Regio IJmond

Onze werkzaamheden zijn te verdelen in drie categorieën; gebiedsbrede uitvoering, regiospecifieke uitvoering en gemeentespecifieke uitvoering. De regiospecifieke uitvoering voor de IJmond leest u hieronder. Voor de gemeentespecifieke uitvoering selecteert u hieronder uw gewenste gemeente.

 

IJmond is de regio rondom de monding van het Noordzeekanaal, de kunstmatige opvolger van het IJ. Tot de gemeenten in de regio IJmond rekenen we Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware industrie, havens, transport en visserij, dicht op woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van de aanwezige natuur in de regio IJmond is daarnaast aangewezen als Natura2000-gebied. Dit levert een spanningsveld op waarvan de IJmondgemeenten in 1999 besloten dat dit in gezamenlijkheid geadresseerd moest worden. Daarmee was Omgevingsdienst IJmond geboren.

Uitgeest heeft de keuze gemaakt zich meer op het noorden te richten en meer samen te gaan werken met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. In 2017 wordt nog volledig integraal uitvoering gegeven aan de milieu-, brandveiligheids-, APV- en Drank- en Horecawettaken.

In dit hoofdstuk leest u meer over:

Beleid en plannen

De druk op de beschikbare ruimte in de regio IJmond is groot. In het verleden zijn verschillende initiatieven ontplooid om de omgevingskwaliteit te verbeteren en de ontwikkelruimte in de regio inzichtelijk te maken. In 2016 is het Waterlandakkoord geëvalueerd en liep de Visie luchtkwaliteit af. In 2017 wordt onderzocht of er een vervolg aan het Waterlandakkoord moet worden gegeven en wordt ook een nieuwe Visie luchtkwaliteit ontwikkeld. De Milieudialoog is één van de platformen waar dit besproken wordt.

IJmondiaal milieubeleidsplan

In 2017 wordt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een IJmondiaal milieubeleidsplan opgesteld ter vervanging van de huidige drie milieubeleidsplannen. In het beleidsplannen worden de bestaande ambities op het gebied van onder meer energiebesparing geüniformeerd en een aantal aanvullende ambities geformuleerd ten aanzien van circulaire economie en klimaatadaptatie. Het IJmondiaal milieubeleidsplan wordt in de geest van de Omgevingswet opgesteld met een visiedeel, een plandeel en een uitwerking per gemeente. Het plan wordt na de zomer van 2017 ter vaststelling aan de drie raden aangeboden.

Een mogelijk vervolg op het Waterlandakkoord, de nieuwe Visie Luchtkwaliteit en het IJmondiaal milieubeleidsplan vormen straks belangrijke bouwstenen richting een (IJmondiale) omgevingsvisie onder de Omgevingswet.

Duurzaamheidsnota Uitgeest

Voor Uitgeest wordt in 2017 een eigen duurzaamheidsnota opgesteld.

Visie Noordzeekanaalgebied 2040

Vanuit de visie Noordzeekanaalgebied is in 2015 een begin gemaakt met een Monitor Leefbaarheid en Duurzaamheid in het Noordzeekanaalgebied. In 2016 is het leefbaarheidsonderzoek afgerond. In 2017 vertaalt ODIJ als deelnemer van de projectgroep leefbaarheid de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek naar adviezen voor de bestuurders. Daarnaast levert ODIJ in 2017 milieugegevens aanleveren voor de monitor ruimte- intensivering en deelnemen aan de projectgroep ruimte intensivering.

top

Duurzame ontwikkeling

Circulaire regio IJmond

Specifiek voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen wordt onderzocht hoe de circulaire economie concreet vorm kan krijgen. In eerste instantie wordt hiertoe een stof- en materiaalstromenonderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de belangrijkste grondstofstromen, knelpunten en kansen in kaart te brengen voor drie economische sectoren in de regio: de visserijsector, de metaalindustrie en handel en logistiek. Naast specifiek onderzoek voor deze drie sectoren is gekeken naar vijf bedrijventerreinen in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk met als doel om op basis van de belangrijkste inkomende en uitgaande materiaalstromen kansen voor bijvoorbeeld GreenBiz-projecten te identificeren. De verwachting is dat in  januari 2017 de definitieve analyse gereed is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en het informeren en enthousiasmeren van betrokkenen (bestuurders, ambtenaren en ondernemers) op het congres IJmond Circulair op 8 december 2016 kunnen projecten gericht op het sluiten van kringlopen gestart worden op en tussen eerder genoemde bedrijventerreinen. Aangezien samenwerking en vertrouwen belangrijke elementen zijn voor circulair ondernemen, en gezien de geografische scope van het onderzoek, is GreenBiz het aangewezen vehikel om dit verder vorm te geven.  Wat voor invloed eventuele acties hebben, voortvloeiend uit deze analyse, is voor toezicht en handhaving bij bedrijven nog  niet ingevuld.

GreenBiz

Er zijn voldoende ondernemers die aan de slag willen met het verduurzamen van hun onderneming. Belangrijk is dat daar de juiste ondersteuning bij geboden wordt en dat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Het hiervoor in het leven geroepen succesvolle GreenBiz, een duurzaamheidsplatform voor en door ondernemers, wordt ook in 2017 op de zeven bedrijventerreinen in de IJmond voortgezet. In 2017 biedt ODIJ hierin ondersteuning door;

Het plannen en organiseren van vergaderingen en diverse bijeenkomsten op aangeven van ondernemers;

 • Aanvragen van subsidies op verzoek van ondernemers;
 • Inzetten op versterken en uitbreiden van GreenBiz-netwerk
 • Onderzoeken van kansen en mogelijkheden bij de bedrijven zelf;
 • Informeren van de IJmond-gemeenten over de activiteiten van GreenBiz;
 • Faciliteren bij de uitvoering van projecten;Bewaken van de afspraken van alle participanten;
 • Verzorgen, op aangeven van de GreenBiz-bedrijven, van diverse communicatie-uitingen, zoals de vernieuwde website www.greenbizijmond.nl.

Bij ODIJ is veel informatie beschikbaar over bedrijven. GreenBiz maakt hier gebruik van en stelt zichzelf tot doel om partijen die elkaar kunnen ondersteunen zo veel mogelijk samen te brengen. In 2017 start de gebiedsgerichte aanpak die de betrokkenheid en de kennis van het gebied nog meer vergroot. Dit werkt positief door voor de GreenBiz-projecten.

GreenBiz is voor de ondernemers de plek om informatie te vergaren over het verduurzamen van het bedrijf. Ook zijn er diverse tools beschikbaar die voor een groot deel kosteloos gebruikt kunnen worden. Op de bedrijventerreinen vinden al naar gelang de projecten diverse bijeenkomsten plaats met de kerngroepleden van GreenBiz. Samen met hen worden plannen uitgewerkt en opgepakt. De voortgang wordt goed bijgehouden op de website en nieuwsbrieven.

In onderstaande tabel zijn de projecten weergegeven die spelen op de verschillende bedrijventerreinen.

 BeverwijkHeemskerkUitgeestVelsen
Pijp/KagerwegTrompetHoutwegenMolenwerfBroekerwerfNoorderwijkermeer en Triport
Samen sterk samen duurzaam

X

X

X

X

Groen gas vulpunt

X

Leasedaken gezocht

X

X

X

X

X

X

Samen zon aanbesteden

X

Datalogger

X

X

X

X

X

X

Kostenbesparing afvalstoffen

X

X

X

X

X

X

Themabijeenkomsten

X

X

X

Circulaire IJmond

X

X

X

X

X

Onderzoek windmolens

X

In het havengebied van gemeente Velsen is vooralsnog geen GreenBiz-groep gestart. In 2017 wordt ingezet op het samenbrengen van duurzame bedrijven in dit gebied en zo ook hier van start te kunnen gaan.

Deelname aan GreenBiz ontslaat ondernemers niet van wettelijke verplichtingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. De betreffende bedrijven worden in dat kader dus ook gewoon geïnspecteerd.

Afvalstoffen
Een van de doelstellingen van GreenBiz IJmond is om ondernemers te helpen bij afvalvermindering, -scheiding en duurzamere inzameling op bedrijventerreinen. De uitgangspositie hierbij is dat het mogelijk is voor bedrijven om zowel verduurzaming als kostenbesparing te realiseren. De TU Delft onderzoekt voor de provincie Noord-Holland het verminderen van kosten van bedrijfsafval en het matchen van bedrijven om afval te recyclen. GreenBiz heeft eind 2016 met succes een gratis afvalworkshop georganiseerd, samen met TU Delft. Bij voldoende belangstelling zal dit worden voortgezet. Onderdeel van deze workshop is het in kaart brengen van de gezamenlijke afvalstromen. Hiervoor is een website ontwikkeld die we onder aandacht van ondernemers in de IJmond gaan brengen; www.afvalkring.nl/marktplaats of www.afvalkring.nl/matchmaker.

Leasedaken gezocht
Het installeren van zonnepanelen komt langzaam van de grond. Veel ondernemers willen wel maar kunnen niet zelf investeren. Er zijn organisaties die op zoek zijn naar grootschalige bedrijfsdaken. GreenBiz brengt deze ondernemingen samen. In 2016 is een start gemaakt in Beverwijk. Als begin 2017 blijkt dat dit succesvol is, wordt dit opgeschaald.

top

Warmtenet IJmond

In 2017 zal de businesscase voor het Warmtenet IJmond, om bijna 10.000 woningequivalenten in Beverwijk/Heemskerk van warmte voorzien vanuit de Warmbandwalserij van Tata Steel, verder worden gebracht naar een financial close. Hierop wordt vanuit ODIJ in 2017 een extra impuls gegeven. Ook meer dan 2000 woningequivalenten in IJmuiden kunnen vanuit  restwarmte van de Warmbandwalserij voorzien worden voor warmte. Als alternatief op de middellange termijn wordt door HVC onderzocht of  warmte via een geothermie mogelijk is. In Heemskerk biedt Floricultura de retourwarmte uit hun geothermische bron aan voor de overige tuinders in Heemskerkerduin. Warmtenet IJmond onderzoekt of een separaat laagtemperatuursnet rendabel is.

Daarnaast wordt voor de middellange termijn onderzocht of door een stoomnet industriële bedrijven als Crown van Gelder van energie kunnen worden voorzien vanuit Tata Steel. Dit zou het gasgebruik vergelijkbaar met het gebruik van 60.000 woningen schelen.

top

Verduurzaming gebouwde omgeving

De verduurzaming van de gebouwde omgeving, vooral de bestaande bouw zal in 2017 worden doorgezet en opgeschaald. In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond wordt samen met provincie Noord-Holland en gemeenten, vanuit Regionaal Actieprogramma Wonen de kennis en aanpak voor de verduurzaming van de huursector in Lerende Netwerken besproken.

De verduurzaming van en energiebesparing bij bestaande bouw bij particulieren krijgt in 2017 een impuls door nadrukkelijker het Duurzaam Bouwloket te promoten. Thema voor 2017 is een uitwerking van een business case voor zon op huurwoningen in de regio’s  IJmond  en Zuid-Kennemerland en het verduurzamen van flatgebouwen.

Een ander thema is duurzaamheid incorporeren in de Woonvisies en Prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en huurders(koepels).

Ook voor de particuliere sector wordt samen met  bouw- en installatiebedrijven, architecten en energiecollectieven verduurzaming uitgerold.

Productmarktcombinaties

VNG heeft  voor 2016/2017 € 50.000,-  beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Productmarktcombinaties (PMC’s) voor alle voorkomende woningtypes in Zuid-Kennemerland en IJmond. Er is een alliantie gevormd en een stichting opgericht bestaande uit marktpartijen die gezamenlijk de markt van particulieren huiseigenaren betreden met een uitgekiende marketingstrategie en op de doelgroepen afgestemde communicatiecampagne.

De alliantie bestaat uit bouwpartijen, architecten en installateurs die zich verenigd hebben in Stichting Huizen aanpak. Het werkgebied strekt zich uit over IJmond en Zuid-Kennemerland.

In april 2017 moet het actieplan klaar zijn. Bij een positieve beoordeling door VNG worden de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten. In 2017 kunnen dan 6 tot 8 PMC operationeel gemaakt worden en kan worden gestart met de uitvoering.

top

Mobiliteit

Mobiliteitsvisie IJmond

In 2017 wordt, samen met de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk de uitvoering van de Mobiliteitsvisie ter hand genomen. Maatregelen kunnen worden uitgevoerd omdat het mobiliteitsfonds een feit is. Vanuit het Ministerie van I&M loopt een MIRT-traject voor de A9 corridor, het MIRT NoWa. Tussen de Mobiliteitsvisie en het MIRT NoWa bestaan veel dwarsverbanden. Dit heeft de Stuurgroep Wegbeheerders IJmond doen besluiten dat de IJmond binnen dit traject mee gaat werken om een aantal maatregelen uit dit traject verder vorm te geven. In 2017 wordt ook een aantal fietsverbeteringsmaatregelen uitgevoerd die genomen kunnen worden in het kader van de subsidie Beter Benutten. Het jaar zal ook worden gebruikt om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het continueren van de inzet van de tweede pont over het Noordzeekanaal. Het onderzoek naar de inpassing van snelfietsroutes in de IJmond en tussen de IJmond en de gemeente Haarlem wordt begin 2017 afgerond.

IJmond Bereikbaar

In de IJmond wordt de IJmond Bereikbaar-app ontwikkeld. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de fietsers die verbonden zijn aan de Campagne IJmond Bereikbaar, Goed op Weg. Momenteel wordt concreet de volgende verbetering aan de app uitgewerkt: het koppelen van de app aan VRI’s in Beverwijk en Heemskerk, waarbij fietsers vooraf via de app aangemeld kunnen worden bij de VRI en dan groen krijgen en kunnen doorfietsen. Idee is om dit te koppelen aan de uitkomsten naar het onderzoek naar de snelfietsroutes in de IJmond, zodat gericht kan worden ingezet op verdere ontwikkeling.

Eind maart 2017 komt een einde aan de Campagne, IJmond Bereikbaar Goed op Weg. Dat betekent dat de fietskilometervergoeding komt te vervallen. De 170 bedrijven die mee doen aan de campagne worden vanuit het programma gestimuleerd en geholpen om de resultaten die binnen hun bedrijf zijn behaald, vast te houden. Daarvoor ontwikkelt IJmond Bereikbaar samen met het Ministerie van I&M een werkgeversaanpak. Het stimuleringsprogramma is erg succesvol gebleken; er doen 170 bedrijven mee met ruim 2500 fietsers (peildatum 31 oktober 2016). Half januari gaat de Velsertunnel weer open en de doelstelling van het programma is om het succes van de campagne vast te houden. Dat is een van de redenen om na de opening van de tunnel nog anderhalve maand door te gaan met de vergoeding aan de fietsers. Uit een in de zomer van 2016 gehouden enquête bleek dat 98% van de fietsers aangeeft te blijven fietsen als de tunnel weer open is. Maar om het succes vast te houden is ook nodig dat alle partijen binnen IJmond Bereikbaar blijven inzetten op stimulering van het fietsen. Dit kan in de vorm van stimulering door de werkgevers (secundaire arbeidsvoorwaarden), en door het op orde hebben van de fietsvoorzieningen binnen de gemeenten. Het door ontwikkelen van de IJmond Bereikbaar app zal hierbij ook een rol spelen. Ook blijkt uit de eerdergenoemde enquête dat de tweede pont een belangrijke aanleiding is voor werknemers in de IJmond om te gaan fietsen. In 2017 wordt bekeken of het mogelijk is de tweede pont definitief in de vaart te houden. Het blijft belangrijk de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het in stand houden van de gerealiseerde gedragsverandering.

IJmond Bereikbaar gaat in 2017 nog nauwer samenwerken met GreenBiz IJmond. onderzocht gaat worden of een gebiedsgerichte aanpak een bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid van de diverse bedrijventerreinen. Een eventuele koppeling met de eerdergenoemde IJmond Bereikbaar app behoort tot de mogelijkheden; via de app kunnen verkeersstromen van bijvoorbeeld forenzen en goederenvervoer worden gestroomlijnd, wat ten goede komt aan de bereikbaarheid. Verder worden de maatregelen die in de nieuwe Visie Luchtkwaliteit worden genoemd onderzocht op haalbaarheid.

top

Visie Luchtkwaliteit

In 2016 is de Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 geëvalueerd en een nieuwe Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 opgesteld. In de evaluatie is geconcludeerd dat gezamenlijk inzet op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid zijn vruchten heeft afgeworpen en dat het belangrijk is deze samenwerking door te zetten in de vorm van een nieuwe, actuele ambitie op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid.

In de Ontwerpvisie Luchtkwaliteit 2017-2021 wordt voorgesteld de ambitie te handhaven om de balans tussen ontwikkelingen en verbetermaatregelen te laten doorslaan naar het verbeteren van de luchtkwaliteit. Deze visie moet er dan ook aan bijdragen dat de luchtkwaliteit (PM10) in 2021 schoner is dan in 2016 en dat de bijdrage van lokale bronnen verder is gedaald. De ambitie van deze visie is gehaald als een dalende trend waarneembaar is in de bijdrage van lokale bronnen. Dit zal jaarlijks worden gemonitord en in beeld worden gebracht aan de hand van de meetresultaten van het Meetnet IJmond.

In onderstaand overzicht staan de verschillende acties opgenomen die gedurende de looptijd worden opgepakt. In 2017 wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de raad.

 

Beverwijk

Heemskerk

Uitgeest

Velsen

Vaststelling door de raden Visie Luchtkwaliteit 2017 - 2021

X

X

X

X

Meetnet IJmond

X

X

X

Monitoringstool

X

X

X

X

Gezondheidsmonitor IJmond (GGD - KL)

X

X

X

X

Samenwerking vergunningverlening ODIJ en OD NZKG (Tata vergunningverlening)

X

X

X

BBT in vergunningen

X

X

X

X

Toezichtacties opslag bedrijven en stook- en verbrandingsinstallaties.

X

X

X

X

Onderzoek omgevingswaarden en luchtkwaliteit

X

X

X

X

Mogelijkheden koepelvergunning

X

X

X

X

Pilot gebiedsgerichte gezondheid
Milieudialoog

X

X

X

Bewust omgaan met houtstook – campagne samen met GGD KL

X

X

X

X

Schone brandstoffen voor verkeer en scheepvaart

X

X

X

X

Pont Noordzeekanaal

X

X

Personenvervoer over water (Amsterdam – Beverwijk - Velsen)

X

X

Onderzoek naar Distributiebeleid

X

X

X

X

top

Omgevingsrecht

Voor gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen wordt naast het volledige milieutakenpakket ook uitgevoerd:

 • Advisering, toezicht (en handhaving) evenementen;
 • Geluidontheffingen horeca (Activiteitenbesluit, APV);
 • Ontheffingen en bijzondere toestemmingen laden en lossen, vuurwerk en LPG.

Voor Uitgeest wordt daarbovenop ook uitvoering gegeven aan:

 • Integraal toezicht BWT;
 • Integraal toezicht en handhaving brandveiligheid;
 • Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet;
 • Toezicht APV.

Waar mogelijk worden deze taken integraal opgepakt, zodat de ondernemer één inspecteur over de vloer krijgt, die op meerdere aspecten controleert.

Pilot brandweertoezicht VRK regio IJmond

Met de Veiligheidsregio Kennemerland draait ODIJ in 2017 een pilot in de regio IJmond om te onderzoeken op welke vlakken beide organisaties elkaar kunnen aanvullen en versterken in het toezicht bij bedrijven op brandveiligheid, specifiek aan de preventiezijde. ODIJ komt bij veel bedrijven over de vloer in het kader van de milieucontroles die daar worden uitgevoerd. De VRK richt zich voornamelijk op bedrijven en instellingen waar mensen aanwezig zijn die verminderd zelfredzaam zijn. Met name op bedrijventerreinen en in de horeca kan het efficiënt zijn wanneer ODIJ bij haar controles bepaalde brandveiligheidsaspecten meeneemt.

Vergunning evenementen

Er vinden regelmatig evenementen plaats in de regio IJmond, specifiek op het Spaarnwoudeterrein. Op dit moment worden hiervoor steeds separate vergunningen of ontheffingen verleend. In 2017 wordt onderzocht of het mogelijk is één vergunning af te geven aan het recreatieschap voor de organisatie van evenementen. Daarmee is aan de voorkant duidelijk onder welke voorwaarden evenementen kunnen worden georganiseerd en wordt tijd bespaard die in toezicht op naleving kan worden gestoken.

top

Bodem

Eind 2016 zijn in de IJmondgemeenten de bodemkwaliteitskaart en nota Bodembeheer vastgesteld en zijn presentaties gehouden bij de gemeenten om toelichting te geven op de reikwijdte en werkingssfeer. In 2017 zullen gemeenten, bij onderzoek en grondverzet, hierover geadviseerd worden en zal getoetst worden volgens dit kader. Met de ‘Nota bodembeheer regio IJmond ‘ is gemeentespecifiek beleid opgesteld waarmee ruimere mogelijkheden worden gecreëerd voor hergebruik van licht verontreinigde grond binnen de regio. Voordelen die de nota met zich brengt zijn ruimere afzetmogelijkheden voor grond met behoud van de bodemkwaliteit op gebiedsniveau en besparing op onderzoekskosten en afzetkosten.

top

Geluid

Geluidsanering

Op grond van de Wet geluidhinder is geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor “gevelmaatregelen” (bijvoorbeeld aanbrengen akoestisch glas). De meest urgente van deze woningen zijn geplaatst op de zogeheten A- en B- lijsten. Om deze woningen te saneren verleend het ministerie van I&M projectsubsidies aan gemeenten. Voor drie projecten is een dergelijke subsidie verkregen. Deze projecten zijn uitgewerkt onder de betreffende gemeenten.

Zonebeheer industrieterreinen

In de regio IJmond bevinden zich 2 provinciaal gezoneerde industrieterreinen die namens provincie beheerd worden door ODNZKG.  Voor zone De Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeerpolder heeft in 2016 met een gemeentelijk raadsbesluit een wijziging van de grens van het industrieterrein plaatsgevonden. Voor de geluidzone Industrieterrein IJmond heeft in 2016 een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden. Op verzoek van ODIJ levert ODNZKG voor het aspect Industrielawaai geluidsbelastingen op grond van de zonemodellen, noodzakelijk voor onze ruimtelijke advisering.

Voor het gascompressorstation Beverwijk voert ODIJ namens de gemeente het zonebeheer uit.

Geluidbelastingkaarten en Actieplan omgevingsgeluid

De geluidbelastingkaarten en het Actieplan omgevingsgeluid vloeien voort uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die gericht is op de evaluatie en de beheersing van geluid van (spoor)wegen, industrie en luchtvaart. Door een goede beheersing van het omgevingslawaai kan het aantal geluidgehinderden in drukke regio’s worden beperkt. Hoge geluidsniveaus kunnen namelijk op langere termijn schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van de mens.

In 2017 worden voor de derde keer (na 2007 en 2012) geluidsbelastingkaarten (vijfjaarlijks) opgesteld voor de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Deze kaarten beschrijven de geluidssituatie in het jaar 2016 vanwege de volgende geluidsbronnen: verkeerswegen, railverkeer, grootschalige industriele activiteiten en luchtvaart. In het Actieplan geluid geeft het college vervolgens aan hoe zij de geluidshinder van met name wegverkeerslawaai in de komende periode wil beperken. Deze wordt in 2018 geactualiseerd waar mogelijk rekening houdend met kaders vanuit de (nieuwe) Omgevingswet. Het opstellen van de geluidbelastingkaarten wordt aangegrepen om ook het geluidmodel voor wegverkeer (GeoMilieu) van ODIJ te actualiseren.

In 2016 is de Regionale verkeersmilieukaart geactualiseerd. Het onderliggende model wordt gebruikt als basis voor de op te stellen Geluidkaarten. Dit model wordt behalve voor het maken van de geluidbelastingkaarten ook gebruikt voor het berekenen van geluidbelastingen voor ruimtelijke plannen. Dit doet ODIJ zelf, of wij verstrekken de gegevens uit dit geluidmodel aan adviesbureaus voor hun akoestische onderzoeken.

top

Natuur en biodiversiteit

De Wet natuurbescherming wordt in 2017 van kracht. De rol van de provincie wordt hiermee aanzienlijk vergroot. De wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De gemeenten blijven de spin het web bij gemeentelijke vergunningen en ruimtelijke ontwikkeling via de Wabo.

De beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zijn onder meer vanwege onduidelijkheid in de aanpak van de stikstofproblematiek nog niet definitief. In 2015 is de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht geworden. De PAS is vooral bedoeld om vergunningverlening bij bedrijven te verbeteren.

Voor de IJmondgemeenten toetst ODIJ de ecologische uitvoerbaarheid (o.a. seizoengebondenheid) verband houdend met de aanvraag van een kapvergunning voor werken in opdracht van de gemeenten.

De VTH-taken van de provincie met betrekking de natuurbescherming zijn ondergebracht bij Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). ODIJ onderhoudt voor de IJmondgemeenten de contacten met RUDNHN.

top

Advisering ruimtelijke en bouwplannen

Ruimtelijke onderbouwing

Het is van belang om bij ruimtelijke planvorming milieu een volwaardige plaats te geven in de belangenafweging. Voor een deel is deze afstemming verankerd in wet- en regelgeving, voor een ander deel moet er sprake zijn van goede ruimtelijke ordening. Voor het nemen van een ruimtelijk besluit is het van belang dat er bij het plan een ruimtelijke onderbouwing opgesteld wordt. In deze ruimtelijke onderbouwing komen aan bod externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, bodem, ecologie en duurzaam bouwen.

In principe stelt de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing op en toetst het bevoegd gezag deze op volledigheid en juistheid. ODIJ toetst de milieuparagraaf op verzoek van de gemeenten. In gevallen dat de gemeente de initiatiefnemer is, stelt ODIJ de milieuparagraaf van de ruimtelijke onderbouwing voor gemeenten op. Voor benodigde onderzoeken (zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ecologische onderzoek) begeleidt ODIJ, namens de gemeenten, deze onderzoeken. ODIJ vraagt dan offertes op en doet aan de gemeente een gunning advies en begeleidt en beoordeeld de onderzoeken.

Daarnaast ondersteunt ODIJ de gemeente ook bij Raad van State procedures in het kader van de ruimtelijke planvorming. Dit vindt zowel “achter de schermen” en als woordvoerder namens de gemeente plaats.

Milieueffectrapportages

Bij projecten met een (mogelijk) aanzienlijk gevolg voor het milieu is het noodzakelijk een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. ODIJ toetst in voorkomende gevallen of een MER noodzakelijk is en welke procedure er gevolgd moet worden. Daarnaast biedt ODIJ ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van het MER.

Adviseren bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij ook alle milieuonderwerpen worden meegewogen. Een belangrijke kerntaak van ODIJ is adviseren over de milieuaspecten van de integrale afweging. In 2017 voeren wij de milieutoets uit voor bestemmingsplannen (nieuw of actualisatie).  ODIJ adviseert per bestemmingsplan gemiddeld drie keer (voorontwerp, ontwerp en definitief plan). Afhankelijk van wijzigingen in de planning bij gemeente kunnen er wijzigingen optreden.

Voor gemeente Velsen stelt ODIJ de milieuparagraaf van bestemmingsplannen op.

Advisering bouwplannen

Standaard worden toegezonden bouwplannen gecheckt op de Flora- en fauna- en Natuurbeschermingswet 1998, geluid, bodem, milieubeheer, duurzaam bouwen en asbest i.r.t sloop. Voor de regio IJmond toetst ODIJ circa 200 bouwplannen op jaarbasis.

top

Advisering over hinder van Schiphol

Ook in 2017 verzorgt ODIJ de bestuurlijke advisering van acht gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar: Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo. Hiertoe wordt bestuurlijk overleg georganiseerd ter voorbereiding van bijeenkomsten van de Omgevingsraad Schiphol en worden gemeenten op individuele basis bijgestaan bij specifieke kwesties. Hoofdpunten van actie in 2017 op het schipholdossier zijn de uitvoering van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, de uitvoering van het Aldersakkoord en de milieueffectrapportage (MER) voor het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). Bij de MER zal het vooral gaan over de verschuiving van de geluidscontouren en de consequenties die dat voor de woningbouw in de regio kan hebben. ODIJ zal de MER beoordelen onder andere ook voor de stapeling van milieuhinder in Velsen Noord en Beverwijk. In 2017 komt ook de grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol in zicht die in het Aldersakkoord overeengekomen is. ODIJ zal de acht deelnemende gemeenten adviseren hoe de groei van het vliegverkeer tot 2020, het laatste jaar van het Aldersakkoord, te geleiden. Belangrijk aandachtspunt in de Bestuurlijke Agenda is het verminderen van de hinder van het nachtelijke vliegverkeer. Hiervoor zal in 2017 samen met bewonersorganisatie PVRC uit Castricum een rapport worden ingediend bij de Omgevingsraad.

top