Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Voor provincie Noord-Holland voert ODIJ de milieuvergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit bij provinciale inrichtingen, niet-zijnde BRZO- of RIE-4-inrichtingen. Tevens zijn de bodemvergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken opgedragen aan ODIJ voor het grondgebied van de gemeenten waar ODIJ voor werkt.

In het ‘Afsprakenkader 2017 Provincie Noord-Holland – Omgevingsdienst IJmond’ zijn nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van deze taken.

Inrichtinggebonden VTH-taken

Het aantal inrichtingen dat onder provinciaal bevoegd gezag valt en waarvoor ODIJ de VTH-taken uitvoert kan fluctueren door veranderingen in wet- en regelgeving, danwel de activiteiten die bij inrichtingen worden uitgevoerd. Per 1 januari 2017 vallen in ieder geval de volgende inrichtingen in het werkgebied van ODIJ onder provinciaal bevoegd gezag (niet zijnde BRZO of RIE-4):

  • Kras Recycling B.V., Volendam;
  • Averijhaven, Velsen-Noord;
  • Riwald, Beverwijk (voorheen Koster Metalen);
  • Spaarnelanden N.V., Haarlem;
  • Ponton MAIN B.V., IJmuiden;
  • Braam, Beverwijk.

In 2017 zal de ontmanteling van het depot Averijhaven in Velsen-Noord verder vorm krijgen en zal waarschijnlijk worden gestart met vooroverleg voor de vestiging van nieuwe inrichtingen, waaronder het lichteren.

Braam is op grond van een gedoogbeschikking aan de Zuiderkade gevestigd. De procedure naar een volwaardige omgevingsvergunning milieu wordt in 2017 afgerond.

Riwald heeft in 2016 een doorstart gemaakt met de failliete boedel van Koster Metalen. Bij de doorstart, waarbij de verouderde omgevingsvergunning milieu van Koster wordt gebruikt, zijn afspraken gemaakt om een nieuwe vergunning aan te vragen. De procedure naar de nieuwe omgevingsvergunning milieu zal in 2017 worden afgerond.

Treffers, Haarlem, heeft een revisievergunning aangevraagd voor de locatie aan de Figeeweg. De aanvraag wordt in 2016/2017 beoordeeld en bevat RIE-activiteiten, waarmee deze inrichting onder provinciaal bevoegd gezag zou komen te vallen.

VTH-taken Wet bodembescherming

ODIJ voert namens provincie Noord-Holland de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken in het kader van de Wet bodembescherming uit. Dit wordt gedaan voor het grondgebied van de gemeenten waar ODIJ voor werkt, exclusief gemeente Haarlem en de BRZO- en RIE-4-inrichtingen in het werkgebied van ODIJ. Toezicht en handhaving bij spoedlocaties is bij RUDNHN belegd.

Vergunningverlening bodem

Concreet omvat de vergunningverleningstaak:

  • Vergunningverleningstaken Wet Bodembescherming (Wbb) inclusief spoedlocaties, meldingen Wbb en BUS-meldingen;
  • Inschrijven in het kadaster van relevante besluiten Wbb en BUS;
  • Afhandelingen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) bij provinciale inrichtingen binnen het gebied van ODIJ;
  • Het beheren van de provinciale informatie in het bodeminformatiesysteem (BIS).

Spoedlocaties Wbb

Het afronden van de sanering en beheersing van spoedlocaties is een belangrijke pijler uit het Bodemconvenant. De regie op het halen van de doelstellingen uit het convenant ligt bij de provincie Noord-Holland. In het werkgebied van ODIJ bevindt zich een aantal spoedlocaties, regie hierop is in het verleden, met de komst van het ISV- voor een aantal locaties aan de gemeente overgedragen. Voor deze locaties begeleidt en monitort ODIJ de sanering of beheersing. Voor de overige locaties ligt de uitvoering en beheer bij de provincie. Het betreft de hiernavolgende locaties.

Spoedlocaties Wbb
Humane spoedlocaties
Oostzaan - Doktersbuurt Binnenluchtmetingen najaar 2016 opgepakt. Inmiddels is vanuit provincie Noord-Holland een projectleider aangewezen waarmee dit project opgepakt wordt.
IJmuiden - Koningsplein 24Bronsanering gepland voor najaar 2016. Vervolg in 2017.
IJmuiden – Zeeweg 263Sanering start voorjaar 2017.
Zandvoort – Louis Davidsstraat / Grote KrochtOnderzoek start voorjaar 2017.
Landsmeer - Noordeinde 68Ingestemd met evaluatierapport bodemsanering, spoedlocatie is hiermee afgerond.
Landsmeer - Noordeinde 113-115Dossier geëvalueerd. Evaluatierapport 2013 voldoet niet. Mogelijke handhavingszaak (RUDNHN).
Marken - Havenbuurt 28-29Afgerond. Opnieuw beschikt, ditmaal als niet-spoedeisend.
Spoedlocaties vanwege verspreidingsrisico
Beverwijk - Parallelweg 43
Wijkermeerweg
Randweg (RWZI)
Wijkermeerweg ong
Verkenning gebiedsgericht grondwaterbeheer de Pijp. Deze 4 potentiële spoedlocaties vallen binnen het aangewezen gebied door PNH om gebiedsgericht grondwaterbeheer te onderzoeken. Recent is een projectleider vanuit provincie benoemd die regie op dit proces neemt. Het traject rondom De Pijp loopt al een hele poos en er zit weinig schot in de zaak, terwijl er wel wensen zijn bij de ontwikkeling van het gebied. Met gemeente Beverwijk is inhoudelijke afstemming gezocht over de ontwikkelperspectieven voor dit gebied. In 2017 blijft dit traject aandacht houden. Indien de voortgang stagneert, zal dit traject ook bestuurlijk onder de aandacht worden gebracht.
Heemstede - Blekersvaartweg 41-51Actieve sanering is uitgevoerd. Afstemming heeft plaatsgevonden over een op te stellen nazorgplan dat in 2017 ter beoordeling bij ons wordt ingediend.
Landsmeer - IlperveldGefaseerde saneringslocatie, deels waterbodem, deel van evaluaties moet nog beoordeeld worden. De aanpak is afgestemd met Bodemplus. Aanvullend onderzoek voor juiste beoordeling evaluatie loopt.
IJmuiden - Zuiderkruisstraat 52Onderzoek naar risico’s is in het 2e trimester 2016 door provincie uitgevoerd. Rapportage moet nog worden opgesteld en bij ons ter goedkeuring ingediend.
Landsmeer - Kanaalweg 29I.o.m. Bodem+ is een voorstel voor vervolg bij PNH neergelegd.
Overgenomen nazorglocaties
Uitgeest - Galvano
IJmuiden - Tussenbeeksweg
Wormer – vm. gasfabriekterrein
Onder regie van de provincie zijn deze nazorglocaties begin 2016 afgekocht aan firma Bodemzorg. Laatstgenoemde partij heeft verzocht om de beschikking van het geval van bodemverontreiniging op naam van Bodemzorg te zetten. Hierdoor komen alle nazorgverplichtingen op naam van Bodemzorg. De procedure tot wijzigen ten naamstelling middels beschikking is afgelopen periode afgerond.
Monitoringslocaties (als beheersmaatregel of na afloop actieve saneringsfase)
IJmuiden – Rivierenbuurt
Beverwijk – Zeestraat 50 e.o.
Beverwijk – Caij- en Aagtenbelt
Beverwijk – Breestraat 89
Heemskerk – Kerkstraat 10

Toezicht en handhaving bodem

In 2016 is op basis van de Pilot bodemtaken Wbb die ODIJ in 2015 heeft gedraaid door de provincie besloten dat jaarlijks, tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, extra middelen beschikbaar komen om de toezicht- en handhavingstaak bodem adequaat te kunnen uitvoeren. Eind 2016 zijn deze middelen beschikbaar gekomen en kunnen de opgedragen taken volledig worden uitgevoerd.

Glipperweg 4, Heemstede
In 2016 is een geschil ontstaan met de eigenaar van een perceel aan de Glipperweg 4 te Heemstede, waar door provincie Noord-Holland in het verleden een baggerdepot is ingericht. Door de eigenaar wordt gesteld dat er bij de inrichting van het baggerdepot een nieuw geval van ernstige bodemverontreiniging is gecreëerd, namelijk met asbest. In 2017 loopt deze zaak door.

Bodeminformatie

Met overgang van de bodemvergunningverlening is ook het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie overgekomen. In 2016 zijn de dubbelingen uit het systeem van de provincie en ODIJ gehaald. Verder bleek een hersteltraject noodzakelijk om de door PNH aangeleverde digitale dossiers te bewerken zodat de rapporten aan ons BIS gekoppeld kunnen worden. Dit is 2e helft 2016 uitgevoerd en in december 2016 afgerond. Begin 2017 worden alle rapporten gekoppeld aan het BIS van ODIJ. De provinciale informatie wordt periodiek geüpload bij het landelijke Bodemloket.