op het gebied van bodeminformatie goed hebben georganiseerd. Alle bodemonderzoeken die bij ODIJ worden aangeboden worden ingevoerd in het bodeminformatiesysteem (BIS).
Naast burgers, bedrijven en gemeenten wordt bodeminformatie vooral geleverd aan makelaars, nutsbedrijven en milieuadviesbureaus. Voor deze partijen is een digitale service via internet beschikbaar (de omgevingsrapportage). Aanvullend kan gedetailleerde informatie worden geleverd en hebben enkele nutsbedrijven toegang tot ons BIS.

Bodem bij gemeentelijke werken

Gemeenten zijn aan- of verkopende partij en zijn als (professionele) contractpartij kwetsbaar. Er is geen expliciete verplichting tot uitvoeren bodemonderzoek bij transacties, maar er zijn wel (verregaande) consequenties als blijkt dat bodem verontreinigd is.
Voor alle werken waarbij de gemeente opdrachtgever is, zoals civiele werken, herontwikkeling en reconstructie, aan- en verkoop van percelen, calamiteiten, begeleidt ODIJ het benodigd onderzoek, eventuele sanering, vertaling van onderzoeksresultaten in de (besteks)voorbereiding, afvoer, (tijdelijke) opslag en/of hergebruik van grond. Concreet begeleidt ODIJ diverse bodemonderzoeks- en saneringsprojecten door het voorbereiden en afstemmen van procedures met gemeenten en provincie, het opstellen van collegenota’s, het aanbesteden en begeleiden van en adviseren over bodemonderzoek, BUS-meldingen en saneringen en juridische ondersteuning bij procedures, klachten en claims. Ook in 2017 wordt geïnvesteerd in de contacten met de gemeenten en een structuur voor projectevaluatie geïntroduceerd.
ODIJ faciliteert tevens adviesbureaus in het uitvoeren van historisch onderzoek. Dit betreft onderzoek naar de verdenking ten aanzien van bodemverontreiniging op een locatie. Op basis van deze gegevens kan een onderzoeksstrategie passend bij het doel en de aanleiding van het te realiseren werk worden vastgesteld.