Leeswijzer

Leeswijzer

Ons Uitvoeringsprogramma 2017 bestaat uit diverse onderdelen. Allereerst leest u over ontwikkelingen die in 2017 prominent onze aandacht vragen, zoals de Omgevingswet, Wet VTH en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Onze uitvoering hebben wij onderscheiden in: gebiedsbrede, regiospecifieke en gemeentespecifieke uitvoering. Kortom de uitvoering gelijk voor alle gemeenten in ons werkgebied, de uitvoering per regio (we onderscheiden IJmond, Waterland en Zuid-Kennemerland) en de gemeentespecifieke uitvoering, die we hebben uitgesplitst naar alle gemeenten.

Aansluiting bij de regio

Met deze indeling willen wij benadrukken dat wij als uitvoeringsorganisatie, die regionaal namens lokale overheden opereert binnen een netwerk van andere uitvoeringsorganisaties, in staat zijn trends te benoemen en toezicht en handhaving optimaal in te zetten. Waar in 2016 de nadruk in de uitvoering nog lag op uniformiteit voor alle partners, wordt in 2017 de uitvoering meer regionaal ingericht. De regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland en Waterland zijn verschillend in aard en omvang van bedrijvigheid, maar ook verschillend in de verwachtingen die bewoners bij hun gemeentebestuur hebben en andersom. Vooruitlopend op de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt, wordt de uitvoering gebiedsgericht vormgegeven. Binnen die aanpak is expliciet aandacht voor lokale verschillen en kenmerken en kan tegelijkertijd geprofiteerd worden van de kennis en ervaring die in andere regio’s en bovenregionaal wordt opgedaan. De uitdaging daarbij is de nabijheid en herkenbaarheid van de uitvoering te vergroten, zonder af te doen aan de effectiviteit en efficiëntie daarvan.

Inzicht

Het resultaat, het Uitvoeringsprogramma 2017 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), geeft het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, de gemeentebesturen en het provinciebestuur inzicht in wat zij in 2017 van ODIJ mogen verwachten. In het uitvoeringsprogramma staat een goede omgevingskwaliteit centraal, met als vaste thema’s omgevingsveiligheid, milieukwaliteit, duurzaamheid en beperking van hinder.

Uitvoeringskader 2015-2018

In 2015 is door alle partners van ODIJ het Uitvoeringskader 2015-2018 vastgesteld. Het Jaarverslag 2016 wordt gebruikt om na twee jaar de tussenstand op te maken inzake de voortgang op de doelen die hierin zijn gesteld.

Afspraken over wijze van communiceren en rapporteren

Uitgangspunt van dit uitvoeringsprogramma is dat ODIJ helder is over de wensen en eisen van de gemeenten op het gebied van de bij ODIJ ondergebrachte taken, zowel wat betreft de te leveren kwaliteit en kwantiteit, als de tijd die daaraan mag worden besteed. ODIJ stelt daarom per vier maanden tertaalrapportages op die aan het bestuur van gemeenten en provincie worden aangeboden. In de tertaalrapportages wordt over de voortgang van het uitvoeringsprogramma gerapporteerd en worden eventuele bijzonderheden uitgelicht. Ook in 2017 wordt verder gewerkt aan een verbetering van de verslaglegging en rapportage.
In het Uitvoeringskader 2015-2018 is vastgelegd dat Omgevingsdienst IJmond in haar uitvoeringsprogramma’s en verantwoording de omslag maakt van sturing op aantallen naar het te behalen/behaalde resultaat in de buitenwereld. In het uitvoeringsprogramma 2017 ligt de focus derhalve niet meer op tellen, maar op vertellen. Ook in de verantwoording en rapportages zullen aantallen niet meer de boventoon voeren.