Wormerland

Wormerland

Vergunningverlening

Vanuit het Rijk wordt erop ingezet steeds meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer te brengen, waardoor steeds minder bedrijven vergunningplichtig zijn (omgevingsvergunning onderdeel milieu). In de dagelijkse praktijk zien wij dat terug in een verhoogd aantal meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en het opstellen van daarbij behorende producten als maatwerk en gelijkwaardigheid.

Nu steeds meer ‘zwaardere’ bedrijven onder algemene regels vallen en kunnen volstaan met het indienen van een melding, is het de taak van ODIJ, namens de gemeente, na te gaan of de leefomgeving voldoende wordt beschermd of dat aanvullende maatregelen (maatwerk) noodzakelijk zijn. Al met al betreft het een verplaatsing van de inzet met een veranderende output waarbij de tijdsbesteding zeker niet afneemt. De trend zet zicht door dat het aantal vergunningen vermindert en het aantal meldingen en maatwerk toeneemt.

Onder de vergunningverleningstaken worden verstaan:

 • voeren van vooroverleg;
 • beoordelen aanvragen/meldingen;
 • opstellen voorschriften inclusief considerans;
 • bespreken van voorgenomen maatregelen met bedrijf;
 • doorloop van de toepasselijke procedure (Wabo/Awb);
 • afhandelen zienswijzen, bezwaar en beroep;
 • behandelen rechtbank/Raad van State procedures;
 • advisering bestuur;
 • advisering gemeentelijke afdelingen, met name RO.
 Aantal
Omgevingsvergunning2
Meldingen (activiteitenbesluit, lozen buiten inrichtingen, mobiel breken)10
Maatwerk en ontheffingen1

Toezicht

Gemeente Wormerland kent drie bedrijventerreinen; Eenhoorn, Bruynvis en Westerveer. De gemeente heeft enerzijds een sterk geïndustrialiseerd karakter, en
anderzijds een overwegend groen karakter. Zo bevindt een groot gedeelte van de Nederlandse cacao-industrie zich binnen de gemeentegrenzen, zijn er veel drukkerijen, maar omvat de gemeente ook een groot buitengebied met agrariërs.

Uit de gebiedsanalyse van 301 ingevulde checklists in gemeente Wormerland van 2016 is gebleken dat met name de onderstaande onderwerpen extra aandacht behoeven in 2017. Bedrijven waar de volgende activtiteiten plaatsvinden zullen worden bezocht.

 • Ammoniakkoelinstallaties
  • Brandveiligheid kantoor- en industriefunctie
  • Propaantanks (EV- vulpunt en leidingen)

Het naleefgedrag was in 2016 91%.

Integraal toezicht

Wij voeren het omgevingstoezicht integraal uit. Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar milieu gerelateerde zaken tijdens bedrijfscontroles, maar dat we ook controleren op bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank- en horecawetgeving.

 Aantal
Inrichting gebonden controles115
Ketenhandhaving asbest35
Ketenhandhaving grondstromen10
Klachten (prognose)25
Bouwcontroles350
Controles brandveiligheid50
Controles Drank- en horecawet25

Bodem

Bartelsluisbuurt te Wormer

De grond ten zuiden van Engewormer 13 is sterk verontreinigd met zware metalen. Daarnaast is veel bodemvreemd materiaal, zoals puin en oud ijzer in de bodem aanwezig. Ten behoeve van het realiseren nieuwe oeververbinding met een stuk openbaar groen wordt de verontreinigde grond in het eerste kwartaal van 2017 gesaneerd middels herschikken van grond en aanbrengen van een leeflaag. Een deel van de saneringskosten zal worden gedekt vanuit ISV.

Verplaatsing pakhuis Wormerveer te Wormer

De gemeente wil het monument Pakhuis Wormerveer dat staat op het terrein van ADM Veerdijk 4-6 Wormer verplaatsen. De plek die het krijgt is deels boven bestaand water (De Zaan). Het locatie zal hiervoor deels gedempt moeten worden. Hiervoor zal watercompensatie moeten worden uitgevoerd. Deze watercompensatie zal plaatsvinden 30 m verder op langs de Zaan op hetzelfde terrein.

Op de ontgravingslocatie heeft bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de vrijkomende grond bij de noodzakelijk watercompensatie deels sterk verontreinigd is.

Onderzocht wordt of de vrijkomende grond kan worden toegepast bij de noodzakelijke demping en onder welke condities dit moet plaatsvinden.

Verstrekken van bodeminformatie

Er komt steeds meer regelgeving die erop gericht is dat bodeminformatie aan een ieder beschikbaar wordt gesteld. Daarom is het van belang dat wij ons proces op het gebied van bodeminformatie goed hebben georganiseerd. Alle bodemonderzoeken die bij ODIJ worden aangeboden worden ingevoerd in het bodeminformatiesysteem (BIS).
Naast burgers, bedrijven en gemeenten wordt bodeminformatie vooral geleverd aan makelaars, nutsbedrijven en milieuadviesbureaus. Voor deze partijen is een digitale service via internet beschikbaar (de omgevingsrapportage). Aanvullend kan gedetailleerde informatie worden geleverd en hebben enkele nutsbedrijven toegang tot ons BIS.

Bodem bij gemeentelijke werken

Gemeenten zijn aan- of verkopende partij en zijn als (professionele) contractpartij kwetsbaar. Er is geen expliciete verplichting tot uitvoeren bodemonderzoek bij transacties, maar er zijn wel (verregaande) consequenties als blijkt dat bodem verontreinigd is.
Voor alle werken waarbij de gemeente opdrachtgever is, zoals civiele werken, herontwikkeling en reconstructie, aan- en verkoop van percelen, calamiteiten, begeleidt ODIJ het benodigd onderzoek, eventuele sanering, vertaling van onderzoeksresultaten in de (besteks)voorbereiding, afvoer, (tijdelijke) opslag en/of hergebruik van grond. Concreet begeleidt ODIJ diverse bodemonderzoeks- en saneringsprojecten door het voorbereiden en afstemmen van procedures met gemeenten en provincie, het opstellen van collegenota’s, het aanbesteden en begeleiden van en adviseren over bodemonderzoek, BUS-meldingen en saneringen en juridische ondersteuning bij procedures, klachten en claims. Ook in 2017 wordt geïnvesteerd in de contacten met de gemeenten en een structuur voor projectevaluatie geïntroduceerd.
ODIJ faciliteert tevens adviesbureaus in het uitvoeren van historisch onderzoek. Dit betreft onderzoek naar de verdenking ten aanzien van bodemverontreiniging op een locatie. Op basis van deze gegevens kan een onderzoeksstrategie passend bij het doel en de aanleiding van het te realiseren werk worden vastgesteld.

Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder liggen er geluidszones rond wegen, spoorlijnen en gezoneerde industrieterreinen. Wegen op een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben geen zone. Binnen een geluidszone moet voor het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen onderzoek worden gedaan naar de optredende geluidbelasting.

Woningen, scholen, kinderdagverblijven, zieken- en verzorgingshuizen, woonwagenterreinen en in het bestemmingsplan aangewezen ligplaatsen voor woonschepen zijn geluidgevoelige bestemmingen volgens de Wet geluidhinder. Als deze bestemmingen op een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein zijn gelegen, zijn ze niet geluidgevoelig ingevolge de Wet geluidhinder.

Als de geluidsbelasting op de gevel van een nieuwe geluidgevoelige bestemming de voorkeursgrenswaarde van een geluidbron overschrijdt en deze kan door redelijke maatregelen niet worden teruggebracht, moet gelijktijdig met de planprocedure door het bevoegd gezag in het kader van de Wet geluidhinder een hogere waarde voor de geluidbelasting worden vastgesteld.  Een hogere waarde voor de geluidsbelasting kan, onder voorwaarden, worden vastgesteld tot de maximale grenswaarde voor de betreffende geluidbron. De procedure voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting loopt gelijktijdig met de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Het plangebied van bestemmingsplan Bedrijventerreinen ligt niet binnen de geluidszone van een spoorlijn en in wettelijke zones in verband met de luchthaven Schiphol.

Wegverkeerslawaai

De voorkeurswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting is het in een binnenstedelijke situatie, onder voorwaarden, mogelijk tot en met 63 dB een hogere waarde voor de geluidbelasting vast te stellen.

Industrielawaai

De voorkeurswaarde voor industrielawaai is 50 dB(A). Bij een hogere geluidsbelasting is het, onder voorwaarden, mogelijk tot maximaal 55 dB(A) een hogere waarde voor de geluidbelasting vast te stellen.

Geluidgezoneerd industrieterrein

Het plangebied van bestemmingsplan Bedrijventerreinen beslaat grotendeels het terrein van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Nieuweweg, Zuid-West en Croklaan. Bestaande woonwijken liggen merendeels buiten het plangebied. In dit bestemmingsplan zal de grens van het gezoneerde industrieterrein worden aangepast aan de nieuwe planologische situatie. De grens wordt zo gelegd dat het gezoneerde industrieterrein uitsluitend terreinen omvat waar bedrijven zijn bestemd.  Woongebieden die aanwezig zijn of zijn voorzien zullen buiten het gezoneerde industrieterrein komen te liggen en daarmee in de geluidszone.

Aan de oostzijde blijft de industrieterreingrens ongewijzigd.  Het gezoneerde industrieterrein is niet uitgebreid met dit deel van het bedrijventerrein om te voorkomen dat de daar aanwezige bedrijfswoningen de bescherming van de Wet geluidhinder verliezen. De grens van het gezoneerde industrieterrein en het deel van het plangebied dat in de zone ligt of komt te liggen zal op de plankaart worden weergegeven. De buitenste begrenzing van de geluidzone, de zonegrens, ligt merendeels buiten het plangebied.  Alleen aan de westkant van het plangebied ligt de zonegrens gedeeltelijk op de grens van het plangebied, tevens de gemeentegrens. Het meest zuidelijke deel van het gezoneerde industrieterrein bevindt zich in de gemeente Zaanstad.

Nieuwe woningen binnen plangebied

Zaanbocht
In de Zaanbocht zijn 9 wijzigingsgebieden opgenomen die gewijzigd kunnen worden in een gemengd woon- en werkgebied.
Omdat hier mogelijk nieuwe woningen worden bestemd is het gebied in de Zaanbocht buiten het gezoneerde industrieterrein en in de zone gelegd.

In de regels is voor de wijzigingsgebieden als voorwaarde opgenomen dat bij het mogelijk maken van woningen een afstand van 50 meter tot de
naastgelegen specifieke bestemming drukkerij en 30 meter tot de overige bedrijfsbestemmingen moet worden aangehouden.

Op grond van de wijzigingsplannen zullen de geluidbelastingen op de gevels van nieuwe woningen moeten worden bepaald vanwege weg- en industrielawaai.
Indien nodig zal gelijktijdig met de procedure voor het wijzigingsplan een procedure voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting moeten worden gevoerd.

In het kader van dit bestemmingsplan zullen voor de wijzigingsgebieden de geluidbelastingen voor weg- en industrielawaai niet verder worden bepaald.
Wel is door de zonebeheerder vastgesteld dat op 50 meter afstand van de bedrijfsbestemmingen een geluidbelasting van 55 dB(A) niet overschreden zal worden.
Op 30 meter afstand tot de bedrijven is het niet uitgesloten dat op bepaalde gevelhoogten de geluidbelasting van 55 dB(A) wordt overschreden en maatregelen nodig zijn.

Aangewezen ligplaatsen voor woonboten
Langs de oever van de Zaanbocht worden in dit bestemmingsplan nieuwe ligplaatsen voor woonboten aangewezen.
Voor deze ligplaatsen moet de geluidbelasting vanwege weg- en industrielawaai worden bepaald en indien nodig hogere waarden voor de geluidbelasting worden vastgesteld.

Wegverkeerslawaai
De ligplaatsen voor woonschepen liggen in één of meer van de geluidszones van de Zaanbrug, Zaanweg en Noordeinde.
De geluidbelasting vanwege deze wegen moet op de grens van de aangewezen ligplaatsen voor woonschepen bepaald worden.

Industrielawaai
Voor de meest noordelijke aangewezen ligplaatsen voor woonboten wordt, over een lengte van 50 meter, 55 dB(A) vanwege het gezoneerde industrieterrein vastgesteld.
Ter plaatse van de overige ligplaatsen voor woonboten wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A) vanwege het gezoneerde industrieterrein niet overschreden.

Bestaande woningen
Door de wijziging van de grens van het gezoneerde industrieterrein komen bestaande woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen in de geluidszone te liggen.
Het merendeel van deze woningen ligt buiten het plangebied.

Omdat deze woningen op het gezoneerde industrieterrein niet geluidgevoelig waren en liggend in de geluidszone wel geluidgevoelig zijn,
vormen deze woningen voor de Wet geluidhinder een nieuwe situatie.
Voor deze woningen moet daarom de geluidbelasting vanwege weg- en industrielawaai worden bepaald en indien nodig hogere waarden voor de geluidbelasting worden vastgesteld.

Nu het gebied in de Zaanbocht buiten het gezoneerde industrieterrein komt te liggen, komen de bestaande woningen in dit gebied in de geluidszone te liggen.

Het betreft woon- en gemengde bestemmingen buiten de wijzigingsgebieden, aan de west- en zuidkant van het gebied.

Duurzaamheid

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor een groot aantal gemeenten beleidsvoorbereidende taken op het gebied luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid uit. Zo ook voor de gemeente Wormerland. Hiertoe behoort onder meer het opstellen van periodieke plannen en programma’s, zoals milieubeleidsplannen en uitvoeringssprogramma’s. Voor de gemeente Wormerland zal er begin 2017 een nieuw uitvoeringsprogramma Duurzaamheid worden aangeboden aan het college voor de periode 2017-2018. Dit betreft een gemeente breed gedragen document. Werknemers van de gemeente, van verschillende beleidsterreinen zoals Wonen, Verkeer en Vervoer, Ondewijs, Gemeentelijke gebouwen, Inkoop, Openbare verlichting, Groen beheer en Water hebben allen input kunnen leveren aan dit Uitvoeringsprogramma. Dit zorgt voor een breed gedragen programma waardoor tijdens de uitvoering van de projecten samenwerking vanzelfsprekend zal zijn. Het programma is ingedeeld aan de hand van thema’s, welke dan terugkomen op de website van de gemeente zodat een ieder zich hierover kan informeren: Wat speelt er en wat zijn de actuele projecten.
De genoemde projecten in dit uitvoeringsprogramma 2017 van Omgevingsdienst IJmond zullen uiteraard overeenkomen met de projecten uit het aankomende Duurzaamheidsprogramma.
Daarnaast zal er in samenwerking met de gemeente in 2017 een communicatieplan Duurzaamheid worden opgesteld en daarnaast ook een Duurzaamheidsvisie voor de gemeente Wormerland.

Wormerland Duurzaam

Inwoners vormen een belangrijke doelgroep als het gaat om de lokale ambities voor energiebesparing omdat een groot deel van het energieverbruik door deze groep plaatsvindt. Bewoners worden bewust gemaakt door middel van stimulering, informatie en advisering en uitgenodigd om stappen te zetten. In Wormerland wordt ondersteuning geboden aan de daar lopende burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. In 2017 zal dit worden voortgezet.

In de periode april-december 2015 werden in Wormerland een wijkaanpak voor particuliere woningen georganiseerd. De inwoners werden door middel van informatieavonden, maatwerkadviezen en infraroodscans geïnformeerd en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen en duurzame energie opwekking voor hun woning. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een collectieve inkoopactie. Hieruit ontstond Wormerland Duurzaam: Een burgercollectief welke na de eerste collectieve inkoop in Plaszoom Oost, inmiddels een tweede collectieve inkoop in een andere wijk (bij de Oranjelaan) heeft voorbereidt.
Tevens heeft het burgercollectief Wormerland Duurzaam zich eind november 2016 ingeschreven bij de KvK als vereniging en heeft regelmatig contact met de ZEK (Zaanse Energie Kooperatie).

Sportverenigingen- energiescan

Eind 2016 is alle sportverenigingen en stichtingen in Wormerland een gratis Energiescan en begeleiding bij een subsidieaanvraag door Sportstroom en Omgevingsdienst IJmond aangeboden. Hier is zeer goed gebruik van gemaakt. In 2017 zal de omgevingsdienst samen met Sportstroom ondersteuning bieden bij de keuze van maatregelen, het zoeken naar financiering en aanvragen van subsidie. Om zo niet alleen een bijdrage te leveren aan het Energieakkoord maar tevens mogelijkerwijs de contributiekosten te laten dalen.

Sporthal Spatterstraat Wormer

In 2016 is reeds onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal aan de spatterstraat. In 2017 zal hiervoor financiering worden gevraagd en daarnaast worden gestart met de aanbesteding van dit project. Het gaat hierbij om circa 360 zonnepanelen waardoor de sporthal voorziet in haar eigen elektra verbruik.

GreenBiz Wormerland

In 2016 zijn reeds de eerste verkennende gesprekken gevoerd met ondernemers uit Wormerland welke graag meer willen met duurzaamheid binnen de gemeente. Omgevingsdienst zal in 2017 de bijeenkomsten faciliteren en lokale bedrijven die zelf actie willen ondernemen ondersteunen bij wensen en behoefte om te komen tot een GreenBiz Wormerland.
GreenBiz is een initiatief van ondernemers die de ambitie hebben om het bedrijventerrein of de gemeente waar ze op of in gevestigd zijn te verduurzamen. Met collega-ondernemers werken zij onder de noemer ‘samen sterk, samen duurzaam’.
De omgevingsdienst biedt ondersteuning aan de ondernemers. O.a. door middel van:

 • Ondersteuning bij bijeenkomsten en projecten.
 • Datalogger om energieverbruik in kaart te brengen.
 • Warmtebeeldcamera voor het maken van infraroodfoto’s die warmtelekken zichtbaar maken.
 • Onafhankelijk advies en denkkracht over energiebesparing, isolering of duurzame energie.
 • Informatie over subsidiemogelijkheden.

Een van de middelen: Infraroodfoto’s welke warmtelekken zichtbaar maakt.

Duurzaamheidslening Wormerland

De gemeente Wormerland kent een duurzaamheidslening-regeling via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
In 2016 is reeds onderzoek gedaan door de omgevingsdienst onder verschillende verenigingen en stichtingen uit de gemeente om te zien waar de vraag ligt en of deze regeling kan worden uitgebreid naar meer doelgroepen dan enkel de inwoners. In 2017 zal hier actie uit volgen, wellicht door het oprichten van een revolverend fonds waar de raad reeds de middelen beschikbaar voor heeft gesteld.

Duurzaam bouwen-GPR gebouw

Al een aantal jaren stelt ODIJ het instrument GPR ter beschikking aan initiatiefnemers, architecten en projectontwikkelaars. Met dit instrument kan op eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de mate van duurzaamheid van een op te richten gebouw. De initiatiefnemer kan zelf keuzes maken waar hij het zwaartepunt wenst aan te brengen (materiaalkeuze, energieverbruik, toekomstwaarde, watergebruik etc.). GPR Gebouw is ook inzetbaar bij renovatieprojecten in de bestaande bouw. Ook in 2016-2018 zal het instrument GPR Gebouw en GPR Stedenbouw zo veel als mogelijk aan initiatiefnemers van nieuwbouw beschikbaar worden gesteld en informatie over duurzame technieken wordt met de initiatiefnemer of gemachtigde gecommuniceerd. In 2015 is de EPC verlaagd naar 0,4; resultaat was dat er meer aandacht voor duurzaamheid was bij bouwaanvragen (o.a. toepassing van zonnepanelen), richting 2020 gaat de nieuwbouw naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), in 2017 zal hier aandacht aan de aanloop hiernaar worden besteed. Tevens zullen de woningcorporaties opnieuw worden gestimuleerd om gebruik te maken van GPR gebouw.

Energiebesparing bij zorginstellingen

Voor zorginstellingen is op 27 oktober 2015 de Green Deal “Nederland op weg naar zorg gesloten”. Deze Green deal is ondertekend door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische zaken en Infrastructuur & Milieu, omgevingsdiensten waaronder Omgevingsdienst IJmond en besturen van zorginstellingen. De Green Deal gaat onder andere over afval, mobiliteit en energiebesparing bij zorginstellingen, en vormt een goed aanknopingspunt om verduurzaming in de zorgsector te ondersteunen. De zorginstellingen zijn inmiddels geïnventariseerd en er is samenwerking met het Milieu Platform Zorgsector. Omgevingsdienst informeert de zorginstellingen hierover en verleidt om deel te nemen aan de Green deal. Deelnemers aan de Green Deal geven blijk van ambitie op het gebied van energiebesparing en gebruiken elkaars kennis om tot resultaten te komen. Instellingen die niet meedoen krijgen voorrang bij handhaving in het kader van de Wet milieubeheer. Zorginstellingen behoren vaak tot de grootverbruikers op het gebied van energie. Wanneer ook zorginstellingen inzichtelijk maken wat het energieverbruik hier is, kan gestart worden met de uitrol van maatregelen gericht op besparing. Vanuit de Wet milieubeheer zijn erkende maatregelen voor zorginstellingen vastgesteld die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze dienen verplicht uitgevoerd te worden door de zorginstellingen.

Ook de zorginstelling in Wormerland is reeds benaderd en zal in 2017 verder worden gestimuleerd om aan te sluiten bij de Green Deal, het gaat hier om Torenerf. Voor Oostzaan gaat het om Evean Lishof en voor Landsmeer om de Keern.

Energiebesparing bij scholen

Ook voor scholen is een landelijke “Green Deal” afgesloten. Ook deze doelgroep zal worden verleid om mee te doen. De scholen en schoolbesturen zijn in 2016 reeds uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over energiebesparing, duurzame opweking en subsidies voor scholen. In 2017 zal hier een vervolg op komen en tevens stimulering tot ondertekening van de Green deal scholen.
Daarnaast zullen er, net als in 2016, per gemeente een aantal scholen worden bezocht voor een milieucontrole. Ook voor deze instellingen geldt dat in het kader van de Wet milieubeheer een aantal maatregelen kunnen worden voorgeschreven als het energiegebruik boven de grenswaarden uit komen.

Circulaire economie

Het circulaire gedachtegoed is niet meer weg te denken uit het economische, ecologische en maatschappelijke debat. Want de omslag naar een circulaire economie betekent dat we grondstoffen, materialen, producten, menselijk talent en creativiteit weer optimaal gaan benutten.
Het begrip Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) is de basis van het Cradle to Cradle principe. In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Als alle restproducten hergebruikt worden en de producten milieuneutraal zijn is deze kringloop compleet.
De gemeente heeft een absolute rol waar het gaat om de verdere ontwikkeling van de circulaire economie. Als opdrachtgever en ontwikkelaar maar ook in het beheer van de openbare ruimte en de afvalketen. Het is ten alle tijden een keuze gebruiken we producten die na einde levensduur worden weggegooid of gebruiken we producten die weer kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. En welke eisen stellen wij aan de nieuwbouwplannen van ontwikkelaars. Komende tijd zetten we met name in op informeren en faciliteren van o.a. inwoners over nieuwe technieken en producten. Om deze rol te kunnen nemen zullen de betrokken medewerkers van de gemeente een workshop aangeboden krijgen over de circulaire economie en de mogelijkheden en kansen.
Daarnaast houdt de omgevingsdienst de ontwikkelingen vanuit de MRA in zicht zodat de gemeenten daar tijdig op in kunnen spelen.

Gemeentelijke gebouwen, gemeente als voorbeeld

In 2016 zijn met subsidie van de provincie zonnepanelen geplaatst op de scholen de Wormerwieken en de Harpoen. Daarnaast ook op het dak van Kinderboerderij ’t Weidje en op de gemeentewerf. Ook op het gemeentehuis zelf liggen reeds panelen. Voor de energiebesparingsopties die binnen redelijke termijn kunnen worden terugverdiend, wordt samen met gebouwbeheer gezocht naar ruimte in het meerjaren onderhoudsprogramma of naar extra budgetten die uit de energiebesparing bekostigd kunnen worden. Bijvoorbeeld de stookinstallatie in het gemeentehuis. Daarnaast zal in samenspraak de erkende maatregelen in het meerjaren onderhoudsprogramma van het pand opgenomen worden. Deze aanpak is het handvat voor een plan voor alle gemeentelijke gebouwen om tot energiebesparing te komen.
Tevens zal de datalogger, net als voorgaande jaren, worden geplaatst om te zien of de CV en luchtbehandelingsinstallatie kan worden geoptimaliseerd.

Lerend netwerk woningcorporaties

Om te komen tot betere afspraken over verduurzaming van de bestaande woningbouw en de nieuwbouw zullen we in 2017 een lerend netwerk gaan faciliteren. Samen met gemeente, woningcorporatie en omgevingsdienst om tafel en zien wat we kunnen opnemen in de woonvisie en hoe we de prestatieafspraken kunnen aanscherpen en ook haalbaar maken. Met elkaar in gesprek over mogelijkheden en kansen. Ook wordt de GPR software tool nogmaals onder de aandacht gebracht bij de woningcorporaties. Hierbij wordt ook, waar zinvol, de connectie benut die Omgevingsdienst IJmond biedt bij het lerende netwerk in de IJmond regio. Een onderdeel van het lerend netwerk kan zijn een bijeenkomst met experts voor een meer grootschalige toepassing van zonnepanelen op huurwoningen van woningcorporaties.

Duurzaam Bouwloket

Ook in 2017 maken de gemeenten gebruik van het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Vanaf de website www.duurzaambouwloket.nl worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Daarnaast kunnen inwoners ook telefonisch contact opnemen met het duurzaam bouwloket. Ook zet de omgevingsdienst Duurzaam Bouwloket regelmatig in voor workshops in de wijk. Specifieke onderwerpen met betrekking tot energiebesparing en duurzame opwekking komen zo onder de aandacht.
Ook in 2017 voert de omgevingsdienst de regie op het loket welke gefinancierd wordt vanuit de landelijke VNG gelden, in elk geval tot de verkiezingen in 2018.

Informatieavond Energiebesparing en duurzame opwekking

Ook in 2017 zal de omgevingsdienst bijeenkomsten organiseren voor inwoners, in samenwerking met Duurzaam Bouwloket. Gerichte informatieve bijeenkomsten waarbij inwoners antwoord krijgen op al hun vragen over energiebesparing en duurzame opwekking.

Energy Battle

Klimaatverbond Energy Battle stuurt aan op de belangrijkste maatregelen uit het Energieakkoord. Hierin is energiebesparing in de bestaande bouw een belangrijk speerpunt. Daarbij gaat het om huiseigenaren maar bijvoorbeeld ook om scholen. En daar richt deze energiebesparingswedstrijd zich op. In de editie 2017 zal net als 2016 extra aandacht besteedt worden aan de scholen. De deelnemers van de battle zullen worden gevraagd op het schoolplein: Gezinnen met kinderen. Daarnaast zal ook de school zelf mee gaan doen door middel van monitoring van de energie en verschillende adviezen en tips via de website www.klimaatverbondenergybattle.nl. Daarnaast ontvangt de school een aanvullend educatiepakket voor de leerlingen. In Wormerland zullen de scholen in maart reeds benaderd worden om mee te doen met de Energy Battle. Zodat de scholen dit tijdig kunnen inplannen in hun lesprogramma voor 2017/2018.

Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen

Omgevingsdienst heeft een gastles ontwikkeld met opdrachtenboekje en digitaal beschikbare filmpjes van o.a. het Klokhuis waarin aandacht wordt besteed aan duurzame energie en energiebesparing. In 2016 is dit project reeds van start gegaan en hebben de wethouders duurzaamheid en educatie de eerste lessen gegeven! In 2017 zal dit op alle scholen in de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer verder worden aangeboden. De les is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8). Afsluitend knutselen de kinderen een ‘Picosol’ zonnepaneeltje op een zonnebloem, welke dan kan draaien.

Vereniging van eigenaren (VvE)

Op initiatief van de omgevingsdienst is in 2016 in samenwerking met gemeente Zaanstad een project voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) voor woningen tot stand gekomen binnen het samenwerkingsverband regio Zaanstreek – Waterland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gelden uit het Regionaal actieprogramma volkshuisvesting en gelden van de VNG die vanuit deelname aan het SER-Energieakkoord ter beschikking zijn gekomen. In de gemeenten zijn Vve’s uitgenodigd om in gesprek te gaan met een energiespecialist zodat gericht energieadvies kan worden gegeven.
In het VvE project zijn 25 quickscans aangeboden aan VvE’s van particulieren die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een quickscan, en geen bezwaar hebben dat de resultaten van de quickscan worden gepresenteerd, desgewenst anoniem. De quickscans zijn verdeelt naar rato over de gemeenten. In 2017 worden deze scans verder uitgewerkt.

Duurzame Huizenroute

De gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer sluiten zich vanaf 2017 aan bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Iedere gemeente heeft hierop zijn eigen gemeentelijke pagina. Vanaf deze pagina kan er direct worden ingezoomd op de deelnemende huizen in de gemeente.
Tijdens de Duurzame Huizen Route in november kunnen inwoners de woningen ook daadwerkelijk bezoeken, de rest van het jaar zijn de bewoners te benaderen via een informatieformulier voor allerhande vragen over de woning. In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun duurzame huis open.
Woning eigenaren worden opgeroepen hun woning op te geven. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen of balansventilatie; alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol!