Zandvoort

Zandvoort

Gebiedsontwikkeling

In Zandvoort vindt verdere ontwikkeling van het Louis Davidscarré plaats. Nabij de Grote Krocht bevindt zich een ernstige grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij. Een (particuliere) deelsanering (fase 1) is in 2015 uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een parkeerkelder waarbij een klein deel van het grondwater is gesaneerd. In 2016 heeft het bevoegd gezag ingestemd met de resultaten waarna door de gemeente gestart kan worden met fase 2 van de sanering. ODIJ adviseert en begeleidt de voorbereidingen. In 2017 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de omvang van de verontreiniging op basis waarvan een saneringsplan zal worden opgesteld.

ODIJ schrijft voor gemeente Zandvoort eveneens de milieuparagraaf voor bestemmingsplannen.

Geluid

Geluidsanering

Op grond van de Wet geluidhinder is geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor “gevelmaatregelen” (bijvoorbeeld aanbrengen akoestisch glas). De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst op de zogeheten A- en B- lijsten. Om deze woningen te saneren verleend het ministerie van I&M projectsubsidies aan gemeenten. Voor (A-lijst)woningen aan de Zandvoortselaan gaan wij begin 2017 een voorbereidingssubsidie aanvragen. Na toekenning kan met dit budget een saneringsprogramma worden uitgewerkt waarvoor (voor de uitvoeringsfase) subsidie zal worden aangevraagd).

Zonebeheer industrieterreinen

In de gemeente Zandvoort is het Circuit Park Zandvoort geluidgezoneerd. Het beheer van de geluidzone wordt door de gemeente verricht. Op verzoek van ODIJ levert gemeente Zandvoort geluidsbelastingen op grond van de zonemodellen, noodzakelijk voor onze ruimtelijke advisering, waarna toetsing en uitwerking plaats moet vinden door gemeente Zandvoort zolang zij zelf het zonebeheer verrichten.

Integrale aanpak

In het partneroverleg van Zandvoort wordt vanuit verschillende disciplines input geleverd met het oog op een integrale aanpak van de leefomgevingsproblematiek in de gemeente. In 2017 wordt deze samenwerking geëvalueerd en besloten of en in welke vorm deze samenwerking een vervolg krijgt. In ieder geval wordt in 2017 een aantal adresonderzoeken in het kader van ondermijning (RIEC) uitgevoerd, in combinatie met bouw- en woningtoezicht.

In Zandvoort loopt tevens een horeca-overleg voor ondernemers van Zandvoort, Horeca Nederland en de politie. In 2017 wordt gekeken hoe informatie-uitwisseling tussen de verschillende overleggen beter vorm kan krijgen.

Klachten

Vanuit Zandvoort komen veel klachten binnen die gericht zijn op geluidoverlast. Grotendeels is dit gerelateerd aan het Circuit. De stijging in het aantal klachten in 2016 is deels te verklaren vanwege een intensiever gebruik van het circuit. Een groot deel van deze klachten wordt ingediend door dezelfde persoon. Dit geeft een enigszins vertekend beeld binnen het totaal aantal klachten. ODIJ probeert, indien de klacht daartoe aanleiding geeft, dezelfde dag nog een bezoek te brengen en te bepalen of de klacht gegrond is en of er een vervolgtraject gelopen dient te worden.

Een ander deel van de klachten is horecagerelateerd. Dit is niet alleen geluidgerelateerd, maar ook vanwege niet-vergund terras, geuroverlast en evenementen.

Duurzame ontwikkeling

Gemeente Zandvoort neemt deel aan het MRA-Elektrisch project. Om het elektrisch rijden te stimuleren zijn inmiddels 7 openbare laadpalen geplaatst. Er zal nog 1 laadpaal worden geplaatst.

De uitvoering van Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED vindt plaats via toezicht en handhaving door Omgevingsdienst IJmond. Zo wordt bij reguliere milieucontroles bij bedrijven ook gekeken naar de mogelijkheid om elektrisch rijden te stimuleren, afhankelijk van de energiegegevens en omvang personeelsbestand van het bedrijf.

Wabo-taken

Voor Zandvoort wordt sinds 1 januari 2016 het volledige Wabo-takenpakket uitgevoerd. Hiervoor wordt een integraal programma opgesteld.

Voor de Wabo-taken van Zandvoort die niet zien op milieu is het Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving gemeente Zandvoort 2016-2019 leidend kader. In dat beleidsstuk staat ook de verhouding tot het Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond beschreven.

Vergunningverlening

In 2016 zijn in Bentveld ten opzichte van 2015 meer woningen verkocht en van eigenaren gewisseld. Dit heeft grootschalige verbouwingen tot gevolg met bijbehorende vergunningen. Verder zijn er veel aanvragen om kapvergunningen ingediend.

In hoofdstuk 5 van het Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving gemeente Zandvoort 2016-2019 zijn de prioriteiten ten aanzien van de Wabo-taken vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van een risicoanalyse. In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de beleidsdoelstellingen vastgelegd.  Op grond van die twee onderdelen worden in dit uitvoeringsprogramma de activiteiten voor het jaar 2017 beschreven.

Prioriteiten Wabo

Prioriteiten taakveld “bouwen en ruimtelijke ordening”

Prioriteit Taak
Hoog
 • Verwijderen asbesthoudend materiaal
 • Toezicht op illegale bouw van bouwwerken (>30m2) of bijbehorende bouwwerken op voorerf
 • Toezicht op gebruik in strijd met bestemmingsplan
 • Bouwwerken op het strand
 • Illegale verhuur aan toeristen
Middel
 • Toezicht op vergunning activiteit “bouwen” (bedrijven)
 • Toezicht op vergunning activiteit “bouwen” (woningen)
 • Toezicht op vergunning activiteit “monumenten”
 • Toezicht op illegale kwesties “monumenten”
 • Vergunning activiteit “aanleg” en “flora en fauna”
Laag
 • Toezicht op vergunningvrij bouwen
 • Toezicht op illegale bouw van bouwwerken (<30m2) of bijbehorende bouwwerken op achtererf – Toezicht op bestaande bouwwerken
 • Illegale werken geen gebouw zijnde

Speerpunten

Binnen de gestelde prioriteiten zijn speerpunten aan te geven. Zaken die in het komende jaar zeker aandacht dienen te krijgen. Deze speerpunten komen voort uit bestuurlijke wensen maar kunnen ook gebaseerd zijn op signalen van de inwoners van Zandvoort. Voor het jaar 2017 worden de volgende speerpunten benoemd:

 • Toeristische verhuur van woningen;
 • Opbouw van de strandpaviljoens;
 • Retrospectieve toets bestemmingsplan Centrum;
 • Project illegale bewoning bedrijventerrein;
 • Project BAG, check op huisnummer en locatie.

Uitvoering

De volgende paragrafen geven een overzicht van de handhavingstaken die in 2017 uitgevoerd zullen worden. Deze taken hebben niet allemaal een hoge prioriteit, maar dienen wel uitgevoerd te worden. Het gaat dan om taken als afschouwen en verzoeken tot handhavend optreden voor bepaalde overtredingen (te hoge tuinhekken, illegale bergingen, enzovoort).

Deze overtredingen hebben weliswaar geen hoge prioriteit, maar bij een officieel verzoek om handhavend op te treden, dient een gemotiveerd besluit te volgen. Cijfers wijzen uit dat circa 60% van de klachten en meldingen over dergelijke, kleine overtredingen gaat. Deze zijn vaak van invloed op de leefomgeving en de veiligheid.

Overtredingen kunnen geconstateerd worden als derden een klacht, melding of een verzoek tot handhaving indienen of op eigen initiatief (gericht toezicht) van de gemeente/toezichthouder. Bij een geconstateerde overtreding volgt altijd zo spoedig mogelijk een gesprek met betrokkene(n).

De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaven wanneer er een verzoek tot handhaving wordt ingediend. In eerste instantie wordt er gekeken of legalisatie mogelijk is en in dat geval wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om een vergunning aan te vragen. Anders start een handhavingstraject.

Toezicht illegale bouw bouwwerken >30m2 of bijbehorende bouwwerken voorerf

De taak betreft het houden van het toezicht op de illegale bouw van bouwwerken (>30m2) of bijbehorende bouwwerken op het voorerf waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” is verleend.

Toezicht illegale bouw bouwwerken >30m2 of bijbehorende bouwwerken  achtererf

De taak betreft het houden van het toezicht op de illegale bouw van  bouwwerken (<30m2) of bijbehorende bouwwerken op het achtererf waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” is verleend.

In het verleden is wegens klachten en meldingen veel tijd besteed aan dergelijke overtredingen. De werkeenheid zal minder uren besteden aan de afhandeling van deze meldingen conform de reeds vastgestelde prioriteiten. Communicatie is hierbij een zeer belangrijk aandachtspunt. Een risico kan zijn dat melders na een overleg alsnog een verzoek tot handhavend optreden indienen. De keuze om aan deze zaken minder prioriteit te geven, dient breed gecommuniceerd te worden.

Toezicht op gebruik in strijd met bestemmingsplan

Het betreft het houden van toezicht op het gebruik in strijd met het bestemmingsplan zonder een omgevingsvergunning voor de activiteit “afwijken bestemmingsplan”. Het gaat vooral om illegale pensions, logiesverstrekking in bijgebouwen en het wonen in bijgebouwen.

Toezicht op vergunning activiteit “bouwen” (strandpaviljoens en woningen)

Het betreft het houden van toezicht op het naleven van de omgevingsvergunning met als activiteit “bouwen” voor strandpaviljoens, woningen en overige bouwwerken.

Voor het toezicht op het naleven van de (voorwaarden) van de  omgevingsvergunning en mogelijke strijdigheden met het Bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplan, enzovoort, worden periodieke controles uitgevoerd. Bij het uitvoeren van deze controles wordt onder andere beoordeeld of er conform de verleende vergunning is gebouwd. De strandpaviljoens zijn het visitekaartje van de gemeente en daarom heeft het houden van toezicht op strandpaviljoens tevens een politiek belang.

In 2017 wordt er net als vorige jaren vroegtijdig tijdens de opbouw van de strandpaviljoens gecontroleerd om daarmee “repressieve” handhaving zoveel als mogelijk te voorkomen. Ervaring leert dat vroegtijdige controles regelconform gedrag tot gevolg heeft, behoudens de notoire overtreders. Ten aanzien van deze doelgroep wordt samenwerking gezocht met toezicht APV.

Capaciteit en planning

Gezien de huidige capaciteit kunnen we niet alle nieuwe zaken oppakken, hier is meer capaciteit of een andere inzetbaarheid van mensen voor nodig. Dit wordt gedurende het jaar regelmatig besproken met de portefeuillehouder.

Er zal gezien de verwachte vaststelling van bestemmingsplan Centrum veel vergunningen ter legalisatie aangevraagd worden.